Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master

Omfattning:
120 högskolepoäng

Nivå:
2 - Avancerad nivå

Examen
Masterexamen

Programkod:
LM004

Ansvarig fakultet:
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård- och växtproduktionsvetenskap

Gäller antagna från:
1.    hösten 2010    Visas nedan 
2.    hösten 2012
3.    hösten 2016
4.    hösten 2017

Bilagor

1. Beslut

Rektor för SLU beslutade den 2 juni 2008 att inrätta masterprogrammet Hållbar
stadsutveckling – ledning, organisering och förvaltning (Sustainable Urban
Management). Utbildningsplanen fastställdes den 23 september 2008 av
Fakultetsnämnden vid Fakulteten för landskap, trädgårds- och
jordbruksvetenskap. Utbildningsplanen reviderades av Nämnden för
grundläggande högskoleutbildning 2009-10-21 att gälla från och med läsåret
2010/2011.

Programmet Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering och förvaltning
syftar till masterexamen på avancerad nivå och omfattar 120 hp. Programmet har
följande programkod: LM004.

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

2.1. Tidigare studier
Grundläggande behörighet för att bli antagen till masterprogrammet Hållbar
stadsutveckling – ledning, organisering och förvaltning har den som avlagt
kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk
examen.

För att bli antagen till masterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning,

Minst 90 hp inom något av följande områden:
- arkitektur
- byggd miljö
- företagsekonomi
- fastighetsvetenskap
- fysisk planering
- kultur- eller naturgeografi
- landskapsarkitektur
- landskapsplanering
- ledarskap och organisation
- miljövetenskap
- statsvetenskap

Alternativt, en av följande yrkesexamina:
- arkitektexamen
- civilingenjörsexamen
- högskoleingenjörsexamen
- landskapsarkitektexamen
- landskapsingenjörsexamen

Särskild behörighet enligt följande:

- Svenska B/Svenska 2B
- Engelska A.

Betygskrav: i ovanstående (kurs) krävs lägst betyget godkänd.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har
motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola eller
läroanstalt. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på
annat sätt.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild
behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

3. Mål

3.1 Allmänna mål
I enlighet med högskolelagen (1 kap, 9 §) skall utbildning på avancerad nivå
”innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till
utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på
grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och
använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora
krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.”

3.2 Särskilda mål för masterexamen
I enlighet med bilaga till förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet skall
studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet
såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper
inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera,
bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra
kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till
kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt
och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap
och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och
utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad
verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt
visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i
samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar
för sin kunskapsutveckling.

3.3 Preciserade mål för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling –
ledning, organisering och förvaltning (Sustainable Urban Management)
Inom ramen för målen i examensbeskrivningen har SLU preciserat följande mål
för mastersprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering och
förvaltning

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap om viktig forskning och metodutveckling avseende
ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter av hållbar stadsutveckling och
kunna förhålla sig till forskningen på ett kritiskt reflekterande sätt,
- kunna relatera olika teoretiska perspektiv på hållbar stadsutveckling till
praktiska exempel och kunna väga samman dessa perspektiv i värdering av
olika utvecklingsinsatser,
- kunna identifiera incitamentstrukturer, rättsliga aspekter och sociala
förhållanden som utgör möjligheter och hinder i att skapa en hållbar
utveckling,
- utifrån forskning om ledarskap och organisation kunna utarbeta och motivera
val av samarbetsformer mellan viktiga intressenter för utveckling av hållbara
lösningar i den urbana miljön.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- kritiskt, reflexivt och självständigt identifiera problemställningar och
genomföra en vetenskapligt underbyggd analys av urbana områden ur ett
hållbarhetsperspektiv,
- visa förmåga att kunna lägga fram förslag och motivera dessa inför olika
viktiga intressenter inom hållbar stadsutveckling,
- kunna initiera, organisera och leda processer för hållbar stadsutveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För mastersexamen skall studenten
- visa förståelse för komplexiteten i att skapa hållbar stadsutveckling,
- visa självständighet och kreativitet i arbete med hållbar stadsutveckling,
- konstruktivt och kritiskt kunna värdera teorier, projekt och processer för
stadsutveckling ur ett hållbart perspektiv.

4. Möjligheter till fortsatta studier

Den student som fullgjort utbildningen på programmet med avlagd
masterexamen uppfyller kraven på särskild behörighet att antas till fortsatta
studier på bland annat följande utbildningar vid SLU:

- Utbildning på forskarnivå.

Vilka forskarutbildningsämnen som är möjliga att antas till framgår av bilaga
som fastställs av nämnden för grundläggande högskoleutbildning vid fakulteten.

5. Innehåll och uppläggning

5.1 Kurser
De kurser som ingår i programmet Hållbar stadsutveckling – ledning,
organisering och förvaltning fastställs av Nämnden för grundläggande
högskoleutbildning vid fakulteten och presenteras i bilaga till utbildningsplanen som även innehåller beskrivning av kursstrukturen. Kursernas mål och innehåll framgår av kursplanen för respektive kurs.

5.2 Uppläggning
Utbildning i masterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering
och förvaltning sker på avancerad nivå. Kurser på grundnivå kan förekomma
utifrån de av regeringen, högskoleverk och universitetsledning fastställda
ramarna.

Masterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering och
förvaltning ges i samarbete med Malmö Högskola. Masterprogrammet anordnas
dessutom i nära samarbete med offentliga aktörer och näringsliv genom olika
partnernätverk. Utbildningsformerna syftar till att skapa en konstruktiv dialog
med viktiga intressenter i den urbana utvecklingen.

Eftersom arbetet med att skapa hållbara lösningar med nödvändighet innefattar
olika perspektiv såsom ekonomiska, sociala och ekologiska är det en viktig
resurs i masterutbildningen att deltagare kommer från olika ämnesmässiga och
yrkesmässiga bakgrunder. Programmet riktar sig därför till både redan
yrkesverksamma och nyutexaminerade kandidater med inriktning mot hållbar
stadsutveckling i ett brett perspektiv.

Undervisningsformerna i masterprogrammet är utformade för att skapa möten
mellan olika parter och perspektiv. Syftet är att i största möjliga utsträckning ta tillvara deltagarnas olika förkunskaper samtidigt som det ges en teoretisk fördjupning huvudsakligen inom ämnena landskapsplanering, byggd miljö samt ledarskap och organisation. Stor vikt i utbildningen läggs vid fallstudier, utrednings- och analysarbete. Att arbeta med verkliga fall är ett led i att skapa möten och integration mellan olika specialister.

Den avancerade utbildningen avslutas med ett självständigt arbete(examensarbete) där studenten får tillämpa sina fördjupade kunskaper, förmågor
och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

Programmets innehåll och genomförande diskuteras och utvärderas kontinuerligt
i en gemensam styrgrupp. Inom ramen för utbildningen finns möjligheter till
internationellt utbyte. Vissa kurser kan ges på engelska.

6. Examination

I varje kurs ingår ett eller flera prov. Betyg på kurser sätts som regel med någon av betygsgraderna U, 3, 4 eller 5. Kraven för kursernas betygsgrader framgår av betygskriterier som redovisas i bilaga till respektive kursplan.

Betyg bestäms av examinator utsedd av samarbetslärosätet eller Sveriges
Lantbruksuniversitet beroende på kursens lokalisering. Betygsbeslut kan inte
överklagas. Närmare anvisningar finns om rätten att genomgå förnyad
examination.

7. Examen

7.1 Examen som utbildningen syftar till
Masterexamen med huvudområde Landskapsplanering enligt utbildningsplan för
masterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering och
förvaltning uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120
högskolepoäng, med följande krav:
- minst 30 högskolepoäng kurser med fördjupning inom Landskapsplanering
(avancerad D/A1N-A1F),
- minst 30 högskolepoäng självständigt arbete inom Landskapsplanering
(avancerad E/A2E),
- maximalt 15 högskolepoäng får utgöra kurser på grundnivå.

Kursfordringarna skall samtidigt uppfylla följande krav:

- minst 60 högskolepoäng programkurser enligt fastställd studieplan, och
- självständigt arbete enligt fastställd studieplan och anvisningar för
programmet.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180
högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett
examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med
huvudområde landskapsplanering (Degree of Master of Science (120 credits)
with a major in Landscape Planning).

Av examensbeviset skall det framgå att examen uppfyller fordringarna enligt
utbildningsplan för programmet Hållbar stadsutveckling – ledning,
organisering och förvaltning. Preciserade kurskrav framgår av programmets
studieplan, som fastställs av Nämnden för grundläggande högskoleutbildning vid
fakulteten och presenteras i bilaga till utbildningsplanen.

7.2 Övriga examina som utbildningen möjliggör
De kurser som ingår programmet Hållbar stadsutveckling – ledning,
organisering och förvaltning möjliggör även följande examina under
förutsättning att SLU:s krav för generella examina är uppfyllda:

- magisterexamen med huvudområde landskapsplanering (Degree of Master
(One Year) of Science with a major in Landscape Planning).

8. Övrigt

8.1 Tillgodoräknanden
Godkända kurser från annan högskoleutbildning, inom eller utom landet, kan
tillgodoräknas i programmet Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering
och förvaltning . Detta gäller dock inte om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Prövning om tillgodoräknade sker i det enskilda fallet. Efter prövning kan även motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet tillgodoräknas.