Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Landscape Architecture- Master´s Programme

BESLUT

Programkod:
LM006

Utbildningsplanen fastställd:
2011-07-02

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

Reviderad:
2021-12-08


Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

SLU Id:
SLU.ltv.2021.3.1.1-828

Gäller antagna från:
1.    hösten 2011 
2.    hösten 2012 
3.    hösten 2016 
4.    hösten 2018 
5.    hösten 2019 
6.    hösten 2020 
7.    hösten 2022 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till masterprogrammet landskapsarkitektur krävs:
• grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp)
• särskild behörighet: fördjupning omfattande 90 hp inom något av följande ämnen/utbildningsområden:
- arkitektur,
- landskapsarkitektur,
- landskapsplanering,
- byggd miljö,
- design,
- fysisk planering,
- geografi,
- landskapsvetenskap,
- miljövetenskap eller
- samhällsbyggnadsteknik.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs. Tillträde till några av kurserna (markerade med 1 under ”INNEHÅLL OCH STRUKTUR, b) Kurser i programmet”) kräver en godkänd portfolio enligt instruktioner beslutade av programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård.

Vidare rekommenderas att den sökande har kunskaper och färdigheter motsvarande minst 15 högskolepoäng studio-/projektkurser i landskapsarkitektur.

MÅL

Mål för examen
a) Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i högskolelagen 1 kap. §§ 8-9.

b) Särskilda mål för masterexamen
I enlighet med bilaga till förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse
För masterexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen ska studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen ska studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Masterprogrammet landskapsarkitektur syftar till en masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur som är en generell examen. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Landscape Architecture).

Examenskrav
Masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- minst 30 hp kurser med fördjupning inom landskapsarkitektur (A1N; A1F),
- minst 30 hp självständigt arbete inom landskapsarkitektur (masterarbete/A2E).

Maximalt 30 hp får utgöra kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.
Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Programmets syfte är att ge studenter med internationell kandidatexamensutbild-ning i landskapsarkitektur samt studenter som har en utbildning som angränsar till landskapsarkitektur en möjlighet att fördjupa sig i ämnet. Masterexamen som är målet med programmet kan användas för en yrkeskarriär alternativt som förbe-redelse inför en akademisk forskarkarriär inom de delar av landskapsarkitekturen som en kandidat- och/eller yrkesexamen i kombination med fördjupning och specialisering inom programmet möjliggör.

Programmet genomförs med en hög grad av flexibilitet och valfrihet inom ramen för kursutbudet som till delar är gemensam med årskurs 4-5 på landskapsarkitekt-programmet i Alnarp. Under utbildningen väljer studenterna fritt ur ett utbud av kurser som avser att ge en heltäckande bild av ämnet landskapsarkitektur. Valfriheten innebär att studenten har möjlighet att specialisera sig inom ämnets ramar. I kursutbudet ingår 15 hp fördjupade kurser samt ett självständigt arbete på 30 hp.
Samtliga examensmål blir i princip berörda redan under den första terminen, men fördjupas på olika sätt och i olika hög grad under hela programmet. De forsknings-förberedande färdigheterna tränas i huvudsak i samband med fördjupningskurs och det självständiga arbetet.
Mer preciserat förväntas studenterna förvärva kunskap – som beroende på intresse, behov och fallenhet kan vara mer eller mindre fördjupad – om landskaps-arkitekturens vetenskapliga och konstnärliga grund, landskapsarkitekturens teori och historia och olika processer för gestaltning, planering och utveckling av landskap. Vidare förväntas man nå insikter i landskapsarkitekturens yrkesmässiga metoder, tekniker och material, relevant lagstiftning och författning, människors olika behov, upplevelser och nyttjande av den fysiska miljön.
Till de färdigheter som programmet möjliggör hör att initiera och formulera processer för gestaltning, planering och utveckling av landskap, att genomföra och utvärdera kvalificerade och skapande uppgifter inom landskapsarkitekturens område, att involvera olika kompetenser och brukare i gestaltnings-, planerings- och förändringsprocesser och att bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar särskilt avseende landskapets hållbara utveckling. En viktig aspekt är förmågan att förstå motiv och ramar för fysisk planering och samhällets organisering.

Programmet ges på engelska.

Kurser i programmet
Vid antagning till programmet antas studenterna till kurserna “Explorations into Landscape Architecture” och ”Landscape Architecture Theory, Methodology and Practice”. Ett självständigt arbete på minst 30 hp (LK, A2E) är obligatoriskt för masterexamen (120 hp).

Huvudområde:
Biologi (BI)
Landskapsarkitektur (LK)
Skogsvetenskap (SG)
Trädgårdsvetenskap (TD)

Hp=högskolepoäng

Termin 1
Explorations into Landscape Architecture, 15 hp (LK, A1N)
Landscape Architecture Theory, Methodology & Practice, 15 hp (LK, A1N)

Termin 2-4 (valbara kurser, samt obligatoriskt självständigt arbete)
Design Project – Advanced Planting Design, 15 hp (LK, A1N)
Digital Landscape Visualisation 1, 15 hp (LK, A1N)
Planning project – Transforming Urban Landscapes 1, 15 hp (LK, A1N)
Space, Place, Mobility, 15 hp (LK, A1N)
People and Environment, 15 hp (LK, A1N)
Planning Project – Large Scale Structures, Analysis and EIA 1, 15 hp (LK, A1N)
Urban Forestry - Management of Urban Forest and Trees, 15 hp (LK/SG, A1N)
Advanced Digital Landscape Analysis with GIS, 15 hp (LK, A1N)
Climate Change - Landscape in Transition 15 hp (LK/BI, A1N)
Design Project – Site, Concept and Theory 1, 15 hp (LK, A1N)
Conservation of Gardens, Parks and Designed Landscapes, 15 hp (LK, A1N)
Design Project – Composition and Materiality 1, 15 hp (LK, A1F)
Dynamic Vegetation Design, 15 hp (LK, A1N)
Urban Agriculture and Social Interaction, 15 hp (LK/TD, G2F)
Theme Course, 15 hp (LK, A1N)
The Cultural Heritage of Landscape Architecture, 15 hp (LK, A1N)
Landscape Architecture Practice, 15 hp (LK, AXX)
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture- Master´s Programme, 30 hp (LK, A2E)

1Kurser märkta med 1 har godkänd portfolio som del av behörighetskraven.
Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Övergångsbestämmelser
Fram till och med HT 2019 var programnamnet: Landskapsarkitektur – masterprogram.

Övriga föreskrifter
Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet landskaps-arkitektur med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.