Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Jägmästarprogrammet

BESLUT

Programkod:
SY001

Utbildningsplanen fastställd:
2016-07-01

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

Reviderad:
2016-07-01

SLU Id:
SLU.ua.2016.3.1.1-47

Gäller antagna från:
1.    hösten 2007 
2.    hösten 2010 
3.    hösten 2012 
4.    hösten 2016 -   Visas nedan 
5.    hösten 2017 - hösten
6.    hösten 2018 - hösten

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till jägmästarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet
enligt områdesbehörighet A11, vilket innebär minst godkänt betyg i följande kurser:
- Biologi 2
- Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2
- Kemi 2
- Matematik 4
Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från
nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på
annat sätt och är dokumenterade.
Betygskravet för särskild behörighet är lägst godkänd alternativt 3.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för jägmästarexamen:
För jägmästarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som jägmästare.

Kunskaper och förståelse
För jägmästarexamen skall studenten
- visa såväl bred kunskap inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av
området, inbegripet insikt i områdets mångvetenskapliga grund, samt insikt i aktuellt forskningsoch
utvecklingsarbete,
- visa insikt i skogssektorns förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället, såväl nationellt som internationellt.

Färdigheter och förmåga
För jägmästarexamen skall studenten
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera kvalificerade problem relaterade till skogssektorns komplexa system av resurser och värdeskapande processer, samt att med adekvata metoder och inom givna ramar analysera, genomföra och kritiskt utvärdera olika lösningar,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta områden samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer angående skogssektorns hållbara utveckling,
- visa förmåga att, i såväl nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt, klart redogöra för och diskutera sina slutsatser samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, i dialog med olika grupper,
- visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller självständigt arbeta med andra kvalificerade uppgifter inom skogssektorn och angränsande områden och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För jägmästarexamen skall studenten
- visa förmåga att med helhetssyn göra bedömningar av skogssektorns nyttjande för olika ändamål med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Jägmästarprogrammet syftar till en jägmästarexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.
Student som uppfyller fordringarna för jägmästarexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen jägmästarexamen (degree of Master of Science in Forestry).

Examenskrav
Jägmästarexamen uppnås efter att student fullgjort kursfordringar (godkända kurser) om 300 hp med följande krav:
180 hp kurser på grundnivå, varav
- 120 hp obligatoriska programkurser enligt förteckning nedan, inklusive
- Självständigt arbete på grundnivå omfattande minst 15 hp med examinator vid någon av Skogsfakulteten institutioner, enligt fastställd kursplan inom programmet
- 60 hp valbara programkurser enligt förteckning nedan,
samt
120 hp kurser på avancerad nivå, varav
- 120 hp valbara programkurser enligt förteckning nedan, inklusive
- Självständigt arbete på avancerad nivå omfattande minst 30 hp med examinator vid någon av skogsfakultetens institutioner, enligt fastställd kursplan inom programmet.

Högst 15 hp kurser på grundnivå kan efter prövning tillgodoräknas inom ramen för kravet på kurser på avancerad nivå.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Programmets syfte är att utbilda jägmästare för olika befattningar inom skogssektorn och angränsande områden. Jägmästarexamen kan även användas för att påbörja en akademisk forskarkarriär.
Programmet genomförs utifrån en pedagogisk grundtanke där man börjar med bredden; de första fyra terminerna (inklusive sommartermin som innehåller en kurs) läser alla studenter samma obligatoriska skogsvetenskapliga grundkurser (97,5 hp) - de får grundkunskaper i alla delämnen och en god överblick. Följande terminer innehåller till största delen valbara grundkurser och studenten kan då skapa en egen profil inom ämnet skogsvetenskap. På avancerad nivå kan studenterna specialisera sig inom någon av våra fem utgångar, alternativt skapa en egen profil genom att kombinera kurser från flera av dessa utgångar:
1) Skogens ekologi och skötsel,
2) Skogsbruk runt södra Östersjön,
3) Skogsindustriell ekonomi,
4) Skogsindustriell råvaruförsörjning,
5) Skötsel av vilt och fiskpopulationer.
På avancerad nivå finns även goda möjligheter att studera vid utländska lärosäten.
Genomförandet präglas av vetenskaplighet och forskningsanknytning via bl.a. föreläsningar, övningar, projekt och seminarier, då utbildningen utformas för att knyta an till den forskning som bedrivs inom fakulteten. Utbildningen präglas även av att många kurser innehåller undervisning i fält som ger stor insikt i praktiska moment och skogssektorns förutsättningar; studenterna genomför t.ex. två längre studieresor i Sverige under den obligatoriska grundnivån. På avancerad nivå finns kurser med internationella resor (valbara). Förutom forskare/lärare vid fakulteten möter studenterna vid resor, studiebesök och exkursioner ett stort antal representanter för andra myndigheter, företag och organisationer. I vissa kurser inbjuds även gästföreläsare från näringen, i vid bemärkelse, för att bl.a. förmedla branschkunnande och yrkesanknytning.
En progression av generella kompetenser har implementerats i programmet. Kompetenserna omfattar bl.a. gruppdynamik, kommunikation (muntlig och skriftlig framställning), informationskompetens, och kritiskt tänkande. De behandlas invävt i det ordinarie kursutbudet och hjälper studenterna att uppfylla flera av målen, t.ex. vad gäller färdigheter och förmågor som att muntligt och skriftligt kunna redogöra för och diskutera sina slutsatser samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
Bred kunskap inom området, inbegripet insikt i områdets mångvetenskapliga grund, säkerställs genom de obligatoriska skogsvetenskapliga kurserna på grundnivå. För att nå väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området krävs sedan inriktnings- och specialiseringskurser inom resp. delområde. En stor andel fältundervisning inkl. studieresor bidrar till en ökad insikt i skogssektorns förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället, såväl nationellt som internationellt.
Oavsett profilering och utgång förväntas studenterna förvärva färdigheter och förmågor vad gäller integration av kunskap från relevanta områden vid hantering av komplexa företeelser och frågeställningar. I såväl individuella- som gruppuppgifter får studenterna träna problemformulering, val av adekvata metoder för datainsamling och analys, samt att inom givna ramar utvärdera olika lösningar samt redogöra för och diskutera dessa i dialog med olika grupper. De självständiga arbetena, såväl på grundnivå som på avancerad nivå, har fokus på att studenten ska erhålla den färdighet och förmåga som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete.
Värderingsförmåga och förhållningssätt tränas genom hela programmet. Vid möten med representanter för andra myndigheter, företag och organisationer berörs ofta frågeställningar angående skogssektorns hållbara utveckling. Här tränas studenternas värderingsförmåga när vetenskapliga-, samhälleliga-, ekonomiska-, miljömässiga-, etiska- och hållbarhetsaspekter på olika problem berörs och möjliga lösningar diskuteras. På avancerad nivå fördjupas helhetssynen genom policy-, planerings-, miljövetenskaps-, socioekologiska-, och hållbarhetskurser. Det finns även en medveten strategi att studenten ska få träna och visa förmåga till olika former av lagarbete, med hjälp av rollspel, diskussioner, fallstudier, traditionella grupparbeten och seminarier.

Kurser i programmet
Obligatoriska programkurser i skogsvetenskap på grundnivå termin 1-3, 4, samt 6
- Skog och skogsbruk 15 hp, G1N
- Ekologi och trädbiologi 15 hp, G1N
- Skogens ekonomi 15 hp, G1N
- Praktiskt skogsbruk 15 hp, G1F
- Sverigeresa norr 7,5 hp, G1F
- Preliminär titel: Skog och samhälle 15 hp, G1F
- Preliminär titel: Inventering och statistik 15 hp, G1F
- Preliminär titel: Sverigeresa söder 7,5 hp, G2F
- Kandidatarbete i Skogsvetenskap 15 hp, G2E

Valbara programkurser i skogsvetenskap på grundnivå termin 4-6
- Preliminär titel: Skogsekosystemets biogeokemi och -fysik 15 hp, G2F
- Preliminär titel: Skogshushållning I 15 hp, G2F
- Preliminär titel: Biogeokemins grunder och tillämpning 7,5 hp, G2F
- Preliminär titel: Skogshushållning II 7,5 hp, G2F
- Preliminär titel: Skogsskötsel och skogsbruksplanering 15 hp, G2F
- Preliminär titel: Företagsekonomi I 15 hp, G2F
- Preliminär titel: Ekologi 15 hp, G2F
- Preliminär titel: Virkeslära 15 hp, G2F
- Preliminär titel: Växtbiologi för framtida skog 7, 5 hp, G2F
- Preliminär titel: PlanVis som beslutsstöd vid skoglig planering 7, 5 hp, G2F
- Preliminär titel: Företagsekonomi II 7,5 hp, G2F
Valbara programkurser i skogsvetenskap på avancerad nivå termin 7 - 10
- Fish and wildlife census techniques, 15 hp, A1N
- Applied population ecology, 15 hp, A1N
- Human dimensions of fish and wildlife management, 15 hp, A1N
- Fish and wildlife management, 15 hp, A1F
- Site productivity and production ecology 15 hp, A1N
- Forest history 7, 5 hp, A1N
Silviculture – advanced course 7, 5 hp, A1N
- Forest vegetation ecology 7, 5 hp, A1N
- Conservation biology 7, 5 hp, A1N
- Sustainable Management of Boreal Forests 15 hp, A1F
- Remote sensing and forest inventory 15 hp, A1N
- Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser 15 hp, A1N
- Skogsindustriell försörjningsstrategi 15 hp, A1N
- Operativ styrning av virkesleveranser 15 hp, A1N
- Forestry Sustainability analysis 7, 5 hp, A1N
- GIT II 7, 5 hp, A1F
- Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv 15 hp, A1N
- Skogspolitik - svenskt och internationellt perspektiv 7,5 hp, A1N
- Den internationella skogssektorn - industri, handel och omvärld, 10 hp, A1N
- Forest policy 5 hp, A1N
- Företagsekonomisk kalkylering 5 hp, G2F
- Förädlingskedjan och produktionsekonomin 15 hp, A1N
- Strategi och marknadsföring 15 hp, A1F
- Skogsindustriell produktionsekonomi 7,5 hp, A1N
- Industrial marketing in the forest product sectors 7, 5 hp, A1N
- Strategi och företagsutveckling i skogsindustrin, 15 hp, A1F
- Organisationsutveckling för skogsindustrin - metodval och effekter 7.5 hp, Företagsekonomi, A1N
- Organisations- och affärsutveckling, projektarbete, 7.5 hp, A1F
- Ecology & Management of Diseases and Pests of Forest Trees 15 hp, A1F
- Sustainable forestry in Southern Sweden 15 hp, A1N
- Planning in sustainable forestry management 15 hp, A1N
- National and international forest policy 15 hp, A1N
- Broadleaves: Forest dynamics, biodiversity, and management for multiple goals, 15 hp, A1F
- Silviculture of Temperate Forests, 15 hp, A1N
- Tropical and Subtropical Silviculture, 15 hp, A1N
Obligatorisk programkurs på avancerad
- Självständigt arbete i skogsvetenskap 30 hp, A2E
eller
- Självständigt arbete i skogsvetenskap 60 hp, A2E
För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb. Smärre förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas inför varje kommande läsår.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Övergångsbestämmelser
Student som till och med läsåret 2015/16 antagits till SY001 jägmästarprogrammet har ett examenskrav som totalt omfattar 300 hp där nedanstående kurser om sammanlagt 180 hp är obligatoriska
- Skogsekosystemet 28 hp
- Matematisk Statistik, 7 hp
- Geografisk Informations-teknologi I (GIT I), 7 hp
- Skogsekonomisk grundkurs 8 hp
- Skogshushållning och virkesförädling 12hp
- Botanik, 4,5hp
- Boreal ekologi och skogsskötsel, 15hp
- Inventering och statistik, 9hp
- Rättskunskap i skogsbruket, 4hp
- Ekosystemets biogeokemi och fysik, 19hp
- Ekonomiska beslutstöd i företag, 4hp,
- Virkeslära, 7,5hp
- Skogsteknologi, 7,5hp
- Skoglig planering och skogsskötsel, 5hp
- Sverigeresan Söder 9hp
- Marknadsföring, 7,5hp och Företagets organisation och ledning, 7,5hp och Externredovisning, 7,5hp
- Ekonomisk analys av av skogliga beslut, 7,5hp
- Marknadsinriktad virkesförsörjning, 7,5hp
- Skogsskötsel och skogsbruksplanering, 15hp
- Planvis som beslutsstöd, 7,5 hp
- Växtbiologi, 7,5hp
- Ekologi, 15hp
- Kandidatarbete i Skogsvetenskap med företagsekonomisk inriktning, 15hp
- Kandidatarbete i Skogsvetenskap, 15hp
Efter att ovanstående kurser lagts ner kan kravet om obligatoriska kurser uppfyllas genom följande kurser, efter prövning om tillgodoräknande i varje enskilt fall:
- Skog och skogsbruk 15 hp, G1N
- Ekologi och trädbiologi 15 hp, G1N
- Skogens ekonomi 15 hp, G1N
- Praktiskt skogsbruk 15 hp, G1F
- Sverigeresa norr 7,5 hp, G1F
- Preliminär titel: Skog och samhälle 15 hp, G1F
- Preliminär titel: Inventering och statistik 15 hp, G1F
- Preliminär titel: Sverigeresa söder 7,5 hp, G2F
- Kandidatarbete i Skogsvetenskap 15 hp, G2E
Preliminär titel: Skogsekosystemets biogeokemi och -fysik 15 hp, G2F
- Preliminär titel: Skogshushållning I 15 hp, G2F
- Preliminär titel: Biogeokemins grunder och tillämpning 7,5 hp, G2F
- Preliminär titel: Skogshushållning II 7,5 hp, G2F
- Preliminär titel: Skogsskötsel och skogsbruksplanering 15 hp, G2F
- Preliminär titel: Företagsekonomi I 15 hp, G2F
- Preliminär titel: Ekologi 15 hp, G2F
- Preliminär titel: Virkeslära 15 hp, G2F
- Preliminär titel: Växtbiologi för framtida skog 7, 5 hp, G2F
- Preliminär titel: PlanVis som beslutsstöd vid skoglig planering 7, 5 hp, G2F
- Preliminär titel: Företagsekonomi II 7,5 hp, G2FÖvriga föreskrifter
Tidigare versioner av utbildningsplanen för SY001 jägmästarprogrammet har fastställts av fakultetsnämnden vid fakulteten för skogsvetenskap.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på jägmästarprogrammet med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå