Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Djursjukskötarprogrammet

BESLUT

Programkod:
VY010

Utbildningsplanen fastställd:
2020-02-26

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

SLU Id:
SLU.ua.2017.3.1.1-4744

Gäller antagna från:
1.    hösten 2020 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till djursjukskötarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A14 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2):

• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för djursjukskötarexamen:

Mål
För djursjukskötarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt kunna arbeta som djursjukskötare.

Kunskap och förståelse
För djursjukskötarexamen ska studenten
• visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom djuromvårdnadsområdet,
• visa kunskap om och förståelse för sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för djursjukskötaryrket,
• visa kunskap om planering, ledning och samordning av djuromvårdnadsarbetet, och
• visa kunskap om relevanta författningar inom djuromvårdnadsområdet.
Färdighet och förmåga
För djursjukskötarexamen ska studenten
• visa förmåga att självständigt och i samverkan med annan djurhälsopersonal och med djurägare identifiera vårdbehov samt upprätta omvårdnadsplan,
• visa förmåga att med hänsyn till djurskydd, smittskydd och arbetarskydd ge adekvat vård och behandling,
• visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt,
• visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån djurs omvårdnadsbehov,
• visa förmåga att informera olika grupper och fungera som handledare,
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder inom djuromvårdnad med berörda parter samt dokumentera sådana åtgärder i enlighet med relevanta författningar,
• visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
• visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För djursjukskötarexamen ska studenten
• visa förmåga att inom djuromvårdnadsområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
• visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot djur och djurägare,
• visa förmåga att bedöma sina egna gränser i yrkesutövningen, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Djursjukskötarprogrammet syftar till en djursjukskötarexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.
Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen djursjukskötarexamen (degree of Bachelor of Science in Veterinary Nursing).

Examenskrav
Djursjukskötarexamen enligt utbildningsplan för djursjukskötarprogrammet uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng obligatoriska programkurser, inklusive 15 hp självständigt arbete (G2E).

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Programmet innehåller kurser med både teoretiska och praktiska moment, och syftar till att ge studenten en helhetsbild och kunskap om djuromvårdnad och djursjukvård.

Ämnet djuromvårdnad omfattar bl.a. följande områden: hantering av djur i djursjukvården, det sjuka djurets beteende och behov, vårdhygien, anestesi, nutrition, kommunikation och rådgivning, förebyggande djurhälsovård och rehabilitering.
Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier. Den del av utbildningen som utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs på djurkliniker och djursjukhus runt om i landet. Praktiska övningar på levande djur, organ och attrapper förekommer liksom dissektioner av olika djurslag. Fysiskt ansträngande moment förekommer i utbildningen.
Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng.

Programmet ges på svenska.

Alla kurser inom programmet är obligatoriska.

Kurser i programmet
År 1
Djuromvårdnadens grunder, 7,5 hp (djuromvårdnad, G1N)
Djurens anatomi och fysiologi, 15 hp (djuromvårdnad, G1N)
Näringsfysiologi och fodervetenskap, 7,5 hp (djuromvårdnad, G1N)
Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära, 7,5 hp (djuromvårdnad, G1N)
Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1, 15 hp (djuromvårdnad, G1F)
Färdighetsträning av kliniska moment, 7,5 hp (djuromvårdnad, G1F)

År 2
Vårdhygien, 7,5 hp (djuromvårdnad, G1F)
Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 2, 15 hp (djuromvårdnad, G1F)
Epidemiologi, biostatistik och vetenskaplig metodik i djuromvårdnad, 7,5 hp (G1F)
Anestesiologi och perioperativ vårdhygien, 15 hp (djuromvårdnad, G2F)
Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 1, 15 hp (djuromvårdnad, G2F)

År 3
Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp (djuromvårdnad, G2F)
Djuromvårdnad vid intensiv- och akutsjukvård, 7,5 hp (djuromvårdnad, G2F)
Specifik omvårdnad med inriktning anestesisjukvård, 7,5 hp (djuromvårdnad, G2F)
Rehabilitering inom djuromvårdnad, 7,5 hp (djuromvårdnad, G2F)
Arbetsledning och kommunikativ kompetens inom djuromvårdnad, 7,5 hp (djuromvårdnad, G2F)
Examensarbete i djuromvårdnad, 15 hp (djuromvårdnad, G2E)
Kursutbudet kan komma att förändras under utbildningen, vilket kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser anges.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Övergångsbestämmelser
Studenter antagna till djursjukskötare – kandidatprogram hösten 2017 eller tidigare kan ta ut djursjukskötarexamen om de examenskrav som finns preciserade i denna utbildningsplan är uppfyllda. En individuell studieplan upprättas i varje enskilt fall.

Kandidatexamen med huvudområdet djuromvårdnad som utfärdats med notering om att utbildningen genomförts enligt utbildningsplan för djursjukskötare – kandidatprogram, fastställd den 14 maj 2009 (från och med höstterminen 2009), motsvarar den nya yrkesexamen djursjukskötarexamen, enligt förordning för SLU (SFS 2017:914). På begäran kan detta intygas av SLU.

Övriga föreskrifter
Legitimation
Den som har djursjukskötarexamen kan ansöka om legitimation hos Statens jordbruksverk. Yrkestiteln blir då legitimerad djursjukskötare.

Kandidatexamen
I djursjukskötarprogrammet 180 högskolepoäng ingår 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i huvudområdet djuromvårdnad, vilket ger möjlighet att ansöka om kandidatexamen med huvudområdet djuromvårdnad.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på djursjukskötarprogrammet med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.