Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram

Omfattning:
180 högskolepoäng

Nivå:
1 - Grundnivå

Examen
Kandidatexamen

Programkod:
LK005

Ansvarig fakultet:
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård- och växtproduktionsvetenskap

Gäller antagna från:
1.    hösten 2010
2.    hösten 2012
3.    hösten 2015    Visas nedan 
4.    hösten 2017
5.    hösten 2019
6.    hösten 2022

Bilagor

1. Beslut

Styrelsen för SLU beslutade 2008-06-17--18 att inrätta tre treåriga kandidatprogram inom trädgårdsområdet med start hösten 2009. Utbildningsplanerna för trädgårdsingenjörsprogrammen fastställdes den 14 oktober 2008 av fakultetsnämnden vid fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap att gälla från och med läsåret 2009/10. Revideringar är gjorda den 15 april 2009, 23 mars 2010 samt 1 juni 2010.

Den 17 juni 2011 beslutade styrelsen för SLU att sammanföra trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram och trädgårdsingenjör: marknad – kandidatprogram till ett program vars namn enligt rektors beslut den 1 juli 2011 är trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram, från och med läsåret 2012/13. Rådet för utbildning på grund och avancerad nivå (GUR) uttalade den 13-14 juni 2011 att separata utbildningsplaner för de två trädgårdsingenjörsprogrammen (odling och design) är motiverat. I samband med ovanstående förändringar gjordes justeringar i utbildningsplanerna enligt beslut i nämnden för grundläggande högskoleutbildning vid fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap den 25 maj 2011. Denna utbildningsplan beslutades av fakultetsnämnden vid fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap den 23 maj 2012. Revideringar är gjorda med anledning av Rektors beslut den 29 juni 2012, samt den 14 oktober 2013. Denna version av utbildningsplanen har beslutats av utbildningsnämnden vid SLU och gäller från och med läsåret 2015/16.

Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram syftar till kandidatexamen, som är på grundnivå och omfattar 180 högskolepoäng. Programmet har följande programkod: LK005.

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

2.1 Tidigare studier
För att bli behörig till trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet 15:
• Matematik B
• Naturkunskap B (kan ersättas av Bi A, Fy A, Ke A)
• Samhällskunskap A

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A14 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2):
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från Naturbruksprogrammet
• Naturkunskap 1a1
och dessutom ett av följande alternativ
• Djuren i naturbruket och Djurhållning eller
• Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller
• Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller
• Mångbruk i skog samt någon av Skogsskötsel 1 eller Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser i områdesbehörigheterna – se allmän information om behörighet.

Meritkurser beaktas vid urvalet enligt vad som gäller för respektive områdesbehörighet – se allmän information om urval.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

2.2 Urval – tilläggspoäng – trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram
Högst 1/3 av platserna på programmet kommer att tillsättas efter särskilt urval. För att få delta i detta urval krävs att den sökande har relevant yrkeslivserfarenhet om minst 18 månader. Den relevanta yrkeserfarenheten ska ha förvärvats inom trädgårdssektorn och vara från något av områdena odling/produktion, handel/distribution, rådgivning/service. Arbetet skall omfatta sammanhängande perioder om 2 månader vid samma arbetsplats från den dag som den sökande fyller 16 år. Resterande platser tillsätts genom betygsurval.

3. Mål

3.1 Allmänna mål
I enlighet med högskolelagen (1 kap, 8 §) skall utbildning på grundnivå "utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området."

3.2 Särskilda mål för kandidatexamen
I enlighet med bilaga till förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet skall studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Mål

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka att relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

3.3 Preciserade mål för kandidatexamen inom trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram
Inom ramen för målen i examensbeskrivningen har SLU preciserat följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen inom trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram skall studenten
- visa kunskaper av relevans för trädgårdssektorn, baserade på vetenskapliga grunder, inom biologi, teknologi, företagsekonomi och trädgårdsvetenskap
- ha insikt om trädgårdsmarknaden i Sverige och internationellt samt ha baskunskap om hur företag och dess intressenter fungerar
- ha baskunskap om hur växter fungerar som biologiska organismer och om deras interaktioner med andra organismer och miljön
- ha kunskap för att kunna arbeta för hållbar utveckling
- ha kunskap att styra en trädgårdsodling till en bestämd tidpunkt, kvantitet och kvalitet utifrån marknadens krav samt förutse miljökonsekvenser inom både mindre och större företag och verksamheter
- ha kunskap om och förståelse för marknadsföring av trädgårdsprodukter i värdekedjan från produktion till konsumtion samt kvalitet och produktutveckling

Färdigheter och förmåga
För kandidatexamen inom trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram skall studenten
- visa förmåga att identifiera problem och frågeställningar relevanta för trädgårdsområdet
- visa förmåga att söka och värdera information inom trädgårdsområdet på ett kritiskt sätt
- visa färdighet och förmåga att kommunicera kunskap om trädgårdsområdet, såväl skriftligt som muntligt, med olika målgrupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten vara medveten om etiska frågor rörande trädgårdssektorns påverkan på biologiska system och dess relation till individen, miljön och samhället på olika nivåer.

4. Möjligheter till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram med avlagd kandidatexamen uppfyller kraven på särskild behörighet att antas till fortsatta studier på bland annat följande typ/er av utbildningar vid SLU:

- Utbildningar på avancerad nivå

Vilka utbildningar som är möjliga att antas till framgår av bilaga som fastställs av programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård vid LTV-fakulteten.

5. Innehåll och uppläggning

5.1 Kurser
De kurser som ingår i trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram fastställs av programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård vid LTV-fakulteten och presenteras i bilaga till utbildningsplanen som även innehåller beskrivning av kursstrukturen (ramschema). Kursernas mål och innehåll framgår av kursplanen för respektive kurs.

5.2 Uppläggning
Programmets kurser omfattar hela värdekedjan från odling till konsumtion. Särskilt den nära kopplingen mellan produktionen av trädgårdsväxter och hanteringen och användningen av dessa och andra trädgårdsprodukter behandlas. Programmet innehåller kurser om botanik, växtskydd, företagsekonomi, professionella odlingssystem och trädgårdsprodukter. En viss samläsning sker med hortonom- och trädgårdsingenjör: design-kandidatprogrammen.

Valfri praktikkurs är tillgänglig. Studenten har möjlighet att fördjupa sig i speciella ämnesområden genom att välja bland valfria kurser inom eller utanför ramschemat under det tredje året.

Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp (examensarbete) där studenten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

6. Examination

I varje kurs ingår ett eller flera prov. Betyg på kurser sätts med något av uttrycken U, 3, 4 eller 5 om det inte finns beslut om undantag. Kraven för kursernas betygsgrader framgår av betygskriterier som redovisas i bilaga till respektive kursplan.

Betyg bestäms av examinator utsedd av SLU. Generella regler och riktlinjer för examination och betygssättning finns i interna föreskrifter om betygssystem och examinationsrätt samt i regelsamling för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU.

7. Examen

7.1 Examen som utbildningen syftar till
Kandidatexamen med huvudområdet trädgårdsvetenskap enligt utbildningsplan för kandidatprogrammet trädgårdsingenjör: odling uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng med följande krav:
- minst 60 högskolepoäng kurser inom trädgårdsvetenskap (G1N; G1F),
- minst 15 högskolepoäng kurser med fördjupning inom trädgårdsvetenskap (G2F),
- minst 15 högskolepoäng självständigt arbete inom trädgårdsvetenskap (kandidatarbete/ G2E),
- maximalt 30 högskolepoäng får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå.

Kursfordringarna skall samtidigt uppfylla följande krav:
- minst 120 högskolepoäng programkurser enligt fastställd studieplan,
- självständigt arbete om 15 högskolepoäng enligt fastställd kursplan inom programmet.

Student som uppfyller fordringarna för kandidatexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområde enligt ovan (Degree of Bachelor of Science with a major in Horticultural Science).

Av examensbeviset skall framgå att examen uppfyller fordringarna enligt utbildningsplan för programmet trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram. Preciserade kurskrav framgår av programmets studieplan, som fastställs av programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård och presenteras i bilaga till utbildningsplanen.

7.2 Övriga examina som utbildningen möjliggör

7.2.1 Trädgårdsingenjörsexamen (yrkesexamen)
Trädgårdsingenjörsexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng, varvid följande krav skall uppfyllas:
- godkända obligatoriska programkurser om minst 90 högskolepoäng
- godkända valbara programkurser om minst 15 högskolepoäng enligt fastställd studieplan,
- godkänt självständigt arbete om minst 10 högskolepoäng enligt fastställd studieplan och anvisningar för programmet.

Student som uppfyller fordringarna för trädgårdsingenjörsexamen (yrkesexamen) får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen trädgårdsingenjörsexamen (Higher Education Diploma in Horticultural Management).

7.2.2 Kandidatexamen utan programkoppling
De kurser som ingår i trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram möjliggör även generell kandidatexamen utan programkoppling, under förutsättning att SLU:s krav för generell examen är uppfyllda.

8. Övrigt

8.1 Tillgodoräknanden
Tillgodoräknande av kurser från annat lärosäte, inom eller utom landet, kan göras i examen. Poängavdrag kan göras om det finns en betydande överlappning mellan de kurser som är godkända vid SLU och de kurser som studenten ansöker om att tillgodoräkna i examen. Tillgodoräknande kan inte heller göras om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Prövning om tillgodoräknade sker i det enskilda fallet. Efter prövning kan även motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet tillgodoräknas.

8.2 Övergångsbestämmelser
Studenter som till och med läsåret 2014/15 antagits till trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram, ska ges möjlighet att inom programmet slutföra studier för att erhålla en kandidatexamen i biologi eller företagsekonomi till och med läsåret 2019/2020.