Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Husdjursvetenskap - masterprogram

BESLUT

Programkod:
VM006

Utbildningsplanen fastställd:
2015-10-14

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

SLU Id:
SLU.ua.2016.3.1.1-50

Gäller antagna från:
1.    hösten 2016 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till husdjursvetenskap – masterprogram krävs:
• grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen
• särskild behörighet: fördjupning omfattande 90 hp inom något av följande ämnen/utbildningsområden:
o biologi
o husdjursvetenskap
o lantbruksvetenskap, varav minst 30 hp husdjursvetenskap/zoologi
o hippologi
o djuromvårdnad
o veterinärmedicin

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6.
Betygskrav: I ovanstående kurs krävs lägst betyget Godkänd. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå från ett svenskt lärosäte omfattande 180 högskolepoäng. För sökande från nordiska länder och vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse
För masterexamen ska studenten
• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
• visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen ska studenten
• visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
• visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
• visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
• visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen ska studenten
• visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Husdjursvetenskap – masterprogram syftar till en masterexamen med huvudområdet husdjursvetenskap, som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet husdjursvetenskap (Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Animal Science).

Examenskrav
Masterexamen med huvudområdet husdjursvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng med följande krav:

• minst 30 högskolepoäng kurser med fördjupning inom husdjursvetenskap (A1N; A1F),
• minst 30 högskolepoäng självständigt arbete inom husdjursvetenskap (masterarbete/A2E),

Maximalt 30 högskolepoäng får utgöra kurser på grundnivå.*

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

*enligt utbildningsnämndens beslut den 20 december 2017 (SLU.ua.2017.1.1.1-4813) om ny lokal examensordning som gäller för examina utfärdade efter den 1 januari 2018.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Syftet med programmet är att erbjuda studenten en tydligt profilerad utbildning inom huvudområdet husdjursvetenskap, med ett vetenskapligt förhållningssätt. Programmet erbjuder genom sina kurser såväl brett kunnande inom husdjursvetenskap som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. Programmet vilar på vetenskaplig grund och SLU:s forskning används i mycket hög grad i undervisningen, samtidigt som programmet har näringslivsanknytning. Kursutbudet grundar sig på vetenskapliga metoder som används i husdjursvetenskap samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

Programmet har ett genomtänkt innehåll av generella kompetenser oberoende av vilka kurser studenten väljer. Utbildningen startar med en gemensam introduktion där man fokuserar på vetenskapliga metoder som används inom husdjursvetenskaplig forskning. Under programmets gång erbjuds valbara kurser inom programmets olika områden. I slutet av utbildningen ges möjlighet att i forskningsmiljö träna vetenskapliga färdigheter. Programmet avslutas med ett självständigt arbete.

Programmet ges på engelska.

Kurser i programmet
År 1
Husdjursvetenskap - vetenskapligt perspektiv, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, AIN)
Näringsfysiologi, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, AIN)
Genomanalys, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, AIN)
Djurvälfärd, djurskydd och etologi, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, AIN)
Produktionsbiologi, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, AIN)
Bioinformatik, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, AIN)
Djurmiljö, djurvälfärd och byggnadsfunktion, 15 hp (husdjursvetenskap/lantbruksvetenskap, AIN)
Fodervetenskap och vallfoderproduktion, 15 hp (husdjursvetenskap/lantbruksvetenskap, AIN)
Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, AIN)

År 2
Nutrition – hälsa, beteende och välfärd, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, AIN)
Utformning av avelsprogram, 15 hp (husdjursvetenskap/lantbruksvetenskap, AIN)
Forskningsträning och projekt, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, A1F)
Examensarbete i husdjursvetenskap, 30 hp (husdjursvetenskap, A2E)

Kursutbudet kan komma att förändras under utbildningen, vilket kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om Övergångsbestämmelser anges.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Övergångsbestämmelser
-

Övriga föreskrifter
Det förutsätts att studenter som antas till programmet har studerat zoofysiologi.

Genom medvetna val av kurser ur utbudet och av ämne för det självständiga arbetet ges studenten möjlighet att skapa en egen profil på sina studier och kan fördjupa sig inom områden som t.ex. profilområdet Etologi/djurskydd/djurmiljö, profil¬området Nutrition/ produktionsbiologi eller profilområdet Genetik/avel. Flertalet av programmets kurser ingår i ett eller flera av dessa profilområden. Studenten kan välja att följa en rekommenderad studiegång inom ett av profilområdena eller att kombinera kurser mellan områdena.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på husdjursvetenskap - masterprogram med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.