Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Agroecology - Master´s Programme

BESLUT

Programkod:
LM005

Utbildningsplanen fastställd:
2019-10-14

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

SLU Id:
SLU ua 2019.3.1.1-4188

Gäller antagna från:
1.    hösten 2010 
2.    hösten 2012 
3.    hösten 2019 
4.    hösten 2020 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till masterprogrammet Agroekologi krävs:
• grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen
• särskild behörighet: fördjupning omfattande 90 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden:
- naturvetenskap,
- samhällsvetenskap,
- teknologi.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

MÅL

Mål för examen
a) Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i högskolelagen 1 kap. §§ 8-9.

b) Särskilda mål för masterexamen
I enlighet med bilaga till förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse
För masterexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen ska studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen ska studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Masterprogrammet Agroekologi syftar till en masterexamen med huvudområde lantbruksvetenskap, som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examens¬bevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområde lantbruksvetenskap (Degree of Master of Science, 120 credits, with a major in Agricultural Science).

Examenskrav
Masterexamen med huvudområdet lantbruksvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- minst 30 hp kurser med fördjupning inom lantbruksvetenskap (A1N; A1F),
- minst 30 hp självständigt arbete inom lantbruksvetenskap (masterarbete/A2E).

Masterexamen med huvudområdet lantbruksvetenskap, inriktning agroekologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- 30 hp för inriktningen specificerade programkurser (A1N)
- minst 15 hp för inriktningen valbara programkurser (A1N, AXX)
- minst 30 hp självständigt arbete inom lantbruksvetenskap, inriktning agroeokologi (masterarbete/A2E).

I masterexamen får maximalt 30 hp utgöra kurser på grundnivå, förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Masterprogrammet Agroekologi handlar om livsmedelssystemens ekologi, med fokus på samspelet mellan biologiska och sociala processer i matproduktionen och hur det påverkar jordbrukets hållbarhet. Agroekologi är ett tvärvetenskapligt ämne med grund inom biologi (med fokus på ekologi), ekonomi, sociologi och teknologi samt de tvärvetenskapliga vetenskapsområdena jordbruks-, trädgårds- och miljö¬vetenskap. Utbildningen kombinerar vetenskapligt baserade kunskapermed stark näringslivsanknytning och frågeställningar om praktisk tillämpning.

I programmet läggs stor vikt vid att undersöka möjligheter och hinder för hållbar utveckling av jordbrukets produktion, genom att anlägga ett systemperspektiv som integrerar de ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhets¬dimensionerna.
Programmet börjar med kurser som ger baskunskaper inom agroekologi och hållbarhetsbedömning av jordbrukets produktionssystem. Därefter finns det valmöjligheter att fördjupa sina kunskaper inom miljöekonomi, miljöpåverkan inom växtproduktion, projektledning, verksamhetsstyrning, aktörsamverkan, vetenskapliga metoder samt insikt i forskningsarbete och möjlighet till utlands-studier vid något av SLU:s partneruniversitet. Programmet avslutas med ett självständigt arbete där studien ska relatera till agroekologisk kunskap, systemtänkande och hållbar utveckling i ett jordbruks- och/eller livsmedels-systemsperspektiv.

Kurserna inom masterprogrammet utnyttjar många undervisningsformer för att främja studenternas inlärning och egenaktivitet. Såväl lärar- som studentledd kunskapsförmedling och diskussion sker vid föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, studiebesök, fallstudier, projektarbeten, uppgifter, uppsatser och examensarbete. Modeller och metoder som stödjer kunskapsinhämtningen tillämpas i praktiska moment som speglar olika situationers förutsättningar och som följs upp med metodisk tolkning och analys. De studerande får använda såväl digitala fallstudier (e-case) som verkliga praktikfall där ett jordbrukssystem – ofta ett lantbruksföretag – analyseras med mål att kunna föreslå förbättrande åtgärder.

Efter utbildningen ska studenten ha färdigheter relaterade till ett tvärvetenskapligt systemtänkande och kunna identifiera åtgärder som ökar matproduktionens hållbarhet. Vidare ska studenten ha förmåga att samverka med flera olika aktörer, i syfte att utveckla och genomföra sådana åtgärder. Masterprogrammet har en tydlig koppling till aktuell forskning och globalt relevanta frågeställningar, vilket ger goda förutsättningar för anställningsbarhet såväl nationellt som internationellt efter examen.
Programmet ges på engelska.

Kurser i programmet
Agroecology Basics1, 15 hp (lantbruksvetenskap/trädgårdsvetenskap, A1N)
Agroecology and Sustainability of Production Systems1, 15 hp (lantbruksvetenskap/biologi, A1N)
Environmental Economics and Management2, 15 hp (lantbruksvetenskap/företags-ekonomi, A1N
Project Management and Process Facilitation2, 15 hp (lantbruksvetenskap/
trädgårdsvetenskap, AXX)
Scientific Methods, Tools and Thesis Writing2, 15 hp (lantbruksvetenskap/träd-gårdsvetenskap, A1N)
Environmental Issues in Crop Production, 15 hp (biologi/trädgårdsvetenskap, A1N
Project Based Research Training, 15 eller 30 hp (lantbruksvetenskap/trädgårds-vetenskap, A1F)
Självständigt arbete1, 30 hp (lantbruksvetenskap, inriktning agroekologi), A2E

1 krävs för masterexamen i lantbruksvetenskap, inriktning agroekologi
2 valbara kurser, varav minst 15 hp krävs för masterexamen i lantbruksvetenskap, inriktning agroekologi

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Övergångsbestämmelser
Fram till och med HT 2019 var programnamnet: Agroekologi – masterprogram. Programmet syftande då till en masterexamen med huvudområdet lantbruks¬vetenskap (utan inriktning). Studenter antagna till och med HT 2019 kan uppnå en examen med inriktning agroekologi om de
1) ännu inte avlagt masterexamen från programmet,
2) uppfyller kraven som anges ovan för examen med inriktning.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet Agroekologi med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.