Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Skogsmästarprogrammet

BESLUT

Programkod:
SY002

Utbildningsplanen fastställd:
2016-07-01

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

SLU Id:
SLU.sfak.2015.3.1.1-443

Gäller antagna från:
1.    hösten 2010 
2.    hösten 2012 
3.    hösten 2016 -   Visas nedan 
4.    hösten 2022 - hösten

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
Förutom grundläggande behörighet krävs för behörighet till skogsmästarprogrammet:

a) särskild behörighet i vissa ämnen,
b) skoglig grundutbildning,
c) skoglig yrkeserfarenhet

Särskild behörighet i vissa ämnen
Kravet uppfylls genom områdesbehörighet A14, vilket innebär minst godkänt betyg i följande kurser:
- Matematik 2a, alternativt Matematik 2b, alternativt Matematik 2c,
- Naturkunskap 2,
- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1*.
* Generellt undantag från kravet på samhällskunskap 1a2 gäller för skogsmästarprogrammet.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från
nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på
annat sätt och är dokumenterade.
Betygskravet för särskild behörighet är lägst godkänd alternativt 3.


b) Skoglig grundutbildning. Kravet uppfylls genom:

1. godkänt resultat i följande kurser om 500 poäng från gymnasieskolans naturbruksprogram:
- Motor och röjmotorsåg 1
- Skogsskötsel 1
- Virkeslära
- Terrängtransporter alternativt Fordon och redskap
- Virkestransporter med skotare

eller

2. godkänt resultat i följande kurser på naturbruksprogrammet, vilka tillsammans omfattar antingen 400 eller 500 gymnasiepoäng:
- Basmaskin service
- Motor- och röjmotorsåg
- Skogsskötsel A
- Virkesbehandling A
- Virkestransport A, alternativt Virkestransport B

eller

3. avgångsbetyg från treårig naturbrukslinje med skoglig inriktning,

eller

4. avgångsbetyg från tvåårig skogsbrukslinje

eller

5. godkänt i kurser, t.ex. från påbyggnadsutbildningar, som motsvarar de kurser som anges i alternativ 2

eller

skoglig grundutbildning kan ersättas av långvarig skoglig yrkeserfarenhet, omfattande minst 5 års heltidsarbete och som uppfyller de krav som anges nedan under yrkeserfarenhet.

c) Skoglig yrkeserfarenhet. Kravet uppfylls genom:

6 månaders skoglig erfarenhet tidigast från det år den sökande fyllt 16 år och ska därefter ha gjorts under sammanhängande perioder om minst en månad. Minst 50 procent av praktiken ska ha utförts inom något av arbetsområdena skogsvård, drivning, planering och förvaltning. Resterande tid kan ha varit förlagd till andra skogliga områden t.ex. plantskola, skogsindustri, virkesmätning, jakt- och fiskevård. Yrkes-erfarenheten kan ha genomförts på heltid eller deltid, dock ska arbetet skett på minst halvtid och omräknat i tid motsvara minst sex månaders tjänstgöring på heltid.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för skogsmästarexamen:
b) Särskilda mål för skogsmästarexamen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för skogsmästarexamen: För skogsmästarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som skogsmästare.

Kunskaper och förståelse
För skogsmästarexamen skall studenten

- Visa såväl bred kunskap inom området som fördjupade kunskaper inom någon del av området, inbegripet insikt i områdets vetenskapliga grund, samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
- Visa förståelse för skogsbrukets förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället.

Färdigheter och förmåga
För skogsmästarexamen skall studenten:

- Visa förmåga att inom givna ramar och med adekvata metoder självständigt definiera, analysera och lösa problem som rör skogsbrukets produktionsprocesser, marknad, miljö och sociala värden, samt utvärdera lösningar.
- Visa förmåga att kritiskt granska, bedöma, och använda relevant information för att hantera situationer, företeelser och frågeställningar inom området.
- Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För skogsmästarexamen skall studenten:

- Visa förmåga att göra bedömningar av människans förhållande till och nyttjande av skogen för olika ändamål med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt kunna göra avvägningar mellan olika aspekter.
- Visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning.
- Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Skogsmästarprogrammet syftar till en skogsmästarexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för skogsmästarexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen skogsmästarexamen (degree of Bachelor of Science in Forest Management).

Examenskrav
Skogsmästarexamen uppnås efter att student fullgjort kursfordringar (godkända kurser) om 180* hp med följande krav:

- 120 hp obligatoriska programkurser enligt förteckning nedan,
- Minst 45 hp valbara programkurser enligt förteckning nedan,
- Minst 15 hp självständigt arbete (examensarbete) i ämnet skogshushållning med examinator vid någon av skogsfakultetens institutioner, enligt fastställd kursplan inom programmet.

*) Maximalt 30 hp får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
A) Beskrivning av programmet

Programmets syfte är att utbilda skogsmästare och ge studenten en gedigen, yrkesförberedande kompetens i ämnet skogshushållning: det hållbara nyttjandet av naturresursen skog.

Programmets två första år genomförs med åtta obligatoriska kurser, totalt 120 hp. Dessa kurser utgör skogsmästarutbildningens bas och är tematiskt uppbyggda kring frågeställningar gällande ekologiska, tekniska och ekonomiska aspekter av skogsbruk. Kurserna rymmer även en progression gällande generella kompetenser. Särskilt tränas, i tillämpade övningar inom skoghushållningsområdet, muntlig kommunikation, vetenskapligt skrivande, informationskompetens och kritiskt tänkande.

Efter de två första åren följer ett tredje år där studenten har möjlighet att profilera sin utbildning genom att läsa valbara kurser om 45 hp samt genomföra ett självständigt arbete omfattande minst 15 hp. Det går exempelvis att specialisera sig inom områden som skogsekonomi, logistik, skogsskötsel, teknik eller natur- och kulturvård.

Bred kunskap och förståelse inom huvudområdet ges under de första två obligatoriska åren. Kurserna består av teoretiska föreläsningar, egna litteraturstudier samt av ett stort antal yrkesförberedande tillämpade övningar som genomförs både inomhus och i fält. Flera obligatoriska studiebesök och studieresor ingår också under dessa två första år. Stor vikt läggs på möten med forskare som ger det vetenskapliga synsättet och yrkesverksamma som ger den beprövade erfarenheten.

De praktiska övningarna i utbildningen syftar till att ge färdighet och förmåga att vidta åtgärder och lösa de olika problem som uppstår i samband med skötsel och förvaltning av skog. Detta inkluderar bl.a. val av avverkningsmetoder och naturhänsyn, men även olika metoder för insamling av beslutsunderlag. Via seminarier och redovisningar av praktiska övningar tränas systematiskt informationskompetens, problemlösning samt muntlig och skriftlig presentationsteknik.

För att träna värderingsförmåga och förhållningssätt belyses, bl.a. i de tillämpade övningarna, de etiska överväganden som naturligt är kopplade till dessa frågeställningar. De samhälleliga aspekterna av människans ansvar i nyttjandet av naturresursen skog är ett genomgående tema under hela utbildningen

Kurser i programmet
B) Kurser i programmet

Obligatoriska programkurser i huvudområdet skogshushållning termin 1 – 4
- Skogen, marken, maskinen, 15 hp, G1N
- Skogens värdekedja, 15 hp, G1N
- Skogliga beslutsunderlag, 15 hp, G1N
- Skoglig produktion och miljö, 15 hp, G1N
- Skogsskötsel 1, 15 hp, G1F
- Skogsskötsel 2, 15 hp, G1F
- Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning, 15 hp, G1F
- Skoglig planering, 15 hp, G2F

Obligatorisk självständigt arbete i huvudområdet skogshushållning termin 5-6
- Kandidatarbete i skogshushållning, 15 hp
Valbara programkurser i skogshushållning och skogsvetenskap termin 5 – 6
- Skogsgården Företaget, 15 hp, skogshushållning, G2F
- Skoglig driftsledning, 15 hp, skogshushållning, G2F
- Trade and Marketing of Wood Products - International Course, 22,5 hp, skogshushållning, G1F
- Vägar och vatten, 7,5 hp, skogshushållning, G2F
- Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser, 15 hp, skogsvetenskap, A1N
- Viltförvaltning och viltvård, 15 hp, skogsvetenskap, G1F
- Skogsindustriell försörjningsstrategi, 15 hp, skogsvetenskap, A1N
- PlanVis som beslutsstöd vid skoglig planering, 7,5 hp, skogsvetenskap, G2F
- Conservation Biology, 7,5 hp, skogsvetenskap, A1N
- Geographic Information Technology II, 7,5 hp, skogsvetenskap A1N
- Silviculture of Temperate Forests, 15 hp, skogsvetenskap, A1N
- Sustainable Forestry in Southern Sweden, 15 hp, skogsvetenskap, A1N
- Tropical and subtropical silviculture, 15 hp, skogsvetenskap, A1N
- Planning in sustainable forest management, 15 hp, skogsvetenskap, A1N


- National and International Forest Policy, 15 hp, skogsvetenskap, A1N
- Förmedling av skogs- och jordbruksfastigheter, 30 hp skogsvetenskap, G2F
- Beskattningsrätt, 15 hp, juridik, G1F
- Fire Management, 7,5 hp, skogsvetenskap, G2F
- Sustainable Use of Natural Resources in North America, International course, 7,5 hp, skogshushållning, G2F

Maximalt 30 hp under det sista läsåret får utgöras av kurser på avancerad nivå. Smärre förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas inför varje kommande läsår.
För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Övergångsbestämmelser
Student som till och med läsåret 2014/15 antagits till SY002 skogsmästarprogrammet har ett examenskrav som totalt omfattar 180 hp där nedanstående kurser om sammanlagt 135 hp är obligatoriska:

- Baskurs, 15 hp
- Skogens Värdekedja, 15 hp
- Ekologi, 15 hp
- Råvaruförsörjning, 15 hp
- Skogsskötsel 1, 15 hp
- Skogsskötsel 2, 15 hp
- Skoglig förvaltning och administration, 15 hp
- Skoglig planering, 15 hp
- Självständigt arbete skogshushållning 15 hp

Efter att ovanstående kurser lagts ner kan kravet om obligatoriska kurser uppfyllas genom minst följande kurser, efter prövning om tillgodoräknande i varje enskilt fall:

- Skogen, marken, maskinen, 15 hp, skogshushållning, G1N
- Skogens värdekedja, 15 hp, skogshushållning, G1N
- Skogliga beslutsunderlag, 15 hp, skogshushållning, G1N
- Skoglig produktion och miljö, 15 hp, skogshushållning, G1N
- Skogsskötsel 1, 15 hp, skogshushållning, G1F
- Skogsskötsel 2, 15 hp, skogshushållning, G1F
- Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning, 15 hp, skogshushållning, G1F
- Skoglig planering, 15 hp, skogshushållning, G2F


- Självständigt arbete skogshushållning, 15 hp

Utöver detta ska kravet om valbara programkurser motsvarande 45 hp uppfyllas, efter prövning om tillgodoräknande i varje enskilt fall.

Övriga föreskrifter
Tidigare versioner
Tidigare versioner av utbildningsplanen för SY002 skogsmästarprogrammet har fastställts av fakultetsnämnden vid fakulteten för skogsvetenskap.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen till skogsmästare med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.