Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram

Omfattning:
180 högskolepoäng

Nivå:
1 - Grundnivå

Examen
Kandidatexamen

Programkod:
LK005

Ansvarig fakultet:
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård- och växtproduktionsvetenskap

Gäller antagna från:
1.    hösten 2010    Visas nedan 
2.    hösten 2012
3.    hösten 2015
4.    hösten 2017
5.    hösten 2019
6.    hösten 2022

Bilagor

1. Beslut

Styrelsen för SLU beslutade 2008-06-17--18 att inrätta tre treåriga kandidatprogram inom trädgårdsområdet med start hösten 2009. Utbildningsplanerna för trädgårdsingenjörsprogrammen fastställdes den 14 oktober 2008 av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap att gälla från och med läsåret 2009/10. Utbildningsplanen har kompletterats under pkt 7 Examen den 15 april 2009 av Nämnden för grundläggande högskoleutbildning vid LTJ-fakulteten. Ytterligare revideringar har gjorts den 23 mars 2010 samt den 1 juni 2010 med anledning av Högskoleverkets föreskrifter beslutade den 11 december 2007, Rektors beslut den 5 oktober 2009, Högskoleverkets föreskrifter beslutade den 10 november 2009 och Rektors beslut den 10 maj 2010. Den senaste revideringen gäller from
läsåret 2010/2011.

Trädgårdsingenjör: odling syftar till kandidatexamen, som är på grundnivå och omfattar 180 högskolepoäng. Programmet har följande programkod: LK005.

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

2.1. Tidigare studier
För att bli antagen till trädgårdsingenjörsprogrammet - odling krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet 15:

- Matematik B
- Naturkunskap B *
- Samhällskunskap A
Dessutom gäller meritkurser enligt områdesbehörighet 15.

* (Biologi A+ Kemi A + Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B)

Betygskrav: i var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget godkänd.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

2.2 Urval – tilläggspoäng – trädgårdsingenjör: odling och marknad
Femtio (50 %) av platserna på odling och marknad kommer att tillsättas efter särskilt urval. För att få delta i detta urval krävs att den sökande har relevant yrkeslivserfarenhet om minst 18 månader. Den relevanta yrkeserfarenheten ska ha förvärvats inom trädgårdssektorn och vara från något av områdena odling/produktion, handel/distribution, rådgivning/service. Arbetet skall omfatta sammanhängande perioder om 2 månader vid samma arbetsplats från den dag som den sökande fyller 16 år.

3. Mål

3.1 Allmänna mål
I enlighet med högskolelagen (1 kap, 8 §) skall utbildning på grundnivå "utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området."

3.2 Särskilda mål för kandidatexamen
I enlighet med bilaga till förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet skall studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Mål

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka att relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

3.3 Preciserade mål för kandidatexamen inom trädgårdsingenjörsprogrammen
Inom ramen för målen i examensbeskrivningen har SLU preciserat följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen inom trädgårdsingenjörsprogrammen skall studenten
- visa kunskaper av relevans för trädgårdssektorn på vetenskaplig grund inom biologi, teknologi, företagsekonomi och trädgårdsvetenskap eller landskapsplanering
- visa förståelse för kvalitets- och marknadsrelaterade frågeställningar av relevans för trädgårdssektorn


Färdigheter och förmåga
För kandidatexamen inom trädgårdsingenjörsprogrammen ska studenten

- ha insikt om trädgårdsmarknaden i Sverige och internationellt samt ha baskunskap om hur växter fungerar som biologiska organismer.

- visa kunskaper och förmåga att kunna styra en trädgårdskultur till en förutbestämd tidpunkt, kvantitet och kvalitet samt förutse miljökonsekvenser inom både mindre och större verksamheter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten vara medveten om etiska frågor rörande trädgårdssektorns påverkan på biologiska system och dess relation till miljö och samhälle på olika nivåer.

4. Möjligheter till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på trädgårdsingenjörsprogrammet med avlagd kandidatexamen uppfyller kraven på särskild behörighet att antas till fortsatta studier på bland annat följande utbildningar vid SLU:

- Utbildningar på avancerad nivå

Vilka utbildningar som är möjliga att antas till framgår av bilaga som fastställs av Nämnden för grundläggande högskoleutbildning vid LTJ-fakulteten.

5. Innehåll och uppläggning

5.1 Kurser
De kurser som ingår i trädgårdsingenjörsprogrammen – odling/marknad/design fastställs av programutskott trädgård och presenteras i bilaga till utbildningsplanen som även innehåller beskrivning av kursstrukturen (ramschema). Kursernas mål och innehåll framgår av kursplanen för respektive kurs.

För de självständiga arbetena finns dessutom särskilda anvisningar som fastställts av nämnden för grundläggande högskoleutbildning.

5.2 Uppläggning
Gemensamt för trädgårdsingenjörsprogrammen – odling/marknad/design är kurser på cirka 75 högskolepoäng (hp) som omfattar hela kedjan från odling till konsumtion. Utmärkande för denna del är den nära kopplingen mellan produktionen av trädgårdsväxter och hanteringen och användningen av dessa och andra trädgårdsprodukter. Sedan följer profilering enligt nedan.

Utöver de gemensamma kurserna omfattar odlingsinriktningen fördjupade kurser om trädgårdsprodukter och odling.

Valfria kurser är möjliga att välja det tredje året.

Självständigt arbete (examensarbete)
Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp (examensarbete) där studenten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

6. Examination

I varje kurs ingår ett eller flera prov. Betyg på kurser sätts med något av uttrycken U, 3, 4 eller 5 om det inte finns beslut om undantag. Kraven för kursernas betygsgrader framgår av betygskriterier som redovisas i bilaga till respektive kursplan.

Betyg bestäms av examinator utsedd av SLU. Generella regler och riktlinjer för examination och betygssättning finns i interna föreskrifter om betygssystem och examinationsrätt samt i regelsamling för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU.

7. Examen

7.1 Examen som utbildningen syftar till

7.1.1 Trädgårdsingenjör: odling (kandidatexamen)
Kandidatexamen med huvudområdet biologi enligt utbildningsplan för kandidat¬pro¬grammet Trädgårdsingenjör: odling uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng med följande krav:

• minst 60 högskolepoäng kurser inom biologi (G1N/G1F/grund AB),
• minst 15 högskolepoäng kurser med fördjupning inom biologi (G2F/grund C),
• minst 15 högskolepoäng självständigt arbete inom biologi (kandidatarbete/ G2E/grund C),
• maximalt 30 högskolepoäng får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå (A1N/avancerad D).

Kursfordringarna skall samtidigt uppfylla följande krav:
• minst 120 högskolepoäng programkurser enligt fastställd studieplan,
• självständigt arbete om 15 högskolepoäng enligt fastställd studieplan och anvisningar för programmet.

Kandidatexamen med huvudområdet trädgårdsvetenskap enligt utbildningsplan för kandidat¬pro¬grammet Trädgårdsingenjör: odling uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng med följande krav:
• minst 60 högskolepoäng kurser inom trädgårdsvetenskap (G1N/G1F/grund AB),
• minst 15 högskolepoäng kurser med fördjupning inom trädgårdsvetenskap (G2F/grund C),
• minst 15 högskolepoäng självständigt arbete inom trädgårdsvetenskap (kandidatarbete/ G2E/grund C),
• maximalt 30 högskolepoäng får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå (A1N/avancerad D).

Kursfordringarna skall samtidigt uppfylla följande krav:
• minst 120 högskolepoäng programkurser enligt fastställd studieplan,
• självständigt arbete om 15 högskolepoäng enligt fastställd studieplan och anvisningar för programmet.

Student som uppfyller fordringarna för kandidatexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområde enligt ovan (Bachelor of Science with a major in Biology/Horticultural Science). Av examensbeviset skall framgå att examen uppfyller fordringarna enligt respektive utbildningsplan för programmet trädgårdsingenjör: odling. Preciserade kurskrav framgår av programmens studieplaner, som fastställs av Nämnden för grundläggande högskoleutbildning vid LTJ-fakulteten och presenteras i bilaga till utbildningsplanen.

7.2 Övriga examina som utbildningen möjliggör

7.2.1 Trädgårdsingenjörsexamen (yrkesexamen)
Trädgårdsingenjörsexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kursfordringar) om 120 högskolepoäng, varvid följande krav skall uppfyllas:

• godkända obligatoriska programkurser om 90 högskolepoäng
• godkända valbara programkurser om 15 högskolepoäng enligt fastställd studieplan,
• godkänt självständigt arbete om 15 högskolepoäng enligt fastställd studieplan och anvisningar för programmet.

Student som uppfyller fordringarna för trädgårdsingenjörsexamen (yrkesexamen) får på begäran ett examens¬bevis. Till examensbeviset knyts benämningen trädgårdsingenjörsexamen (Higher Education Diploma in Horticultural Management). Av examensbeviset skall framgå att examen uppfyller fordringarna enligt ovan för ett av de tre programmen trädgårdsingenjör – odling/marknad/design. Preciserade kurskrav framgår av programmens studieplaner, som fastställs av Nämnden för grundläggande högskoleutbildning, och presenteras i bilaga till utbildningsplanen (kandidatprogrammen).

7.2.2 Kandidatexamen utan programkoppling
De kurser som ingår i kandidatprogrammen trädgårdsingenjör: odling/marknad/design möjliggör även följande examen under förutsättning att SLU:s krav för generell examen är uppfyllda:

• Kandidatexamen med något av huvudområdena biologi/trädgårdsvetenskap/landskapsplanering/företagsekonomi (Bachelor of Science with a major in Biology/Horticultural Science/Landscape Planning/Business Administration).

8. Övrigt

8.1 Tillgodoräknanden
Tillgodoräknande av kurser från annat lärosäte, inom eller utom landet, kan göras i examen. Poängavdrag kan göras om det finns en betydande överlappning mellan de kurser som är godkända vid SLU och de kurser som studenten ansöker om att tillgodoräkna i examen. Tillgodoräknande kan inte heller göras om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Prövning om tillgodoräknade sker i det enskilda fallet. Efter prövning kan även motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet tillgodoräknas.

8.2 Övergångsbestämmelser
Studenter antagna till andra utbildningsprogram vid SLU före den 1 juli 2009 kan erhålla
kandidatexamen om kraven enligt punkt 7. Examen är uppfyllt. Om sådan student uppfyller
fordringarna enligt fastlagd studieplan för något av kandidatprogrammen trädgårdsingenjör: odling/marknad/design skall detta framgå av examensbeviset.

Studenter antagna till trädgårdsingenjörsprogrammet före den 1 juli 2007 kan erhålla trädgårdsingenjörsexamen om kraven enligt punkt 7. Examen, är uppfyllda.