Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Agronomprogrammet - husdjur (270 hp)

Omfattning:
270 högskolepoäng

Nivå:
1 - Grundnivå

Examen
Agronomexamen

Programkod:
VY001

Ansvarig fakultet:
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Gäller antagna från:
1.    hösten 2010
2.    hösten 2012
3.    hösten 2016    Visas nedan 

Bilagor

1. Beslut

Styrelsen för SLU beslutade 14 april 2007 att inrätta agronomprogrammet - husdjur. Utbildningsplanen fastställdes den 5 juni 2007 av fakultetsnämnden vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, därefter har den reviderats den 7 juni 2010 och den 13 augusti 2012. Den senaste ändringen gäller fr.o.m. läsåret 2012/13.

Agronomprogrammet - husdjur syftar till agronomexamen på avancerad nivå och omfattar 270 högskolepoäng. Programmet har följande programkod: VY001.

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

För att bli antagen till agronomprogrammet - husdjur krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande:
• Biologi B
• Fysik A
• Kemi B
• Matematik D
vilket motsvarar områdesbehörighet 14.

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11:
• Biologi 2
• Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2
• Kemi 2
• Matematik 4

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser i områdesbehörigheterna.

Kraven på särskild behörighet, enligt ovan, kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

3. Mål

3.1 Allmänna mål
I enlighet med högskolelagen (1 kap, 8 §) ska utbildning på grundnivå utveckla studenternas
• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
• beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
• söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
• följa kunskapsutvecklingen, och
• utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

I enlighet med högskolelagen (1 kap, 9 §) skall utbildning på avancerad nivå innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
• ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
• utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
• utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

3.2 Särskilda mål för agronomexamen
I enlighet med bilaga till förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet skall studenten uppfylla följande mål för agronomexamen:

För agronomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som agronom.

Kunskap och förståelse
För agronomexamen skall studenten
• visa såväl bred kunskap inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området, inbegripet insikt i områdets mångvetenskapliga grund samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
• visa fördjupad kunskap om lantbrukssektorns förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället, såväl nationellt som internationellt.

Färdighet och förmåga
För agronomexamen skall studenten
• visa förmåga att självständigt identifiera och formulera kvalificerade problem relaterade till lantbrukssektorns komplexa system av resurser och värdeskapande processer, samt att med adekvata metoder och inom givna ramar analysera, genomföra och kritiskt utvärdera olika lösningar,
• visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta områden samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, särskilt angående lantbrukssektorns hållbara utveckling,
• visa förmåga att, i såväl nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt, klart redogöra för och diskutera sina slutsatser samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, i dialog med olika grupper, och
• visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller självständigt arbeta med andra kvalificerade uppgifter inom lantbrukssektorn och angränsande områden och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För agronomexamen skall studenten
• visa förmåga att med helhetssyn göra bedömningar av lantbrukssektorns nyttjande för olika ändamål med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt kunna göra avvägningar mellan olika aspekter,
• visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

3.3 Preciserade mål för Agronomprogrammet - Husdjur
Inom ramen för målen i examensbeskrivningen har SLU preciserat följande mål för agronomprogrammet - husdjur: 

Kunskap och förståelse
För agronomexamen skall studenten
• visa såväl bred kunskap inom det naturvetenskapliga och lantbruksvetenskapliga området som väsentligt fördjupade kunskaper inom husdjursvetenskap,
• visa sådan kunskap och förståelse i kemi och biokemi, cellbiologi och mikrobiologi, anatomi och fysiologi samt biometri som krävs för att förstå och kunna analysera husdjurens uppbyggnad och egenskaper,
• visa insikt i områdets mångvetenskapliga grund samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
• visa kunskap om naturgivna, ekonomiska och juridiska förutsättningar för lantbrukssektorn,
• visa bred kunskap om lantbrukssektorns resurser och metoder för produktion av varor och tjänster,
• visa fördjupad kunskap om och förståelse för olika system för animalieproduktion, deras förutsättningar och metoder samt husdjurens behov, beteende, nutrition och genetik,
• visa förståelse för hur lantbrukssektorns komplexa system fungerar (inbördes samspel och beroende) samt hur de påverkar den enskilde lantbrukaren, miljön och samhället, såväl lokalt, regionalt, nationellt som globalt, och
• visa insikt i de olika intressen och maktförhållanden som finns inom lantbrukssektorn.

Färdighet och förmåga
För agronomexamen skall studenten
• visa förmåga att självständigt och kritiskt identifiera och formulera kvalificerade problem som rör animalieproduktion inom lantbrukssektorn, omfattande husdjurens funktion, beteende, utfodring, skötsel och avel,
• visa förmåga att välmotiverat välja bland vetenskapliga och yrkesmässiga metoder och inom givna ramar analysera problem, genomföra och utvärdera olika lösningar,
• visa förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka information samt kunna dra egna slutsatser,
• visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap inom husdjurs- och lantbruksvetenskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, särskilt angående lantbrukssektorns hållbara utveckling,
• visa god förmåga att tala och skriva om husdjursvetenskap på svenska,
• visa förmåga att tala och skriva om husdjursvetenskap på engelska,
• kunna kommunicera kunskaper och ställningstaganden med olika målgrupper, både specialister och de som inte är insatta i området, och
• visa sådana färdigheter som krävs för att självständigt arbeta med kommersiell verksamhet, offentlig förvaltning eller kunskapsförmedling eller för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller andra kvalificerade uppgifter inom lantbrukssektorn och angränsande områden.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För agronomexamen skall studenten
• visa förmåga att reflektera över sina egna värderingar rörande människans bruk av naturen och relatera dessa till rådande normer,
• visa förmåga att med helhetssyn göra bedömningar rörande lantbrukssektorns nyttjande för olika ändamål, särskilt inom husdjursområdet, med hänsyn till relevant vetenskap och beprövad erfarenhet,
• kunna identifiera och analysera olika parters intressen inom de agrara systemen
• visa förmåga att göra avvägningar mellan individens, djurens, organisationens och samhällets ekonomiska, kvalitets- och miljömässiga samt etiska intressen för att konstruktivt kunna hantera målkonflikter,
• visa förmåga att fungera i grupp, både som ledare och medarbetare,
• kunna reflektera över innebörden av ett professionellt förhållningssätt i framtida yrkesroller,
• visa förståelse och lyhördhet inför andras kunskap och värderingar,
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens, och
• visa insikt om betydelsen av vetenskap och beprövad erfarenhet samt ett kritiskt och självständigt förhållningssätt.

4. Möjligheter till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på agronomprogrammet - husdjur med avlagd agronomexamen uppfyller kraven på särskild behörighet för antagning till fortsatta studier på bland annat följande typer av utbildningar vid SLU:
• Utbildning på avancerad nivå
• Utbildning på forskarnivå

Vilka utbildningsprogram som är möjliga att antas till framgår av bilaga 1, som fastställts av nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Det finns även möjlighet att utöka studierna med en termin för att, utöver agronomexamen, även erhålla masterexamen.

5. Innehåll och uppläggning

5.1 Kurser
De kurser som ingår i agronomprogrammet - husdjur fastställs av nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och presenteras i bilaga 2 till utbildningsplanen. Kursernas mål och innehåll framgår av kursplanen för respektive kurs.

5.2 Uppläggning
Agronomprogrammet - husdjur är en yrkesutbildning som innefattar studier på såväl grundläggande som avancerad nivå. I utbildningen kombineras kunskaper inom ämnesområdet med vetenskaplig träning och näringslivsanknytning. Programmet syftar till att ge den studerande en bred kunskap och en helhetssyn vad gäller husdjursproduktionen inom lantbruksnäringen samt en fördjupad kunskap inom djurens biologi.

Grundnivå
I början av utbildningen introduceras studenterna i olika aspekter inom det breda husdjursämnet. Man läser dessutom grunderna inom zoologiskt inriktad biologi, kemi, matematik och statistik, mikrobiologi och etologi. Kunskaper inom djurens anatomi och fysiologi, tillsammans med näringsfysiologi, fodervetenskap och husdjursavel utgör centrala delar i utbildningens första hälft. Den tredje årskursen avslutas med ett självständigt arbete (kandidatarbete) där studenten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom husdjursvetenskap.

Avancerad nivå
I utbildningens senare del fokuserar man på djurslagsspecifika och lantbruksvetenskapliga kunskapsområden. Studenter ur olika agronomprogram läser tillsammans i kurser som syftar till att ge en bred och näringslivsanknuten kunskap inom lantbruket. Den avslutande delen av utbildningen ger också möjlighet till profilering och fördjupning genom val av olika kurser.

Utbildningens yrkeslivsanknytning fås i ett flertal olika kurser där man arbetar med frågor som är aktuella för näringen. Studiebesök, externa föreläsare och projekt ute i näringen är exempel på sådana aktiviteter. Det finns även goda möjlighet till praktik i såväl grundläggande djurhantering som yrkesinriktad verksamhet i företag och organisationer.

Självständigt arbete
Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete), där studenten får tillämpa sina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom husdjursvetenskap med lantbruksvetenskaplig inriktning.

6. Examination

I varje kurs ingår ett eller flera prov. Studenterna får betyg enligt den fyrgradiga skalan (5-4-3-U) , eller efter den tvågradiga skalan (G-U). Betyget godkänd förutsätter att den studerande blivit godkänd på samtliga i kursen ingående prov och uppfyller kraven på deltagande i obligatoriska kursmoment.

Betyg bestäms av examinator utsedd av SLU. Betygsbeslut kan inte överklagas. Närmare anvisningar finns om rätten att genomgå förnyad examination.

7. Examen

7.1 Examen som utbildningen syftar till
Agronomexamen enligt utbildningsplan för agronomprogrammet - husdjur uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 270 högskolepoäng, varvid följande krav skall uppfyllas:
• minst 90 högskolepoäng agronomprofilerande programkurser enligt bilaga 2
• minst 90 högskolepoäng kurser inom specificerade ämnesområden enligt bilaga 2
• högst 45 högskolepoäng valfria programkurser eller andra kurser av relevans för programmet
• minst 15 högskolepoäng självständigt arbete på grundnivå enligt bilaga 2
• minst 30 högskolepoäng självständigt arbete (examensarbete) på avancerad nivå, med lantbruksvetenskaplig inriktning enligt anvisningar för programmet

Student som uppfyller fordringarna för agronomexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen agronomexamen (Degree of Master of Science in Agriculture).

Av examensbeviset skall framgå att examen uppfyller fordringarna enligt utbildningsplan för agronomprogrammet - husdjur. Preciserade kurskrav framgår av bilaga 2, som fastställs av nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

7.2 Övriga examina som utbildningen möjliggör
De kurser som ingår i agronomprogrammet – husdjur möjliggör även följande examina under förutsättning att SLU:s krav för generella examina är uppfyllda:
• Kandidatexamen med huvudområdet husdjursvetenskap
• Masterexamen med huvudområdet husdjursvetenskap

8. Övrigt

8.1 Tillgodoräknanden
Godkända kurser från annan högskoleutbildning, inom eller utom landet, kan tillgodoräknas i agronomprogrammet. Detta gäller dock inte om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Prövning om tillgodoräknade sker i det enskilda fallet. Efter prövning kan även motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet tillgodoräknas.

8.2 Övergångsbestämmelser
Studenter antagna till agronomprogrammet - husdjur vid SLU före den 1 juli 2007 kan erhålla agronomexamen om kraven enligt punkt 7. Examen är uppfyllda.

Studenter antagna till Agronomprogrammet - husdjur 270 hp, hösten 2015 eller tidigare, har rätt att slutföra sin utbildning och ta ut agronomexamen enligt de examenskrav som finns preciserade i utbildningsplanen för det program studenten antogs till, t.o.m. utgången av år 2023.

Kurser enligt utbildningsplanen för 270 hp-programmet avvecklas successivt och student som hamnat i otakt ska därför ges möjlighet att fullfölja sin utbildning. En individuell studieplan upprättas i varje enskilt fall. Plats ges enligt gällande regler för återupptagande av studier.