Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Agronomprogrammet - husdjur

BESLUT

Programkod:
VY008

Utbildningsplanen fastställd:
2015-12-04

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

Reviderad:
2019-02-13


Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)

SLU Id:
2016.3.1.1-43

Gäller antagna från:
1.    hösten 2016 
2.    hösten 2018 
3.    hösten 2019 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till agronomprogrammet – husdjur krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11:

• Biologi 2
• Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2
• Kemi 2
• Matematik 4

Betygskrav: I ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser inom områdesbehörigheten.

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för agronomexamen:

Kunskap och förståelse
För agronomexamen ska studenten
• visa såväl bred kunskap inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området, inbegripet insikt i områdets mångvetenskapliga grund samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
• visa fördjupad kunskap om lantbrukssektorns förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället, såväl nationellt som internationellt.

Färdighet och förmåga
För agronomexamen ska studenten
• visa förmåga att självständigt identifiera och formulera kvalificerade problem relaterade till lantbrukssektorns komplexa system av resurser och värdeskapande processer, samt att med adekvata metoder och inom givna ramar analysera, genomföra och kritiskt utvärdera olika lösningar,
• visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta områden samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, särskilt angående lantbrukssektorns hållbara utveckling,
• visa förmåga att, i såväl nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt, klart redogöra för och diskutera sina slutsatser samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, i dialog med olika grupper, och
• visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller självständigt arbeta med andra kvalificerade uppgifter inom lantbrukssektorn och angränsande områden och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För agronomexamen ska studenten
• visa förmåga att med helhetssyn göra bedömningar av lantbrukssektorns nyttjande för olika ändamål med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt kunna göra avvägningar mellan olika aspekter,
• visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Agronomprogrammet – husdjur syftar till en agronomexamen, som är en yrkesexamen. Agronomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 270 högskolepoäng. Agronomprogrammet omfattar dock 300 högskolepoäng och möjliggör även generella examina, om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen agronomexamen (Degree of Master of Science in Agriculture).

Examenskrav
Agronomexamen enligt utbildningsplan för agronomprogrammet – husdjur uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 270 högskolepoäng med följande krav:
• minst 90 högskolepoäng agronomprofilerande kurser*,
• minst 75 högskolepoäng i huvudområdet husdjursvetenskap på grundnivå med successiv fördjupning inklusive 15 högskolepoäng självständigt arbete (kandidatarbete, G2E),
• minst 60 högskolepoäng i huvudområdet husdjursvetenskap på avancerad nivå inklusive 30 högskolepoäng självständigt arbete med lantbruksvetenskaplig inriktning (masterarbete, A2E)
• alla obligatoriska programkurser
• valbara programkurser

*Programkurser med tydligt yrkesrelaterat innehåll eller tydlig koppling till den agrara sektorn.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Programmet syftar till att ge den studerande en bred kunskap och en helhetssyn vad gäller husdjursproduktionen inom lantbruksnäringen samt en fördjupad kunskap inom djurens biologi. Utbildningen omfattar grundläggande biologi som behövs för att förstå det husdjursvetenskapliga huvudområdet samt husdjursämnen: anatomi och fysiologi, nutrition och fodervetenskap, genetik och avel, skötsel samt etologi och djurskydd. I utbildningen ingår djurslagsspecifika kurser där grunderna i biologi och de husdjursvetenskapliga ämnena får en lantbruksvetenskaplig tillämpning. Den lantbruksvetenskapliga kopplingen fås också i flera kurser av översiktlig och specialinriktad karaktär.

I programmet ingår två självständiga arbeten (examensarbeten). Som avslutning på tredje året skrivs ett självständigt arbete (kandidatarbete) på 15 hp, där studenten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom husdjursvetenskap. Programmet avslutas med ett självständigt arbete (masterarbete) på 30 hp, där studenten får tillämpa sina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom husdjursvetenskap med lantbruksvetenskaplig inriktning. Den avslutande delen av utbildningen ger också möjlighet till profilering och fördjupning genom val av olika kurser. Det finns även möjlighet till praktik i såväl grundläggande djurhantering som yrkesinriktad verksamhet i företag och organisationer.

I utbildningen kombineras kunskaper inom ämnesområdet med vetenskaplig träning och näringslivsanknytning. Aktiv studentmedverkan, en dialog mellan studenter och lärare och variation i undervisningsformer är kännetecknande för utbildningen. Programmet vilar på vetenskaplig grund och SLUs forskning utnyttjas i undervisningen, samtidigt som programmet har näringslivsanknytning genom bl.a. studiebesök, externa föreläsare och projekt ute i näringen.

Programmet ges på svenska på kandidatnivå. Under de senare åren i utbildningen ges flera av kurserna på engelska.

Kurser i programmet
obligatoriska kurser i fetstil
* = agronomprofilerande kurser


År 1
Naturvetenskaplig grundkurs – husdjursagronom, 15 hp (husdjursvetenskap/lantbruksvetenskap, G1N)
Etologi och djurskydd, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1N)
Lantbruksvetenskap för husdjursagronomer, 15 hp (lantbruksvetenskap/husdjursvetenskap, G1N)*
Djurens biologi 1 - biokemi, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1N)


År 2
Djurens biologi 2 - cellen, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)
Djurens biologi 3 - fysiologi, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)
Djurens nutrition, 7,5 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)
Djurens utfodring, 7, 5 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)
Avel 1, 7,5 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)
Avel 2, 7,5 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)


År 3
Hästens biologi, 7,5 hp (husdjursvetenskap/biologi, G2F)*
Global animalieproduktion, 7,5 hp (husdjursvetenskap/lantbruksvetenskap, G2F)*
Animalieproduktion - idisslare, 15 hp (husdjursvetenskap/lantbruksvetenskap, G2F)*
Animalieproduktion – akvakultur, fjäderfä och gris, 15 hp (husdjursvetenskap/lantbruksvetenskap, G2F)*
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, 15 hp (husdjursvetenskap, G2E)


År 4-5
Projekt och kommunikation i den agrara sektorn, 15 hp (lantbruksvetenskap, A1N)*
Djurmiljö, djurvälfärd och byggnadsfunktion, 15hp (husdjursvetenskap/lantbruksvetenskap, A1N)*
Fodervetenskap och vallfoderproduktion, 15 hp (husdjursvetenskap/lantbruksvetenskap, AIN)*
Utformning av avelsprogram, 15 hp (husdjursvetenskap/lantbruksvetenskap, AIN)*
Besättningsutredning inklusive försöksdjursvetenskap, 15 hp (husdjursvetenskap/lantbruksvetenskap, A1N)*
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, 30 hp (husdjursvetenskap, A2E)

Praktikkurser
Praktik – lantbrukets husdjur 1, 7,5 hp (lantbruksvetenskap/husdjursvetenskap GXX)*
Praktik – lantbrukets husdjur 2, 7,5 hp (lantbruksvetenskap/husdjursvetenskap, GXX)*
Kvalificerad Agronompraktik 1, 7,5 hp (lantbruksvetenskap, AXX)*
Kvalificerad Agronompraktik 2, 7,5 hp (lantbruksvetenskap, AXX)*

Studieresa
Agrar studieresa, 7,5 hp (lantbruksvetenskap, A1N)*

Kursutbudet kan komma att förändras under utbildningen, vilket kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om Övergångsbestämmelser anges.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Övergångsbestämmelser
-

Övriga föreskrifter
-

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på agronomprogrammet – husdjur med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.