Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Hippologprogrammet

BESLUT

Programkod:
VY011

Utbildningsplanen fastställd:
2020-09-10

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

SLU Id:
SLU.ua. 2020.3.1.1-1605

Gäller antagna från:
1.    hösten 2021 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till Hippologprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande (områdesbehörighet A14 med undantag från krav i Samhällskunskap 1a2):

• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

* Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

alternativt

• Matematik B
• Naturkunskap B*
• Samhällskunskap A

* Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.
Dessutom krävs godkänt antagningsprov.


Antagningsprov
Godkänt antagningsprov är en del av behörigheten. Programmet har flera inriktningar; urval och antagning till inriktning sker av sökande som genomgått och godkänts på antagningsprov för respektive inriktning. För godkänt antagningsprov krävs att den sökande genomgått och godkänts på provets samtliga delmoment samt att den sammanlagda summan för delmomenten uppnått gränsen för godkänt.

För inriktning ridhäst ska den sökande vara godkänd i ridprov i hoppning och i dressyr. Den sökande ska även vara godkänd i provet hästhantering. Maxpoäng är 10 för hoppning, 10 för dressyr och 10 för hästhantering, totalt max 30 poäng. För godkänt prov krävs minst 5 poäng på varje delprov och lägst totalt 15 poäng.

För inriktning islandshäst ska den sökande vara godkänd i ridprov på ridbana och på ovalbana. Den sökande ska även vara godkänd i provet hästhantering. Maxpoäng är 10 för ridning på ridbana, 10 för ridning på ovalbana och 10 för hästhantering, totalt max 30 poäng. För godkänt prov krävs minst 5 poäng på varje delprov och lägst totalt 15 poäng.

För inriktning travhäst ska den sökande vara godkänd i utselnings- och körprov med liknande uppläggning och poängsättning som ridprovet (ovan) samt i provet hästhantering. Maxpoäng är 10 för utselningsprovet, 10 för körprovet och 10 för hästhantering, totalt max 30 poäng. För godkänt prov krävs minst 5 poäng på varje delprov och lägst totalt 15 poäng.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för hippologexamen:

För hippologexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som hippolog.

Kunskap och förståelse
För hippologexamen ska studenten
• visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, beprövade erfarenhet och relevanta metoder,
• visa kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
• visa kunskap om hippologi, inbegripet förståelse för samspelet mellan häst och människa samt hästens roll i samhället.

Färdighet och förmåga
För hippologexamen ska studenten
• visa förmåga att inom givna ramar och med adekvata metoder självständigt identifiera, analysera och lösa problem inom hästnäringen,
• visa förmåga att besluta, genomföra och utvärdera relevanta åtgärder som rör hantering av hästar på ett professionellt sätt med beaktande av hästens och människans välbefinnande och utveckling samt djurskydds- och säkerhetsmässiga aspekter,
• visa sådan förmåga som krävs för att arbeta med och ansvara för verksamheter inom hästnäringen och angränsande områden, och
• visa förmåga att kritiskt granska och bedöma relevant information samt redogöra för och diskutera problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För hippologexamen ska studenten
• visa förmåga att göra bedömningar av och hantera frågor om hästhållning, hästsport och företagande med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt kunna göra avvägningar mellan olika aspekter,
• visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Hippologprogrammet syftar till en hippologexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen hippologexamen (Degree of Bachelor of Science in Equine Science).

Examenskrav
Hippologexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:
• alla obligatoriska programkurser
• valbara programkurser
• minst 15 hp självständigt arbete inom hippologi (kandidatarbete/G2E).

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Inom ämnet hippologi studeras läran om hästen samt samspelet mellan människa, häst och miljö. Ämnet integrerar kunskaper om hästen som biologisk varelse och kunskaper om användning av hästen för arbete, sport och fritid.

Hippologutbildningens olika kurser ger studenten en helhetssyn och fördjupad förståelse av hippologi och tillhörande verksamheter. Teoretisk och praktisk undervisning samt färdighetsträning samordnas med syfte att utveckla en helhetssyn på metoder och resultat i olika stadier och former av hästhållning. I utbildningen läggs stor vikt vid frågor som berör säkerhet, etik, skadeförebyggande åtgärder, djurskydd och hållbarhetsperspektiv i hästhållningen.

Utbildningens innehåll är vetenskapligt och konstnärligt förankrat. Innehållet bygger på aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt på beprövad erfarenhet.

Utbildningen sker i samarbete med de tre riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången i enlighet med särskilt avtal som upprättas med Hästnäringens Nationella Stiftelse som delfinansiär av utbildningen, samt med de tre riksanläggningarna.

Arbetsformerna varierar och bygger på såväl individuellt arbete som samverkan i grupp. Studenten ges tillfälle till träning i aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning. De utbildningsformer som förekommer är bland annat föreläsningar, gruppövningar, seminarier, projektarbeten, redovisningar, demonstrationer, studieresor, auskultationer, handledd och enskild färdighetsträning samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Projekt genomförs ofta i kontakt med forskning inom aktuellt område och relaterar teoretiska kunskaper till praktiska åtgärder eller erfarenheter. Utbildningen innehåller moment som är fysiskt ansträngande. Alla färdighetsmoment skall genomföras med iakttagande av god säkerhet för människa och häst.

Färdighetsträningen ger studenten möjligheter att tillämpa sina teoretiska kunskaper i hästhållning. Erfarenheterna från färdighetsträningen omsätts på ett aktivt sätt i utbildningen, bland annat i projektarbeten. Fortlöpande utvärderingar mellan lärare, studenter och näringen med diskussioner av arbetsformer, utbildningsinnehåll och utbildningsresultat ingår i utbildningens uppläggning för att kvalitetssäkra programmet.

Under början av sin utbildning får studenten kunskap och färdighet avseende hästens biologi, skötsel, träning och närmiljö under hela dess livscykel. Särskilt beaktas grunderna för att hålla en häst frisk och i god form såväl fysiskt som mentalt. Färdighetsträning inom rid- eller körkonst påbörjas tidigt i utbildningen.

Under utbildningen fördjupas kunskaperna med för inriktningarna relevanta ämnesområden och arbetsfält, samt fortsatt färdighetsträning inom rid- eller körkonst. Studenter på inriktning ridhäst och islandshäst genomför sin utbildning med tyngdpunkt på pedagogik och ledarskap samt företagande. Studenter på inriktning travhäst fördjupar sina kunskaper rörande träning och skadeförebyggande verksamhet samt ledarskap och företagande. Under utbildningen genomförs verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I slutet av utbildningen ges utrymme för kunskaps- och färdighetsmässig fördjupning samt analyser av relevanta frågeställningar.

Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng, där studenten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom huvudområdet hippologi.

Programmet ges huvudsakligen på svenska. Undervisning på engelska kan förekomma.

Kurser i programmet
Kurser i fetstil är obligatoriska.

Huvudområde:
Hippologi (HO)
Företagsekonomi (FE)

Inriktning ridhäst
Kurs, Omfattning, Huvudområde, Fördjupning

År 1
Hippologisk baskurs, 10 hp, HO, G1N
Hästens biologi och handhavande I, 20 hp, HO, G1N
Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet I, 5 hp, HO, G1N
Ridkonst och hästhantering - ridhäst I, 25 hp, HO, G1N

År 2
Seminariekurs i hippologi, 5 hp, HO, G1F
Hästens biologi och handhavande II, 7,5 hp, HO, G1F
Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet II, 12,5 hp, HO, G1F
Företagsekonomi för hästverksamhet I, 5 hp, HO/FE, G1F
Ridkonst och hästhantering – ridhäst II, 15 hp, HO, G1F
Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp, HO, G1F

År 3
Företagsekonomi för hästverksamhet II, 10 hp, HO/FE, G1F
Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet III, 10 hp, HO, G2F
Ridkonst och hästhantering – ridlärare, 10 hp, HO, G2F
Ridkonst och hästhantering – tränare hoppning, 10 hp, HO, G2F
Ridkonst och hästhantering – tränare dressyr, 10 hp, HO, G2F
Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp, HO, G2F
Självständigt arbete i hippologi, 15 hp, HO, G2E

Inriktning travhäst
Kurs, Omfattning, Huvudområde, Fördjupning

År 1
Hippologisk baskurs, 10 hp, HO, G1N
Hästens biologi och handhavande I, 20 hp, HO, G1N
Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet I, 5 hp, HO, G1N
Travsport och hästhantering I, 25 hp, HO, G1N

År 2
Seminariekurs i hippologi, 5 hp, HO, G1F
Hästens biologi och handhavande II, 7,5 hp, HO, G1F
Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet II, 12,5 hp, HO, G1F
Företagsekonomi för hästverksamhet I, 5 hp, HO/FE, G1F
Travsport och hästhantering II, 15 hp, HO, G1F
Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp, HO, G1F

År 3
Företagsekonomi för hästverksamhet II, 10 hp, HO/FE, G1F
Travsport och hästhantering III, 10 hp, HO, G2F
Hästens friskvård och uppträning, 10 hp, HO, G2F
Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet III, 10 hp, HO, G2F
Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp, HO, G2F
Självständigt arbete i hippologi, 15 hp, HO, G2E

Inriktning islandshäst
Kurs, Huvudområde, Fördjupning

År 1
Hippologisk baskurs, 10 hp, HO, G1N
Hästens biologi och handhavande I, 20 hp, HO, G1N
Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet I, 5 hp, HO, G1N
Ridkonst och hästhantering - islandshäst I, 25 hp, HO, G1N

År 2
Seminariekurs i hippologi, 5 hp, HO, G1F
Hästens biologi och handhavande II, 7,5 hp, HO, G1F
Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet II, 12,5 hp, HO, G1F
Företagsekonomi för hästverksamhet I, 5 hp, HO/FE, G1F
Ridkonst och hästhantering – islandshäst II, 15 hp, HO, G1F
Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp, HO, G1F

År 3
Företagsekonomi för hästverksamhet II, 10 hp, HO/FE, G1F
Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet III, 10 hp, HO, G2F
Hästens friskvård och uppträning, 10 hp, HO, G1F
Ridkonst och hästhantering – islandshäst III, 10 hp, HO, G2F
Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp, HO, G2F
Självständigt arbete i hippologi, 15 hp, HO, G2E

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Övergångsbestämmelser
En student som är antagen före den 1 januari 2021 och uppfyller fordringarna har rätt att få en hippologexamen, 180 hp, om hen inte tidigare har en hippologexamen, 120 hp.

En student som är antagen före den 1 januari 2021 har rätt att slutföra sin utbildning för att få en hippologexamen, 120 hp, enligt äldre bestämmelser till och med utgången av december 2025.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i utbildningshandboken på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på hippologprogrammet med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.

Kandidatexamen
I hippologprogrammet 180 högskolepoäng ingår 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i huvudområdet hippologi, vilket ger möjlighet att ansöka om kandidatexamen med huvudområdet hippologi.