Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Veterinärprogrammet

Omfattning:
330 högskolepoäng

Nivå:
1 - Grundnivå

Examen
Veterinärexamen

Programkod:
VY002

Ansvarig fakultet:
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Gäller antagna från:
1.    hösten 2010
2.    hösten 2012
3.    hösten 2013    Visas nedan 

Bilagor

1. Beslut

Styrelsen för SLU beslutade 1977 att inrätta veterinärlinjen enligt föreskrifter från regeringen och 1993 bytte utbildningen namn till veterinärprogrammet. 1997 infördes en ny studieordning, och 2007 ändrades studieordningen igen, enligt Bolognamodellen och den nya förordningen för SLU. Utbildningsplanen fastställdes den 5 juni 2007 av fakultetsnämnden för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, därefter har den reviderats den 7 juni 2010, den 13 augusti 2012 och den 14 december 2012. Den senaste ändringen gäller fr.o.m. läsåret 2013/14.

Veterinärprogrammet syftar till veterinärexamen. Utbildningen ges på grundläggande och avancerad nivå och omfattar 330 högskolepoäng. Programmet har följande programkod: VY002

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

För att bli antagen till veterinärprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande:
• Biologi B
• Fysik B
• Kemi B
• Matematik D
vilket motsvarar områdesbehörighet 13 .

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A13:
• Biologi 2
• Fysik 2
• Kemi 2
• Matematik 4

Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser i områdesbehörigheterna.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Kraven på särskild behörighet, enligt ovan, kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

3. Mål

3.1 Allmänna mål
I enlighet med högskolelagen (1 kap, 8 §) ska utbildning på grundnivå utveckla studenternas
• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
• beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
• söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
• följa kunskapsutvecklingen, och
• utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

I enlighet med högskolelagen (1 kap, 9 §) skall utbildning på avancerad nivå innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
• ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
• utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
• utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. 

3.2 Särskilda mål för veterinärexamen
I enlighet med bilaga till förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet skall studenten uppfylla följande mål för veterinärexamen:
För veterinärexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som veterinär.

Kunskap och förståelse
För veterinärexamen skall studenten
• visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
• visa såväl bred som fördjupad kunskap inom det veterinärmedicinska området, inbegripet fördjupade kunskaper om djurens sjukdomar och skador,
• visa insikt i djurhållningens förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället såväl nationellt som internationellt,
• visa kunskap om ekonomi, organisation och författningar som är av betydelse för det veterinära området.

Färdighet och förmåga
För veterinärexamen skall studenten
• visa förmåga att självständigt diagnostisera sjukdomar och skador hos djur samt besluta om och utföra adekvat medicinsk och kirurgisk behandling inom grundläggande djursjukvård,
• visa förmåga att genomföra åtgärder inom förebyggande djurhälsovård,
• visa förmåga att identifiera problem och vidta nödvändiga åtgärder avseende samhällets krav på djurskydd, smittskydd och säkra livsmedel,
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
• visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom det veterinära området med olika grupper samt kritiskt granska, bedöma och använda relevant information,
• visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper och,
• visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete eller självständigt arbeta med andra kvalificerade uppgifter inom det veterinära området och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För veterinärexamen skall studenten
• visa förmåga till helhetssyn i sin yrkesutövning och utifrån ett vetenskapligt synsätt kunna göra bedömningar med beaktande av folk- och djurhälsomässiga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter,
• visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot djur och djurägare,
• visa förmåga att bedöma sina egna gränser i yrkesutövningen, och
• visa förmåga att självständigt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

3.3 Preciserade mål för Veterinärprogrammet
Inom ramen för målen i examensbeskrivningen har SLU preciserat följande mål för veterinärprogrammet:

Kunskap och förståelse
För veterinärexamen skall studenten
• visa sådan kunskap som är nödvändig för att förstå uppbyggnad och funktion hos det friska djuret, för att därmed kunna bedöma vilka symtom som indikerar sjukdom hos enskilda individer och djurgrupper,
• visa kunskap om hur olika faktorer i djuren och deras omgivning ger upphov till hälsostörningar, samt om de sjukdomsframkallande organismernas byggnad, klassificering, biologi och spridningsmöjlighet samt om de metoder som används för att utreda, åtgärda och förhindra sjukdom hos enskilda djur samt i populationer, och
• visa kunskap och kännedom om grunderna för olika livsmedels produktion, distribution och hantering.

Färdighet och förmåga
För veterinärexamen skall studenten
• visa såväl teoretisk som praktisk färdighet och förmåga som är nödvändig för att bedriva grundläggande djursjukvård inklusive djurhälso- och besättningsutredningar vilka ska kunna tillämpas även under fältmässiga förhållanden,
• visa förmåga att samla och kritiskt tolka relevanta data som rör diagnostik, behandling samt förebyggande vård av djur för att bevara såväl djurhälsa som livsmedelssäkerhet,
• visa förmåga att förklara sambanden mellan djurens avel, utfodring, skötsel, miljö och deras välfärd eller sjukdom,
• visa förmåga till självständigt kunskapssökande och förmåga till analys och syntes vilket ska visas både genom muntlig och skriftlig presentation, och
• visa förmåga till självständigt tänkande och handlande som behövs för fortsatt utbildning samt till kontakter med näringsliv och samhället i övrigt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För veterinärexamen skall studenten
• visa förmåga att göra bedömningar av frågeställningar som anknyter veterinärmedicin till humanmedicin, biologi samt husdjurs- och livsmedelsvetenskap,
• visa förmåga att värdera ekonomiska och etiska konsekvenser vid terapi samt förmåga till helhetssyn i frågor som rör djurskydd, smittskydd och författningar, och
• visa förmåga till ett professionellt och vetenskapligt förhållningssätt i sin yrkesroll samt en medvetenhet om det ansvar för kommunikation och relation med såväl djurägare som medarbetare som den veterinära yrkesrollen innebär.

4. Möjligheter till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på veterinärprogrammet med avlagd veterinärexamen uppfyller kraven på särskild behörighet för antagning till fortsatta studier på forskarnivå.

Vilka forskarutbildningsämnen som är möjliga att antas till framgår av bilaga 1, som fastställts av nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

5. Innehåll och uppläggning

5.1 Kurser
De kurser som ingår i Veterinärprogrammet fastställs av nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och presenteras i bilaga 2 till utbildningsplanen. Kursernas mål och innehåll framgår av kursplanen för respektive kurs.

5.2 Uppläggning
Hela veterinärutbildningen innehåller teoretiska och praktiska moment, som syftar till en successivt fördjupad förståelse för den veterinära yrkesrollen. Undervisning i de generella kompetenserna integreras med undervisningen inom de olika kursblocken genom hela utbildningen. Fördelat under hela utbildningen finns yrkesförberedande moment som auskultationer på djursjukhus samt träning i djurägarkommunikation, gruppdynamik och ledarskap. 

Utbildningen utgörs av obligatoriska kurser under de första sammanhållna nio terminerna. Integration mellan basvetenskaper och klinisk ämneskunskap eftersträvas, vilket ökar kunskapsförståelsen och bidrar till en helhetssyn i utbildningen.

Grundnivå
Grundnivån i veterinärprogrammet, den prekliniska perioden, termin 1-6, kännetecknas av undervisning om uppbyggnad och funktion av framför allt det friska men även det sjuka djuret tillsammans med undervisning om faktorer som kan påverka djurs hälsa. Därutöver undervisas författnings- och djurskyddskunskap samt grunderna för livsmedelssäkerhet. Uppläggningen av undervisningen under den prekliniska perioden utgörs i första hand av föreläsningar, seminarier och praktiska moment individuellt eller i grupp. Basgruppsarbete enligt principen för problembaserat lärande används som pedagogisk undervisningsmetod under några av kurserna. Utbildningen på grundnivå avslutas med ett självständigt arbete (kandidatarbete) där studenten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en preklinisk frågeställning.

Avancerad nivå
Den avancerade nivån av programmet, termin 7-11, fokuserar framförallt på det sjuka djurets diagnostik, behandling och profylax. Under en klinikförberedande termin och ett kliniskt år ges grundläggande teoretisk och praktisk utbildning om djurens sjukdomar och vård. Under den kliniska utbildningen tränas studenten i att ta eget ansvar för patienter, i grundläggande undersökningstekniker och behandlingar samt i självständigt tänkande och ett kritiskt förhållningssätt. Termin tio erbjuder bl.a. tre alternativa djurslagsinriktade kurser. Utbildningens yrkeslivsanknytning fås i ett flertal olika kurser där man arbetar med frågor som är aktuella för näringen. Studiebesök, externa föreläsare och projekt ute i näringen är exempel på sådana aktiviteter. Det finns även goda möjlighet till praktik i såväl grundläggande djurhantering som yrkesinriktad verksamhet i företag och organisationer.

Självständigt arbete
Den avancerade nivån avslutas med en termins självständigt arbete (examensarbete), där studenten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt för att fördjupa sig i en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

6. Examination

I varje kurs ingår ett eller flera prov. Studenterna får betyg enligt den tvågradiga skalan (G-U). Betyget godkänd förutsätter att den studerande blivit godkänd på samtliga i kursen ingående prov och uppfyller kraven på deltagande i obligatoriska kursmoment.

Betyg bestäms av examinator utsedd av SLU. Betygsbeslut kan inte överklagas. Närmare anvisningar finns om rätten att genomgå förnyad examination.

7. Examen

7.1 Examen som utbildningen syftar till
Veterinärexamen enligt utbildningsplan för veterinärprogrammet uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 330 högskolepoäng, varvid följande krav skall uppfyllas:
• 262 högskolepoäng obligatoriska programkurser enligt bilaga 2
• 17 högskolepoäng djurslagsinriktad kurs enligt bilaga 2
• 6 högskolepoäng valbara programkurser enligt bilaga 2
• 15 högskolepoäng självständigt arbete på grundnivå enligt bilaga 2
• 30 högskolepoäng självständigt arbete på avancerad nivå enligt bilaga 2

Student som uppfyller fordringarna för veterinärexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen veterinärexamen (Degree of Master of Science in Veterinary Medicine).

7.2 Övriga examina som utbildningen möjliggör
De kurser som ingår i Veterinärprogrammet möjliggör även följande examina under förutsättning att SLU:s krav för generella examina är uppfyllda:
• Generella examina enligt högskoleförordningen

8. Övrigt

8.1 Tillgodoräknanden
Godkända kurser från annan högskoleutbildning, inom eller utom landet, kan tillgodoräknas i veterinärprogrammet. Detta gäller dock inte om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Prövning om tillgodoräknade sker i det enskilda fallet. Efter prövning kan även motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet tillgodoräknas.

8.2 Övergångsbestämmelser
Studenter antagna till veterinärprogrammet före den 1 juli 2007 kan erhålla veterinärexamen enligt denna utbildningsplan om kraven enligt punkt 7. Examen är uppfyllda.

Studenter antagna till veterinärprogrammet hösten 2016 eller tidigare, har rätt att slutföra sin utbildning och ta ut veterinärexamen enligt de examenskrav som finns preciserade i denna utbildningsplan, t.o.m. utgången av år 2025.

Kurser enligt utbildningsplanen för VY002 veterinärprogrammet avvecklas successivt och student som hamnat i otakt ska därför ges möjlighet att fullfölja sin utbildning. En individuell studieplan upprättas i varje enskilt fall.