Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Jägmästarprogrammet

Omfattning:
300 högskolepoäng

Nivå:
1 - Grundnivå

Examen
Jägmästarexamen

Programkod:
SY001

Ansvarig fakultet:
Fakulteten för skogsvetenskap

Gäller antagna från:
1.    hösten 2007
2.    hösten 2010
3.    hösten 2012    Visas nedan 
4.    hösten 2016
5.    hösten 2017
6.    hösten 2018

Bilagor

1. Beslut

Styrelsen för SLU beslutade den 12-13 juni 2006 att inrätta jägmästarprogrammet.
Utbildningsplanen med nya behörighetsregler, fastställdes den 11 november 2009 av fakultetsnämnden vid fakulteten för skogsvetenskap att gälla från och med läsåret 2010/11.
Jägmästarprogrammet syftar till jägmästarexamen på avancerad nivå och omfattar 300 högskolepoäng. Programmet har följande programkod: SY001.

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

2.1 Tidigare studier
För att bli antagen till jägmästarprogrammet krävs, förutom grundläggande
behörighet, särskild behörighet enligt följande:
Områdesbehörighet 14, vilket innebär minst godkänt betyg i följande kurser:
- Biologi B
- Fysik A
- Kemi B
- Matematik D
Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

3. Mål

3.1 Allmänna mål
I enlighet med högskolelagen (1 kap, 8 §) skall utbildning på grundnivå ”utveckla
studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och5
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och
färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.”
I enlighet med högskolelagen (1 kap, 9§) skall utbildning på avancerad nivå
”innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till
utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda
kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar
och
situationer, och - utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som
ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.”
3.2 Särskilda mål för jägmästarexamen
I enlighet med bilaga till förordningen för SLU skall studenten uppfylla följande mål
för jägmästarexamen:
För jägmästarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för
att självständigt arbeta som jägmästare,
Kunskap och förståelse
För jägmästarexamen skall studenten
– visa såväl bred kunskap inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom
vissa delar av området, inbegripet insikt i områdets mångvetenskapliga grund samt
insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa insikt i skogssektorns förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och
samhället, såväl nationellt som internationellt.
Färdighet och förmåga
För jägmästarexamen skall studenten
– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera kvalificerade problem
relaterade till skogssektorns komplexa system av resurser och värdeskapande processer, samt att med adekvata metoder och inom givna ramar analysera, genomföra
och kritiskt utvärdera olika lösningar,
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta områden
samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
angående skogssektorns hållbara utveckling,
– visa förmåga att, i såväl nationella som internationella sammanhang, muntligt och
skriftligt, klart redogöra för och diskutera sina slutsatser samt den kunskap och de
argument som ligger till grund för dessa, i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete
eller självständigt arbeta med andra kvalificerade uppgifter inom skogssektorn och
angränsande områden och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För jägmästarexamen skall studenten
– visa förmåga att med helhetssyn göra bedömningar rörande skogssektorns nyttjande
för olika ändamål med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga,
ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter,
– visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning,
och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande
utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)
För att erhålla jägmästarexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

4. Möjligheter till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på jägmästarprogrammet med avlagd jägmästarexamen uppfyller särskild behörighet att antas till fortsatta studier på forskarutbildningsnivå.

5. Innehåll och uppläggning

5.1. Kurser
De kurser som ingår i jägmästarprogrammet fastställs av utbildningsnämnden vid
fakulteten för skogsvetenskap och presenteras i bilaga till utbildningsplanen som även innehåller beskrivning av kursstrukturen (ramschema). Kursernas mål och innehåll framgår av kursplanen för respektive kurs. För självständigt arbete (examensarbete) finns dessutom särskilda anvisningar, som fastställs av utbildningsnämnden.
5.2 Uppläggning
5.2.1 Grundnivå
Utbildningen inleds med sex terminers grundläggande studier (180 högskolepoäng)
varav 120 hp utgörs av obligatoriska grundkurser, gemensamma för samtliga studenter
och 60 hp valbara inriktningskurser, där studenterna kan välja mellan olika
studieinriktningar.
Valbara inriktningar framgår av bilaga till utbildningsplanen i form av ramschema.
Självständigt arbete (examensarbete)
Utbildningen på grundnivå avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) om
15 högskolepoäng där studenten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt
på en aktuell frågeställning inom utbildningens område.
5.2.2 Avancerad nivå
Utbildningen fortsätter med fyra terminers studier på avancerad nivå (120 högskolepoäng).
Studenten väljer fritt mellan ett antal programkurser på avancerad nivå.
Valmöjligheterna framgår av bilaga till utbildningsplanen i form av ramschema.
Självständigt arbete (examensarbete)
Under sista studieåret genomförs ett självständigt arbete (examensarbete)
omfattande minst 30 högskolepoäng, där studenten får tillämpa sina fördjupade kunskaper,
förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom det skogsvetenskapliga
området. Arbetet skall genomföras med examinator vid någon av
fakultetens institutioner och i enlighet med fastställd kursplan för självständigt
arbete (examensarbete).

6. Examination

I varje kurs ingår ett eller flera prov. Under läsåret 2007/08 sätts betyg på kurser med
något av uttrycken godkänd eller icke godkänd. Från och med höstterminen 2008
gäller att betyg på kurser sätts med någon av betygsgraderna U, 3, 4 eller 5. Kraven
för kursernas betygsgrader framgår av betygskriterier som redovisas i bilaga till
respektive kursplan. Betyget 3 förutsätter att den studerande blivit godkänd på
samtliga i kursen ingående prov och uppfyller kraven på deltagande i obligatoriska
kursmoment.8Betyg bestäms av examinator utsedd av SLU. Betygsbeslut kan inte överklagas. Närmare
anvisningar finns om rätten att genomgå förnyad examination.

7. Examen

7.1 Examen som utbildningen syftar till
Jägmästarexament uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 300 högskolepoäng med följande krav
- 180 högskolepoäng obligatoriska programkurser på grundnivå enligt fastställd studieplan
inklusive
- 15 högskolepoäng självständigt arbete enligt fastställd studieplan och anvisningar för programmet
samt
- 120 högskolepoäng på avancerad nivå
varav
- 100 högskolepoäng fritt valda kurser*
inklusive
- 30 högskolepoäng självständigt arbete enligt fastställd studieplan och anvisningar för programmet**
samt
- 15 högskolepoäng i ledarskap och organisation (antingen kursen Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv 15 hp eller kurserna Organisationsutvecklingen för skogsindustrin - metodval och effekter 7,5 hp i kombination med Projektarbete 7,5 hp)**
- minst 5 högskolepoäng i Internationell skogspolitik inkl utlandsresa**

* maximalt 15 högskolepoäng på grundnivå kan tillgodoräknas inom ramen för kurser på avancerad nivå.

Student som uppfyller fordringarna för jägmästarexamen får på begäran ett examensbevis.
Till examensbeviset knyts benämningen jägmästarexamen. (Degree of
Master of Science in Forestry)
** se övergångsrelger för reviderade examensmål.
7.2 Övriga examina som utbildningen möjliggör
De kurser som ingår i jägmästarprogrammet möjliggör även följande examina under
förutsättning att SLU:s krav för generella examina är uppfyllda.
- Högskoleexamen med inriktning mot skogsvetenskap
- Kandidatexamen med huvudområdet skogsvetenskap
- Magisterexamen med huvudområdet skogsvetenskap.
- Masterexamen med huvudområdet skogsvetenskap

8. Övrigt

8.1 Tillgodoräknanden
Godkända kurser från annan högskoleutbildning, inom eller utom landet, kan tillgodoräknas i jägmästarprogrammet. Detta gäller dock inte om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Prövning om tillgodoräknande sker i det enskilda fallet. Efter prövning kan även motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet tillgodoräknas. Det självständiga arbetet (examensarbetet)
på grundläggande eller avancerad nivå genomfört vid annat universitet kan,
efter särskild prövning, tillgodoräknas.

8.2 Övergångsbestämmelser
Studenter antagna till jägmästarprogrammet före den 1 juli 2007 kan erhålla jägmästarexamen
enligt denna utbildningsplan om kraven enligt punkt 7. Examen är uppfyllda.
Därvid gäller att godkända grund- och inriktningskurser om 120 poäng
betraktas som uppfyllda krav på obligatoriska grund- och inriktningskurser på
grundnivå och motsvarar 165 högskolepoäng. Kravet på självständigt arbete om 15
högskolepoäng måste uppfyllas utöver tidigare genomförda grund- och inriktningskurser.
Krav på kurser på avancerad nivå betraktas som uppfyllda vid godkända
kurser på C-nivå omfattande 40 poäng, godkänt examensarbete på C- eller D-nivå
omfattande 20 poäng samt kurser i Organisation och ledarskap enligt krav i utbildningsplan
för jägmästarprogrammet fastställd 2004-05-14.
Kurser på grundnivå och ramschema för terminerna 1 - 3 se sid 31 - 33.


Reviderade examensmål
För studenter antagna från och med 2012 (kull 12/17) är exmenskraven reviderade, kraven på
- 15 högskolepoäng i ledarskap och organisation (antingen kursen Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv 15 hp eller kurserna Organisationsutvecklingen för skogsindustrin - metodval och effekter 7,5 hp i kombination med Projektarbete 7,5 hp) samt
- minst 5 högskolepoäng i Internationell skogspolitik inkl utlandsresa
har tagits bort och studenter, antagna 2012 och senare, uppfyller exmenskraven utan dessa kurser. Samt att det
självständiga arbetet på avancerad nivå kan omfatta antingen 30 hp eller 60 hp. Beslut om reviderade examensmål fattades i UN 2015-10-14, § 73/15.