Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Miljökommunikation - masterprogram

BESLUT

Programkod:
NM026

Utbildningsplanen fastställd:
2010-10-20

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

Reviderad:
2020-01-24


Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

SLU Id:
SLU ua 2020.3.1.1-347

Gäller antagna från:
1.    hösten 2011 
2.    hösten 2012 
3.    hösten 2018 
4.    hösten 2020 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till masterprogrammet miljökommunikation och naturresurshantering krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med fördjupning omfattande minst 90 hp inom ett enskilt ämne (t.ex. biologi eller nationalekonomi) inom ett av följande utbildningsområden:
- naturvetenskap
- teknologi
- samhällsvetenskap (sociologi, psykologi, ekonomi, statsvetenskap, kulturgeografi, mediavetenskap)

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska. Kunskaper motsvarande Engelska 6 krävs. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskaper och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdigheter och förmåga
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Masterprogrammet miljökommunikation och naturresurshantering syftar till en masterexamen med huvudområdet miljövetenskap. Masterexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet miljövetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Environmental Science).

Examenskrav
Masterexamen med huvudområdet miljövetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:
- minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet miljövetenskap (A1N; A1F),
- minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet miljövetenskap (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Syftet med denna utbildning är att ge deltagarna möjlighet att utveckla en kompetens att, med hjälp av samhällsvetenskapliga teorier och metoder, förstå och analysera miljökommunikation som den uppträder, dess funktion, och roll i hantering av miljöfrågor i samhället och att använda denna förståelse i såväl forskning som i praktiskt arbete med hållbar utveckling och förändring. Efter genomgånget program ska studenten kunna visa sådan kunskap om och förståelse för kommunikationsprocesser inom miljö- och naturresurshantering som krävs för att kunna arbeta självständigt och i samarbete med andra med miljökommunikation inom naturresurs- och miljöförvaltning, organisationer och företag samt med enklare forskningsuppgifter inom området miljökommunikation. Pedagogiken för både teoretiska och praktiska moment är erfarenhetsbaserad och innehåller (sociala)laborationer, fallstudier, rollspel, exkursioner och reflektionsövningar. En kontinuerlig pendling mellan teori, erfarenhet och reflektion eftersträvas.

Inledningsvis ges en teoretisk förståelse för kommunikation som både en förutsättning för och konsekvens av samhället och naturresurshanteringen. Detta moment är huvudsakligen analytiskt och syftar till att skapa förståelse för hur och varför det som sker inom naturresurshanteringen sker. Viktiga teorier och begrepp rör människans varseblivning och tolkning av de situationer som hon agerar i, normstrukturer och -bildning, handling och motivation, social interaktion, reflektion, språk, institutioner och social identitet. Invävt i dessa avsnitt finns också mer normativa moment som handlar om hur konstruktiva samtal med hög grad av delaktighet bör planeras och genomföras. Ett annat centralt tema under första terminen är kunskapsteori, verklighetsuppfattning och systemtänkande, där vi försöker förstå konsekvenserna av att människor uppfattar verkligheten på olika sätt och hur detta kan hanteras praktiskt i deltagarorienterade beslutsprocesser.

Under andra terminen läggs fokus på konflikter och konflikthantering mellan naturresurshanteringens aktörer och hur man kan få arbetsgrupper att arbeta effektivt och målinriktat tillsammans. Ett annat tema är kommunikationsstrategi och planering för förändringsarbete, samt att förstå hur massmedier fungerar och påverkar miljö- och naturresurshanteringen. Under slutet av det första året ges också en överblick över olika kommunikationsteoretiska riktningar och deras relationer. Under andra året är fokus på hur man kan bedriva vetenskapliga studier inom området miljökommunikation. Vi diskuterar vetenskapsteori, samhällsvetenskaplig metod, metod för problemformulering samt analyserar pågående vetenskapliga diskussioner inom området. Under andra året finns också en möjlighet att göra praktik i en organisation som på något sätt sysslar med eller berörs av miljökommunikation.

Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete där studenten får tillämpa sina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

Kurser i programmet
Huvudområden
LU=Landsbygdsutveckling, MX=Miljövetenskap, ÖÄ=Övrigt ämne

År 1
Introduktionskurs till miljökommunikation - samhälle, socialt samspel och kommunikativa färdigheter, 15.0 hp MX, A1N
Att förstå samhällets miljöstyrning utifrån ett kritiskt konstruktivt förhållningssätt, 15.0 hp MX, A1N
Konflikt, demokrati och processledning, 15.0 hp MX, A1N
Kommunikationsteori och strategi, 15.0 hp MX, A1F

År 2
Forskningsprocessens kontext och process I: teorier och metoder, 7.5 hp LU/MX, A1N
Forskningsprocessens kontext och process II: teorier och metoder, 7.5 hp LU/MX, A1F
Praktikkurs i miljökommunikation, 15.0 hp ÖÄ, AXX
Forskningsprocessen: kvalitativa metoder, dataanalys och akademiskt skrivande, 15.0 hp LU/MX, A1N
Naturresursernas organisering och samhällsstyrning, 15.0 hp LU, A1N
Självständigt arbete i miljövetenskap, A2E, 30.0 hp MX, A2E

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet med avlagd masterexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.