Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Outdoor Environments for Health and Well-being - Master´s Programme

BESLUT

Programkod:
LM007

Utbildningsplanen fastställd:
2015-02-11

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

Reviderad:
2022-05-05


Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

SLU Id:
SLU.ltv.2022.3.1.1-340

Gäller antagna från:
1.    hösten 2015 
2.    hösten 2019 
3.    hösten 2020 
4.    hösten 2022 
5.    hösten 2023 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till masterprogrammet Utemiljö för hälsa och välbefinnande krävs:
- Grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp) eller motsvarande utländsk examen.

Därutöver krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Vidare rekommenderas att åtminstone 15 hp har tagits i ett beteendevetenskapligt ämne, ämne inom hälsa eller sjukvård, utbildningsvetenskap eller ämne inom design, miljö, landskapsarkitektur, trädgård eller skog.

MÅL

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet skall studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Masterprogrammet syftar till en masterexamen som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområde miljöpsykologi (Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Environmental Psychology).

Examenskrav
Masterexamen med huvudområde miljöpsykologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng med följande krav:
- minst 30 högskolepoäng kurser med fördjupning inom miljöpsykologi (A1N; A1F),
- minst 30 högskolepoäng självständigt arbete inom miljöpsykologi (masterarbete/A2E).

Maximalt 30 högskolepoäng får utgöra kurser på grundnivå, förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Programmet vänder sig till studenter intresserade av hur vi kan utveckla utemiljöer och utomhusaktiviteter som bidrar till människors utveckling, välbefinnande och hälsa inom ramen för en hållbar samhällsutveckling. Miljöpsykologin utgör den primära källan till kunskap om samspelet mellan människan och fysisk miljö och ett bredare fält av landskapsstudier bidrar med perspektiv på hur relationen till djur och natur kan bidra till att stärka platsers funktioner. I centrum står individens behov av såväl aktivitet som vila och där till hörande fysiologiska, psykologiska och social processer.

Träning ges i metoder för att undersöka platser och människors relationer till olika platser och omgivande landskap i vardagen. Fokus ligger på förmåga till dokumentation, analys och utvärdering med förmåga att ta fram forskningsförankrade tillämpningar anpassade till lokala förhållanden och specifika brukargrupper. Till domänerna för tillämpningar hör utemiljöerna i vård och omsorg, vid boende, skola och arbetsplatser, i den offentliga miljön liksom parker och lekplatser och andra rekreationsmiljöer i omgivande natur.

Genom specifika val av kurser och ämnesvalet för det självständiga arbetet kan utbildningen profileras. Mer eller mindre fokus kan läggas på kunskap om utformningen av den fysiska miljön respektive kunskap om de aktiviteter som involverar människor i olika utomhusmiljöer. Den övergripande samhällsplaneringens roll för att främja människors utevistelse och naturkontakt i vardagen utgör ett tredje spår.

Det självständiga arbetet som avslutar programmet skall ge ytterligare färdighet i att undersöka samspelet mellan människa och fysisk miljö, fördjupa ämneskunskapen och ta sig an ett angeläget problem som med fördel innehåller kopplingar till tidigare studier på kandidatnivå. Av vikt är ett gott omdöme avseende etiska överväganden, metodik och tillämpningar med förmåga att kritiskt och konstruktivt värdera projekt och förslag inom ämnesområdet.

Programmet förbereder för strategiska uppgifter i planering- och utvecklingsarbete, utvärdering och forskning.

Programmet ges på engelska, med möjlighet till skriftliga inlämningar på svenska i vissa uppgifter.

Kurser i programmet
Huvudområde:
Miljöpsykologi (MP)
Landskapsarkitektur (LK)

Hp=högskolepoäng

Inom ramen för programmet ges åtta kurser samt självständigt arbete. Vid antagning till programmet antas studenterna till kursen ”Environmental Perception and Experience”. Studenter som ska studera på heltid antas även till kursen ”Place, Activity, and Human Development”. Ett självständigt arbete på minst 30 hp (miljöpsykologi eller landskapsarkitektur, A2E) är obligatoriskt för masterexamen (120 hp).

År 1
Hösttermin
Environmental Perception and Experience, 15 hp (MP, A1N)
Place, Activity, and Human Development, 15 hp (MP, A1N)
Vårtermin
Landscape Analysis for People and Environment Studies, 15 hp (MP/LK, A1N)
Research Methods for People and Environment Studies, 15 hp (MP/LK, A1N)

År 2
Hösttermin
Outdoor Environments for Children and Youth, 15 hp (MP/LK, A1N)
Nature Based Interventions, 15 hp (MP/LK, A1N)
Vårtermin
Health Promoting Outdoor Environments, 15 hp (MP/LK, A1F)
Nature and Animal Assisted Interventions, 15 hp (MP, A1N)

Vår- och hösttermin
Independent project in Environmental Psychology, 30 hp (MP, A2E)
Independent project in Landscape Architecture, 30 hp (LK, A2E)

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

I programmets kurser kombineras självständigt arbete och/eller grupparbete på distans med obligatoriska digitala träffar.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Övergångsbestämmelser
Fram till och med HT 2019 var programnamnet Utemiljö för hälsa och välbefinnande – masterprogram och syftade till en masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur.

För studenter antagna till och med HT 2019 till Utemiljö för hälsa och välbefinnande – masterprogram, kommer det fortsatt vara möjligt att uppnå en masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur. För dessa studenter kan programkurser som enbart klassas i miljöpsykologi tillgodoräknas inom huvudområdet landskapsarkitektur. Kurstillfälle för självständigt arbete i landskapsarkitektur kommer att erbjudas till och med läsåret 2024/25.

För studenter antagna till och med HT 2019 till Utemiljö för hälsa och välbefinnande – masterprogram, som önskar uppnå en examen i miljöpsykologi, kan de programkurser som tidigare enbart klassats i landskapsarkitektur tillgodoräknas inom det nya huvudområdet miljöpsykologi.

Huvudområde: MP = miljöpsykologi, LK = landskapsarkitektur
Kurs, Nytt huvudområde - Kan tillgodoräknas studenter antagna t.o.m. HT 2019

Environmental Perception and Experience, 15 hp MP LK
Place, Activity, and Human Development, 15 hp MP LK
Nature Based Interventions, 15 hp MP LK
Nature and Animal Assisted Interventions, 15 hp MP LK

Kurs, Tidigare huvudområde - Kan tillgodoräknas studenter antagna t.o.m. HT 2019

Environmental Perception and Experience, 15 hp LK MP
Place, Activity, and Human Development, 15 hp LK MP
Nature Based Interventions, 15 hp LK MP
Nature and Animal Assisted Interventions, 15 hp LK MP