Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp

Omfattning:
180 högskolepoäng

Nivå:
1 - Grundnivå

Examen
Landskapsingenjörsexamen

Programkod:
LY001

Ansvarig fakultet:
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård- och växtproduktionsvetenskap

Gäller antagna från:
1.    hösten 2010
2.    hösten 2012    Visas nedan 
3.    hösten 2015
4.    hösten 2019

Bilagor

1. Beslut

Utbildningsplanen fastställdes den 30 maj 2007 av Fakultetsnämnden för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap att gälla från och med läsåret 2007/2008. Utbildningsplanen reviderades den 5 februari 2008 med anledning av Rektors beslut den 24 september och den 17 december 2007.
Ytterligare revideringar har gjorts den 1 juni 2010 med anledning av Rektors beslut den 10 maj 2010 och senaste ändringen den 1 sep 2012 föranledd av SLU:s styrelses beslut den 26 juni 2012 och Rektors beslut den 29 juni 2012.

Den senaste revideringen gäller fr o m läsåret 2012/2013.

Landskapsingenjörsprogrammet syftar till landskapsingenjörsexamen på grundnivå och omfattar 180 hp. Programmet har följande programkod: LY001.

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Förutom grundläggande behörighet för högskole¬studier, krävs särskild behörighet enligt områdes¬behörighet 15:
• Matematik B
• Naturkunskap B (kan ersättas av Bi A, Fy A, Ke A)
• Samhällskunskap A

Alternativt särskild behörighet enligt områdes¬behörighet A14 (generellt undan¬tag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2):
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från Naturbruksprogrammet
• Naturkunskap 1a1
och dessut¬om ett av följande alternativ
• Djuren i naturbruket och Djur¬hållning eller
• Djuren i naturbruket och Växtod¬ling 1 eller
• Växtkunskap 1 och Trädgårds¬odling eller
• Mångbruk i skog samt någon av Skogsskötsel 1 eller Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vatten¬vård 1

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser i områdesbehörigheterna – se allmän information om behörighet.

Meritkurser beaktas vid urvalet enligt vad som gäller för respektive områdesbehörighet – se allmän information om urval.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

3. Mål

3.1 Allmänna mål
I enlighet med högskolelagen (1 kap, 8 §) skall utbildning på grundnivå ”utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.”

3.2 Särskilda mål för landskapsingenjörsexamen
I enlighet med bilaga till förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet skall studenten uppfylla följande mål för landskapsingenjörsexamen:

Mål
För landskapsingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att arbeta självständigt som landskapsingenjör.

Kunskaper och förståelse
För landskapsingenjörsexamen skall studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa kunskap om relevanta metoder inom området, och
- visa förståelse för interaktionen mellan material, projektering och anläggning.

Färdigheter och förmåga
För landskapsingenjörsexamen skall studenten
- visa förmåga att inom givna ramar och med adekvata metoder självständigt identifiera, analysera och lösa problem som rör projektering, anläggande och förvaltning av tätortens utemiljö och det tätortsnära landskapet samt utvärdera lösningar,
- visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information för att hantera situationer, företeelser och frågeställningar inom området, och
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För landskapsingenjörsexamen skall studenten
- visa förmåga att göra bedömningar av människans förhållande till och nyttjande av tätortens utemiljö och det tätortsnära landskapet med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt kunna göra avvägningar mellan olika aspekter,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

3.3 Preciserade mål för landskapsingenjörsprogrammet
Inom ramen för målen i examensbeskrivningen har SLU preciserat följande mål för landskapsingenjörsprogrammet:

Kunskaper och förståelse
För landskapsingenjörsexamen skall studenten
- kunna uppvisa fackkunskaper om projektering, byggande och förvaltning inom tätortens utemiljö och det tätortsnära landskapet utifrån tekniska, biologiska och ekonomiska ämnesaspekter,
- ha goda kunskaper om bygg- och förvaltningsprocessen inom tätortens utemiljö och det tätortsnära landskapet, och
- ha goda kunskaper om marken och de material som används vid byggande av mark.

Färdigheter och kompetenser
För landskapsingenjörsexamen skall studenten
- uppvisa färdigheter som krävs för att självständigt kunna ta fram underlag för projektering, byggande och förvaltning av tätortens utemiljö och det tätortsnära landskapet,
- ha tillägnat sig förmåga att utföra ledande uppgifter inom byggande och förvaltning av tätortens utemiljö och det tätortsnära landskapet, och
- kunna presentera och kommunicera information med berörda aktörer om byggande och förvaltning av tätortens utemiljö och det tätortsnära landskapet.

Värderingar och förhållningssätt
För landskapsingenjörsexamen skall studenten
- i sin yrkesutövning på ett medvetet sätt beakta olika samhällsgruppers behov i den fysiska miljön vid såväl planering, projektering, byggande som förvaltning,
- visa insikt om vikten av att kunna arbeta i grupp och professionellt kunna förhålla sig till formella och informella roller i en grupp, och
- ha insikter i landskapsingenjörens yrke och landskapsingenjörens roll i samhället och ha insikt i hur landskapsingenjörens kompetens förhåller sig till närliggande yrkens.

4. Möjligheter till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på landskapsingenjörsprogrammet med avlagd landskapsingenjörsexamen uppfyller kraven på särskild behörighet till fortsatta studier på bland annat följande utbildningar vid SLU:

- utbildning på avancerad nivå.

Vilka utbildningar som är möjliga att antas till framgår av bilaga som fastställs av Nämnden för grundläggande högskoleutbildning vid fakulteten.

5. Innehåll och uppläggning

5.1 Kurser
De kurser som ingår i landskapsingenjörsprogrammet fastställs av programutskott Utemiljö och människa vid fakulteten och presenteras i bilaga till utbildningsplanen som även innehåller beskrivning av kursstrukturen (ramschema). Kursernas mål och innehåll framgår av kursplanen för respektive kurs.

5.2 Uppläggning
Landskapsingenjörsprogrammet ges i sin helhet på grundnivå. Kurser på avancerad nivå kan förekomma utifrån de av regering, högskoleverk och universitetsledning fastställda ramarna.

Landskapsingenjörsprogrammets rumsliga sammanhang är främst tätortens utemiljö och det tätortsnära landskapet, men också teknisk infrastruktur och rekreativa miljöer i det mer rurala landskapet. Till denna rumsliga kontext knyts kunskaper och förståelse, färdigheter och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt inom projektering, anläggning och förvaltning.

Kunskapen om material liksom om processer i landskapet är central i programmet. Likaså betonas förmågan att analysera lösningar utifrån framförallt funktions-, ekonomiskt-, ekologiskt- och estetiskt perspektiv. Förståelse för och förmåga att kommunicera med angränsande sektorer inom byggsektorn är central i programmet.

Programmet utgörs av obligatoriska och valbara kurser. Kurser i programmet kan till övervägande del hänföras till huvudämnen eller ämnesområden som biologi, teknik/teknologi, företagsekonomi och landskapsarkitektur ( t o m
läsåret 2012/2013 även landskapsplanering).

Den valbara delen inkluderar det självständiga arbetet, som alla genomför. Inom ramen för kurserna förekommer projektarbeten såväl i grupp som individuellt, liksom litteraturstudier, seminarier och olika former av presentationer. Övningar av tillämpad karaktär och exkursioner inom främst närområdet förekommer.

Landskapsingenjörsutbildningen avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) där studenten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

6. Examination

I varje kurs ingår ett eller flera prov. Betyg på kurser sätts som regel med någon av betygsgraderna U, 3, 4 eller 5. Kraven för kursernas betygsgrader framgår av betygskriterier som redovisas i bilaga till respektive kursplan.

Betyg bestäms av examinator utsedd av SLU. Betygsbeslut kan inte överklagas.
Närmare anvisningar om rätten att genomgå förnyad examination finns i lokala föreskrifter vid SLU.

7. Examen

7.1 Examen som utbildningen syftar till
Landskapsingenjörsexamen enligt utbildningsplan för landskapsingenjörsprogrammet uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 hp, med följande krav:

- 120 hp obligatoriska programkurser enligt fastställd studieplan,
- 45 hp valbara programkurser enligt fastställd studieplan,
- 15 hp självständigt arbete i huvudområde landskapsarkitektur eller teknologi enligt fastställd studieplan och anvisningar för programmet.

Obligatoriska och valbara kurser fastställs av Nämnden för grundläggande högskoleutbildning vid fakulteten och presenteras i bilaga till utbildningsplanen.

Student som uppfyller fordringarna för landskapsingenjörsexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen landskapsingenjörsexamen (Degree of Bachelor of Science in Landscape Construction and Management).

7.2 Övriga examina som utbildningen möjliggör
De kurser som ingår i landskapsingenjörsprogrammet möjliggör även följande examen under förutsättning att SLU:s krav för generell examen är uppfyllda:

- Kandidatexamen med huvudområde landskapsarkitektur eller teknologi (Degree of Bachelor with a major in Landscape Architecture or Engineering incl. Work Science).

8. Övrigt

8.1 Tillgodoräknanden
Godkända kurser från annan högskoleutbildning, inom eller utom landet, kan tillgodoräknas i landskapsingenjörsexamen. Detta gäller dock inte om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Prövning om tillgodoräknade sker i det enskilda fallet. Efter prövning kan även motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet tillgodoräknas.


8.2 Övergångsbestämmelser
Studenter antagna före den 1 juli 2008 till landskapsingenjörsprogrammet, har rätt att i sina examensbevis endast ha kursbetyg enligt det tidigare tvågradiga betygssystemet.

Studenter som till och med läsåret 2011/2012 antagits till landskapsingenjörs-programmet, Alnarp, har till och med läsår 2016/2017 rätt att erhålla generell examen i landskapsplanering.