Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Skogsmästarprogrammet

Omfattning:
180 högskolepoäng

Nivå:
1 - Grundnivå

Examen
Skogsmästarexamen

Programkod:
SY002

Ansvarig fakultet:
Fakulteten för skogsvetenskap

Gäller antagna från:
1.    hösten 2010    Visas nedan 
2.    hösten 2012
3.    hösten 2016
4.    hösten 2022

Bilagor

1. Beslut

Styrelsen för SLU beslutade den 12-13 juni 2006 att inrätta skogsmästarprogrammet.
Utbildningsplanen fastställdes den 11 november 2009 av fakultetsnämnden vid fakulteten för skogsvetenskapmed ändring av punkt 7 den 16 juni 2010, att gälla från och med läsåret 2010/2011.
Skogsmästarprogrammet syftar till skogsmästarexamen på grundnivå och omfattar 180 högskolepoäng. Programmet har följande programkod: SY002

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

2.1 Tidigare studier
För att bli antagen till skogsmästarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet,särskild behörighet enligt följande:
Områdesbehörighet 15 vilket innebär minst godkänt betyg i följande kurser:
- Matematik B
- Naturkunskap B
- Samhällskunskap A
samt ytterligare krav för särskild behörighet enligt följande
1. Godkänt i följande kurser på naturbruksprogrammet, vilka tillsammans omfattar antingen 400 eller 500 gymnasiepoäng:
- Basmaskin service
- Motor- och röjmotorsåg
- Skogsskötsel A
- Virkesbehandling A
- Virkestransport A, alternativt Virkestransport B
eller
2. Avgångsbetyg från treårig naturbrukslinje med skoglig inriktning.
eller
3. Avgångsbetyg från tvåårig skogsbrukslinje.
eller
4. Godkänt i kurser, t.ex. från påbyggnadsutbildningar, som motsvarar de kurser som anges i alternativ 1.
eller
5. Skoglig grundutbildning kan ersättas av långvarig skoglig yrkeserfarenhet, omfattande minst 5 års heltidsarbete och som uppfyller de krav som anges nedan under yrkeserfarenhet.

2.2 Praktik
6 månaders skoglig yrkeserfarenhet.
Yrkeserfarenheten skall vara erhållen från det år sökande fyller 16 år och under sammanhängande perioder om minst 1 månad. Minst 50 % ska ligga inom arbetsområdena skogsvård, drivning, planering och förvaltning. Resterande tid kan ha varit förlagd till andra skogliga arbetsområden, t.ex. plantskola, skogsindustri, virkes¬mätning, jakt- och fiskevård.
För tillträde till olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Utöver ovanstående särskilda behörighetskrav finns möjligheten att erhålla särskild behörighet genom att genomföra ”Skogligt basår för blivande skogsmästare” vid Jällaskolan i Uppsala alterantivt Värnamo.

Behörighetskrav till skogsmästarprogrammet från 2014
Områdesbehörighet A14
(nuvarande områdesbehörighet 15)
• Skogsmästarprogrammet Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A14 (generellt undan-tag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2):
• Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c
• Naturkunskap 2
• Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1

Naturkunskap 2 kan ersättas med följande från Naturbruksprogrammet
• kur¬sen Naturkunskap 1a1
och dessut¬om ett av följande alternativ
• kurserna Djuren i naturbruket och Djurhållning eller
• kurserna Djuren i naturbruket och Växtod¬ling 1 eller
• kurserna Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller
• kursen Mångbruk i skog samt någon av kurserna Skogsskötsel 1, Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vatten-vård 1.

Naturkunskap 2 kan även ersättas med
• Biologi 1 och
• Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 och
• Kemi 1.

Ytterligare ersättningsmöjligheter finns för kurser i områdesbehörigheten.
Utöver ovanstående dessutom en ny punkt enligt följande:

Godkänt i följande kurser på naturbruks-programmet, vilka tillsammans omfattar
500 gymnasiepoäng:
• Motor- och röjmotorsåg 1
• Skogsskötsel 1
• Virkeslära
• Terrängtransporter alternativt Fordon och redskap
• Virkestransport med skotare

Ersättningsmöjligheter finns för kurser i områdesbehörigheten.


Utöver ovanstående behörighetskurser tillkommer meritkurser. I nuvarande om-rådes¬behörigheter ingår både meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen och områdeskurser. I nya områdes¬be¬hörig¬heter ingår endast meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskole¬förordningen.

3. Mål

3.1 Allmänna mål
I enlighet med högskolelagen (1kap, 8 §) skall utbildning på grundnivå ”utveckla studenternas
* förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
* förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
* beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att * söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
* följa kunskapsutvecklingen, och
* utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.”
3.2 Särskilda mål för skogsmästarexamen
I enlighet med bilaga till förordningen för SLU skall studenten uppfylla följande mål för skogsmästarexamen.
För skogsmästarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som skogsmästare.
Kunskap och förståelse
För skogsmästarexamen skall studenten
* visa såväl bred kunskap inom området som fördjupade kunskaper inom någon del av området, inbegripet insikt i områdets vetenskapliga grund, samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
* visa förståelse för skogsbrukets förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället.
Färdighet och förmåga
För skogsmästarexamen skall studenten
*visa förmåga att inom givna ramar och med adekvata metoder självständigt identifiera, analysera och lösa problem, som rör skogsbrukets produktionsprocesser, marknad, miljö och sociala värden, samt utvärdera lösningar,
* visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information för att hantera situationer, företeelser och frågeställningar inom området, och
* visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För skogsmästarexamen skall studenten
* visa förmåga att göra bedömningar rörande människans förhållande till och nyttjande av skogen för olika ändamål med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt kunna göra avvägningar mellan olika aspekter,
* visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning,och
* visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För att erhålla skogsmästarexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

4. Möjligheter till fortsatta studier

Den student som fullgjort utbildningen på skogsmästarprogrammet med avlagd
skogsmästarexamen uppfyller särskild behörighet att antas till fortsatta studier på bland annat
följande typ/er av utbildningar vid SLU:
Masterutbildning i ämnet skogshushållning
Magisterutbildning i ämnet skogshushållning

5. Innehåll och uppläggning

5.1. Kurser
De kurser som ingår i skogsmästarprogrammet fastställs av utbildningsnämnden vid fakulteten för skogsvetenskap och presenteras i bilaga till utbildningsplanen, som även innehåller beskrivning av kursstrukturen (ramschema). Kursernas mål och innehåll framgår av kursplanen för respektive kurs. För självständigt arbete (examensarbete) finns dessutom
särskilda anvisningar, som fastställs av utbildningsnämnden.

5.2 Uppläggning
Utbildningen inleds med två års obligatoriska kurser (120 högskolepoäng) och ett sista år som består av tillvalskurser (45 högskolepoäng) och självständigt arbetet (15 högskolepoäng).

Av sista årets kurser kan högst 30 högskolepoäng utgöras av kurser på avancerad nivå.
För att nå målet med utbildningen har studierna en probleminriktad prägel, där studenterna formulerar, bearbetar och löser problem med stark anknytning till framtida yrkesverksamhet.
Större delen av den tillämpade undervisningen sker integrerat mellan olika ämnesområden.
Direktkontakt med näringslivet samt relevant forskningsanknytning är viktiga ingredienser i utbildningen.

Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng, där studenten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

6. Examination

I varje kurs ingår ett eller flera prov. Under läsåret 2007/08 sätts betyg på obligatoriska programkurser enligt en tregradig betygsskala: Väl godkänd, Godkänd och Icke godkänd. Från och med höstterminen 2008 gäller att betyg på kurser sätts med någon av betygsgraderna U, 3, 4 eller 5. Kraven för kursernas betygsgrader framgår av betygskriterier som redovisas i bilaga till respektive kursplan. Betyget 3 förutsätter att den studerande blivit godkänd på samtliga i kursen ingående prov och uppfyller kraven på deltagande i obligatoriska kursmoment.
Betyg bestäms av examinator utsedd av SLU. Betygsbeslut kan inte överklagas. Närmare anvisningar finns om rätten att genomgå förnyad examination.

7. Examen

Skogsmästarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng, varvid följande krav skall uppfyllas:
- godkända obligatoriska programkurser om 120 högskolepoäng
- godkända valbara programkurser om minst 30 högskolepoäng, lästa vid fakulteten för skogsvetenskap*
-godkända valfria kurser om maximalt 15 högskolepoäng
- kurser omfattande maximalt 30 högskolepoäng på avancerad nivå kan ingå
- godkänt självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng
med examinator vid någon av Skogsvetenskapliga fakultetens institutioner.
------
* Undantag kan göras för kurser som läses inom ramen för utbytesstudier vid annan skoglig fakultet (motsvarande).

Student som uppfyller fordringarna för skogsmästarexamen får på begäran ett examensbevis.

Till examensbeviset knyts benämningen skogsmästarexamen (BSc in Forest Management)
och kandidatexamen i skogshushållning.

8. Övrigt

8.1 Tillgodoräknanden
Godkända kurser från annan högskoleutbildning, inom eller utom landet, kan tillgodoräknas i skogsmästarprogrammet. Detta gäller dock inte om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Prövning om tillgodoräknande sker i det enskilda fallet. Efter prövning kan även motsvarande kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet tillgodoräknas.

8.2 Övergångsbestämmelser
Studenter antagna till skogsingenjörs- eller skogsmästarprogrammet före den 1 juli 2007 kan erhålla skogsmästarexamen enligt denna utbildningsplan om kraven enligt punkt 7. Examen som utbildningen syftar till, är uppfyllda.

8.3 Övriga upplysningar
Utbildningens två första studieår innehåller många obligatoriska fältövningar, exkursioner och studiebesök, totalt ca 700 timmar, som genomförs i skog och mark över hela landet.