Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp

BESLUT

Programkod:
LY002

Utbildningsplanen fastställd:
2018-12-11

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

Reviderad:
2021-10-27


Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

SLU Id:
SLU.ltv.2021.3.1.1-756

Gäller antagna från:
1.    hösten 2010 
2.    hösten 2012 
3.    hösten 2019 
4.    hösten 2022 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till landskapsarkitektprogrammet, Alnarp krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande:

- Matematik 3b alternativt Matematik 3c
- Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1 + 1b2, Ke 1)
- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Betygskrav: I ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

MÅL

Mål för examen
Mål för landskapsarkitektexamen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för landskapsarkitektexamen:

För landskapsarkitektexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som landskapsarkitekt.

Kunskap och förståelse
För landskapsarkitektexamen ska studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga och konstnärliga grund och insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa såväl brett kunnande och förståelse av landskapsarkitekturens teori och historia som fördjupad kunskap om olika processer för gestaltning och planering och utveckling av fysiska utemiljöer, yrkesmässiga metoder, tekniker och material samt om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För landskapsarkitektexamen ska studenten
- visa förmåga att med helhetssyn och i komplexa sammanhang planera, gestalta, vårda och förnya landskap och fysisk utemiljö, med hänsyn till olika krav, särskilt samhällets mål för hållbar utveckling,
- visa förmåga att med adekvat arkitektonisk metod kritiskt, självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade och skapande uppgifter inom givna ramar inom landskapsarkitekturens område,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta områden samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar särskilt angående landskapets hållbara utveckling, och
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang i bild och modell, muntligt, skriftligt och på annat sätt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, i dialog med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För landskapsarkitektexamen ska studenten
- visa förmåga att väga in relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska, miljömässiga och etiska aspekter i sina bedömningar och avvägningar och samtidigt ta hänsyn till människans förhållande till och nyttjande av landskapet och den fysiska utemiljön,
- visa förutsättningar att basera sitt arbete på kravet på långsiktiga och funktionella lösningar av hög kvalitet och med god gestaltning,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Landskapsarkitektprogrammet syftar till en landskapsarkitektexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen landskapsarkitektexamen (degree of Master of Science in Landscape Architecture).

Examenskrav
Landskapsarkitektexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 300 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- 180 hp obligatoriska programkurser
- 75 hp valbara programkurser
- 15 hp självständigt arbete inom landskapsarkitektur (kandidatarbete, G2E)
- 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom landskapsarkitektur (masterarbete, A2E)

Sammanlagt ska 150 hp av utbildningens 300 hp klassificeras som färdighetstränande.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp omfattar fem år. De första tre åren på grundnivå, är uppbyggda av obligatoriska kurser medan de två sista åren, avancerad nivå, innehåller till största delen valbara kurser.

Grundnivå, årskurs 1-3
Utbildningen inleds med en termin lång introduktion till landskap där studenterna tränas i att förstå landskapets komplexitet och få grundläggande kännedom i landskapshistoria, växt¬kännedom, visuell grammatik och landskapsarkitektens yrkesroll. Under den inledande terminen genomförs undervisningen med hjälp av exkursioner, studieresa, seminarier, föreläsningar, individuella uppgifter, grupparbeten och tentamina. Som en central del i det integrerade lärandet ska studenterna öva på att analysera, behandla och syntetisera kunska¬perna genom metoder betydelsefulla för landskapsarkitekten (t ex skissa, skriva, visualisera och presentera). Vårterminen åk 1 inleds med en färdighetstränande studiokurs där studenterna ska gestalta en fysisk miljö genom att syntetisera en mängd olika aspekter och avslutas med biologiska/naturgeografiska fenomen och system i både det rurala och det urbana landskapet.

Åk 2 och 3 är uppbyggda på liknande sätt där planering, gestaltning och förvaltning av landskapet studeras i både urbana och rurala miljöer, där studenterna får träna på landskapsarkitektens arbetsmetoder och begrepp. Växtkännedom kommer in i tre olika kurser åk 1-3. Varje år har studenterna en studiekurs som ökar i både komplexitet och i skala för varje år. På grundnivån hålls fortlöpande kontakt med yrkeslivet genom studiebesök och att yrkesverksamma deltar i undervisningen. Studenterna tränas också i att relatera sina projekt och teoretiska uppgifter till samhällsrelevans och hållbarhetsdiskursen. Färdigheterna övas genom att relatera landskapets framtida utveckling till förvärvade kunskaper.
Utbildningen på grundnivå avslutas med ett självständigt arbete där studenten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

Avancerad nivå, årskurs 4-5
Utbildningen fortsätter med att den studerande erbjuds fördjupande kurser inom landskapsarkitektur. Fördjupning sker i teori och metod, i materialkunskap och träning i att hantera komplexa frågeställningar inom planering, gestaltning och förvaltning av platser och landskap. En viktig del utgör kontakt med och förberedelse för yrkesverksamhet varför en kurs i utbildningen är arbetsplatsförlagd. Även på den avancerade nivån deltar yrkesverksamma i undervisningen. Kurserna på avancerad nivå läser programstudenterna tillsammans med utbytesstudenter och studenter från masterprogrammet Landscape Architecture.

Under utbildningens sista två år finns goda möjligheter att förlägga en termin eller ett läsår på exempelvis andra program inom SLU eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Kurser lästa utanför ramschemat kan behöva prövas för tillgodoräknande i examen.

Utbildningen, och den avancerade nivån, avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) där studenten får tillämpa sina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

Programmet ges på svenska på grundnivån (år 1-3) samt på praktikkursen och på engelska i den avancerade nivån (år 4-5).

Kurser i programmet
Huvudområden:
LK=Landskapsarkitektur
BI=Biologi
SG=skogsvetenskap

FTP = färdighetstränande poäng
Hp=högskolepoäng

År 1 (obligatoriska kurser)
Möte med landskap 1, 15 hp (5 FTP), LK, G1N
Möte med landskap 2, 15 hp (5 FTP), LK, G1N
Studio 1 – Landskap som plan, verklighet och idé, 15 hp (15 FTP), LK, G1N
Biologiska system i landskapet, 15 hp, LK/BI, G1N

År 2 (obligatoriska kurser)
Landskapsförvaltning, 15 hp (15 FTP), LK, G1N
Planeringens grunder, 15 hp (15 FTP), LK, G1N
Formlära – Dialog med en plats, 15 hp (15 FTP), LK, G1F
Studio 2 – Staden och boplatsen, 15 hp (15 FTP), LK, G1F

År 3 (obligatoriska kurser)
Markbyggnad- material och projektering, 15 hp (10 FTP), LK, G2F
Vegetationsbyggnad – material och projektering 15 hp (10 FTP), LK, G2F
Självständigt arbete i landskapsarkitektur, G2E, LK, G2E
Studio 3 Stora landskap 15 hp (15 FTP), LK, G2F

År 4-5 valbara kurser. Praktikkurs och självständigt arbete obligatoriska
Design Project – Advanced Planting Design, 15 hp (15 FTP), LK, A1N
Digital Landscape Visualisation, 15 hp, LK, A1N
Planning Project – Transforming Urban Landscapes 15 hp (15 FTP), LK, A1N
Space, Place and Mobility, 15 hp (15 FTP), LK, A1N
Advanced Landscape Theory in Architectural and Professional Practice, 15 hp, LK, A1N
People and Environment, 15 hp, LK, A1N
Planning Project – Large Scale Structures, Analysis and EIA, 15 hp (15 FTP), LK, A1N
Urban Forestry – management of urban forests and trees, 15 hp, LK/SG, A1N
Advanced Digital Landscape Analysis with GIS, 15 hp, LK, A1N
Climate Change – Landscape in Transition, 15 hp, LK/BI, A1N
Design Project – Site, Concept and Theory, 15 hp (15 FTP), LK, A1N
Conservation of Gardens, Parks and Designed Landscapes, 15 hp, LK, A1N
Design Project – Composition and Materiality, 15 hp (15 FTP), LK, A1F
Dynamic Vegetation Design, 15 hp (15 FTP), LK, A1N
Theme course, 15 hp, LK, A1N
The Cultural Heritage of Landscape Architecture, 15 hp, LK, A1N
Landskapsarkitektens praktik, 15 hp (15 FTP), LK, AXX (obligatorisk)
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture Programme, Alnarp, 30 hp, LK, A2E (obligatorisk)

Övriga programkurser
Studieresa inom landskapsarkitektur, 5 hp, LK, G1F => ny programkoppling (Ultuna)

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på landskapsarkitektprogrammet med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.