Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master

BESLUT

Programkod:
LM004

Utbildningsplanen fastställd:
2015-12-04

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

SLU Id:
SLU ua 2016.3.1.1-42

Gäller antagna från:
1.    hösten 2010 
2.    hösten 2012 
3.    hösten 2016 -   Visas nedan 
4.    hösten 2017 - hösten

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till masterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering och förvaltning krävs examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng med fördjupning omfattande 90 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden (definierade enligt huvudområdesgrupper, SUN 2000):

• Samhällsbyggnad och byggnadsteknik (inklusive landskapsarkitektur)
• Geografi
• Miljövetenskap
• Statsvetenskap
• Företagsekonomi
• Nationalekonomi
• Ledarskap och organization

Alternativt kan någon av följande yrkesexamina ha avlagts: Arkitektexamen, landskapsarkitektexamen, landskapsingenjörsexamen, civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen med inriktning byggteknik, väg- och vattenbyggnad eller energi- och miljösystem. Även studenter med kandidatexamen med programkoppling till Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram är behöriga.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurser Svenska 3 och Engelska 6. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå från SLU omfattande minst 180 högskolepoäng. För sökande med examen från nordiska länder och vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Masterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering och förvaltning syftar till en masterexamen med huvudområde landskapsarkitektur som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning. Programmet möjliggör också en magisterexamen i byggd miljö vid Malmö högskola.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområde landskapsarkitektur (Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Landscape Architecture).

Examenskrav
Masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng med följande krav:
- minst 30 högskolepoäng kurser med fördjupning inom landskapsarkitektur (A1N; A1F),
- minst 30 högskolepoäng självständigt arbete inom landskapsarkitektur (masterarbete/A2E),
- maximalt 15 högskolepoäng får utgöra kurser på grundnivå [Enligt ny Lokal examensordning, 2018-01-01: maximalt 30 högskolepoäng får utgöra kurser på grundnivå].

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Det övergripande syftet med programmet är att ge en fördjupad kunskap inom hållbar stadsutveckling. Eftersom arbetet med att skapa hållbara lösningar med nödvändighet innefattar olika perspektiv såsom ekonomiska, sociala och ekologiska är det viktigt för programmets grundidé att studenterna rekryteras från olika ämnesmässiga och yrkesmässiga bakgrunder. Programmet riktar sig därför såväl till redan yrkesverksamma som till nyutexaminerade kandidater inom en rad skilda, men i sammanhanget relevanta ämnesområden. Programmet ges i samarbete med Malmö högskola och anordnas dessutom i nära samarbete med offentliga aktörer och näringsliv genom olika partnernätverk. Utbildningsformerna syftar till att skapa en konstruktiv dialog med viktiga intressenter i den urbana utvecklingen. Syftet är att i största möjliga utsträckning ta tillvara deltagarnas olika förkunskaper samtidigt som det ges en teoretisk fördjupning huvudsakligen inom landskapsarkitektur och byggd miljö. Stor vikt i utbildningen läggs vid fallstudier, utrednings- och analysarbete. Att arbeta med verkliga fall är ett led i att skapa möten och integration mellan olika specialister.

Det finns ingen valbarhet avseende kurser inom ramen för programmet. De studenter som vill ha alternativ får själva ordna det. Kurserna under årskurs 1 ges parallellt och på halvfart, varför det är möjligt att förlänga studietiden till två år. Kurserna i årskurs 2 ges däremot på helfart.

Samtliga examensmål blir i princip berörda redan under den första terminen, men fördjupas under resten av programmet och de vetenskapliga aspekterna tränas särskilt i samband med projektkursen under den andra terminen (som också ger möjlighet att ta ut en magisterexamen på Malmö högskola) och det avslutande självständiga masterarbetet.

Studenterna förväntas förvärva kunskap om viktig forskning och metodutveckling avseende ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter av hållbar stadsutveckling. Man ska också kunna relatera olika teoretiska perspektiv på hållbar stadsutveckling till praktiska exempel och kunna väga samman dessa perspektiv i värdering av olika utvecklingsinsatser. Vidare är det viktigt att kunna identifiera incitamentsstrukturer, rättsliga aspekter och sociala förhållanden som utgör möjligheter och hinder i att skapa en hållbar utveckling samt att kunna utarbeta och motivera val av samarbetsformer mellan viktiga intressenter för utveckling av hållbara lösningar i den urbana miljön.

Till de färdigheter som programmet möjliggör hör att kritiskt, reflexivt och självständigt identifiera problemställningar och genomföra en vetenskapligt underbyggd analys av urbana områden ur ett hållbarhetsperspektiv och att kunna lägga fram förslag och motivera dessa inför olika viktiga intressenter inom hållbar stadsutveckling. En mycket viktig princip inom programmet är att kunna initiera, organisera och leda processer för hållbar stadsutveckling, baserat på en förståelse för komplexiteten i att skapa hållbar stadsutveckling.

Programmet ges på svenska.

Kurser i programmet
Programmet utgörs av sex kurser samt självständigt arbete, varav tre ges vid Malmö högskola. Vid antagning till programmet antas studenterna också till ”Stadens utmaningar” och alla Malmö högskolas tre kurser. Ett självständigt arbete på 30 hp (landskapsarkitektur, A2E) är obligatoriskt för masterexamen.

• Stadens utmaningar, 15 hp (landskapsarkitektur, A1N) – SLU.
• Hållbar stadsutveckling i teori och praktik, 15 hp (byggd miljö, A1N) – Malmö högskola.
• Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling (ledarskap och organisation, A1N) – Malmö högskola.
• Hållbar stadsutveckling - projektkurs, 15 hp (byggd miljö, A1E) – Malmö högskola.
• Planering och förvaltning för hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs, 15 hp (landskapsarkitektur, A1N) – SLU
• Planering och förvaltning för hållbar utveckling av stadslandskapet tillämpningskurs, 15 hp (landskapsarkitektur, A1F) – SLU
• Självständigt arbete, 30 hp (landskapsarkitektur, A2E) – SLU

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s respektive Malmö högskolas webb.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering och förvaltning med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.