Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp

BESLUT

Programkod:
LY001

Utbildningsplanen fastställd:
2019-02-14

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

Reviderad:
2021-10-27


Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

SLU Id:
SLU.ltv.2021.3.1.1-756

Gäller antagna från:
1.    hösten 2010 
2.    hösten 2012 
3.    hösten 2015 
4.    hösten 2019 
5.    hösten 2022 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, särskild behörighet motsvarande:

• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

MÅL

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet skall studenten uppfylla följande mål för landskapsingenjörsexamen:

För landskapsingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att arbeta självständigt som landskapsingenjör.

Kunskaper och förståelse
För landskapsingenjörsexamen skall studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa kunskap om relevanta metoder inom området, och
- visa förståelse för interaktionen mellan material, projektering och anläggning.

Färdigheter och förmåga
För landskapsingenjörsexamen skall studenten
- visa förmåga att inom givna ramar och med adekvata metoder självständigt identifiera, analysera och lösa problem som rör projektering, anläggande och förvaltning av tätortens utemiljö och det tätortsnära landskapet samt utvärdera lösningar,
- visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information för att hantera situationer, företeelser och frågeställningar inom området, och
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För landskapsingenjörsexamen skall studenten
- visa förmåga att göra bedömningar av människans förhållande till och nyttjande av tätortens utemiljö och det tätortsnära landskapet med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt kunna göra avvägningar mellan olika aspekter,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp syftar till en landskapsingenjörsexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för landskapsingenjörsexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen landskapsingenjörsexamen (Degree of Bachelor of Science in Landscape Construction and Management).

Examenskrav
Landskapsingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng med följande krav:
- 120 hp obligatoriska programkurser,
- 45 hp valbara programkurser, och
- 15 hp självständigt arbete i landskapsarkitektur (kandidatarbete, G2E).

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp ger kunskap av vikt för att hållbart projektera, bygga, förvalta och sköta tätortens utemiljö och det tätortsnära landskapet idag och i framtiden.

Programmets första två år består av obligatoriska kurser. Dessa kurser ger grundläggande och tillämpad kunskap inom ämnena landskapsarkitektur, teknologi, företagsekonomi samt biologi. Programmet utgår ifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med tydlig koppling till näringslivet och studentens framtida yrkesroll. Studenten har efter sina första två år god kunskap om projektering, byggande, förvaltning och skötsel av tätortens utemiljö och det tätortsnära landskapet utifrån tekniska, ekonomiska och biologiska aspekter. Kunskapen om material liksom om processer i landskapet är central i programmet. Likaså betonas förmågan att analysera lösningar utifrån framförallt funktions-, ekonomiskt-, ekologiskt- och estetiskt perspektiv. Studenten har goda kunskaper om mark, vegetation och överbyggnad och kan tillämpa dessa kunskaper i relevanta projekt och i diskussioner med berörda aktörer i samhället.

Programmets tredje år består av valbara kurser och ett självständigt arbete på 15 hp. De valbara kurserna ger studenten möjlighet att fördjupa sig inom särskilda ämnesområden som trädvård, dagvattenhantering, förvaltning, projektering och växtteknik. Studenten kan även välja att genomföra en praktikperiod på 15 hp.

Studenten har också möjlighet att välja relevanta kurser utanför ramschemat, exempelvis på andra program inom SLU samt andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Kurser lästa utanför ramschemat kan behöva prövas för tillgodoräknande. Det självständiga arbetet i landskapsarkitektur ger studenten möjlighet att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

Färdigheter i att arbeta självständigt och i grupp, söka ny och relevant kunskap, formulera sig skriftligt och muntlig övas kontinuerligt under programmets gång.

Programmet ges på svenska. Valbara kurser på engelska kan förekomma.

Kurser i programmet
Huvudområden:
LK=landskapsarkitektur
BI=biologi
TN=teknologi
TE=teknik
TD=trädgårdsvetenskap
FÖ=företagsekonomi
LB=lantbruksvetenskap

Hp=högskolepoäng

Obligatoriska kurser årskurs 1
• Växt- och marklära för landskapsingenjörer, 15 hp, LK/BI, G1N
• Markbyggnad, 15 hp, TN/BI, G1N
• Markprojektering, 15 hp, TN/LK, G1N
• Trädgårdshistoria, 7,5 hp, LK/TD, G1N
• Botanik och växtfysiologi, 7,5 hp, BI/LK, G1N

Obligatoriska kurser årskurs 2
• Skötsel av grönytor och naturmarker, 15 hp, LK, G1F
• Landskapsföretaget – från marknad till affärsidé, 15 hp, FÖ/LK, G1N
• Växtkännedom och vegetationsekologi, 7,5 hp, LK/BI, G1F
• Markbyggnads- och skötselekonomi, 7,5 hp, FÖ/LK, G1F
• Tillämpning i projektering, bygg och skötsel av utemiljö, 15 hp, TN/FÖ, G1F

Valbara kurser årskurs 3 samt ett obligatoriskt självständigt arbete
• Grönblå infrastruktur, 15 hp, TN/LK, G2F
• Utökad växt- och ståndortskännedom, 15 hp, LK/TD, G2F
• Gestaltning genom förvaltning, 15 hp, LK, A1N (Ultuna)
• Trädvård, 15 hp, LK/BI, G2F
• Socialt hållbar ledarskap, 15 hp, FÖ/LB, G1F
• GIS and Geographic Analysis, 15 hp, TN/TE, A1N (Ultuna)
• Material – konstruktion och projektering, 15 hp, TN/LK, G2F
• Urban Landscape Design, 15 hp, LK/TD, G2F
• Climate Change – Effects on the Landscape and Potential Solutions, 15 hp, LK/TD, G2F
• Kyrkogårdsförvaltning, 15, LK, G1N
• Växtteknik, 15 hp, LK/TN, G2F
• Urban Agriculture and Social Interaction, 15 hp, LK/TD, G2F
• Utemiljö – kvalitet och uppföljning, 15 hp, LK, G2F (Ultuna)
• Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör – design, 15 hp, LK, GXX
• Självständigt arbete i landskapsarkitektur, G2E – Landskapsingenjörsprogrammet, 15 hp, LK, G2E

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s webb.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Övergångsbestämmelser
Fram till och med HT 2018 var programnamnet: Landskapsingenjörsprogrammet.
Fr o m HT 2019 heter programmet Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.