Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Etologi och djurskydd (kandidat)

BESLUT

Programkod:
VK007

Utbildningsplanen fastställd:
2020-09-10

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

SLU Id:
SLU.ua.2020.3.1.1-1583

Gäller antagna från:
1.    hösten 2021 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till kandidatprogrammet Etologi och djurskydd krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande (områdesbehörighet A12 med undantag från krav i fysik):

• Biologi 2
• Kemi 2
• Matematik 3b eller Matematik 3c

alternativt:
• Biologi B
• Kemi B
• Matematik C

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
• visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
• visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
• visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
• visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
• visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Kandidatprogrammet Etologi och djurskydd syftar till en kandidatexamen med huvudområdet biologi med inriktning etologi och djurskydd, som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga, om kraven för dessa uppfylls. Se examenskrav samt SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområdet biologi med inriktning etologi och djurskydd (Degree of Bachelor of Science with a major in Biology with specialisation in Ethology and Animal Welfare).

Examenskrav
Kandidatexamen med inriktning med angivet huvudområde uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med följande krav:
• minst 60 hp kurser inom biologi (G1N; G1F)
• minst 15 hp kurser med fördjupning inom biologi (G2F)
• minst 15 hp självständigt arbete inom biologi inom för programmet relevanta ämnen (kandidatarbete/G2E).

Utöver detta krävs fodringarna 90 hp inom inriktningen specificerade kurser enligt krav som fastställts i berörd utbildningsplan. Krav för kandidatexamen i biologi med inriktning etologi och djurskydd:
• minst 35 hp etologi och djurskydd
• minst 15 hp evolution och ekologi
• minst 25 hp djurhållning och djurmiljö
• minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet biologi med för inriktningen relevant frågeställning (kandidatarbete/G2E)

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Utbildningen har som syfte att ge studenterna möjlighet att skaffa sig kunskaper och förståelse inom ämnena etologi och djurskydd, men även olika typer av djurhållning m.m. och att i olika sammanhang tillämpa denna kunskap. Aktiv studentmedverkan, en dialog mellan studenter och lärare och variation i undervisningsformer är kännetecknande för utbildningen. Flera kurser använder problembaserat lärande som metodik där studenterna i mindre grupper jobbar med verklighetsanknutna fall. Studenterna tränar viktiga generella kompetenser såsom kommunikation, etik, gruppdynamik och självutveckling, informationskompetens, kritiskt tänkande samt tar ett stort ansvar för sitt eget lärande. Undervisningen är utformad så att den främjar alla studenters lärande och motverkar diskriminering. Studenterna bedömer olika djurhållningssystem utifrån ett etologiskt och djurskyddsfrämjande perspektiv med djurskyddslagen som grund.

Utbildningen inleds under årskurs 1 och 2 med kurser som ger en grund i flera biologiämnen relevanta för en generell förståelse för djur, djurhållning och djurens välfärd i relation till etologi och djurskydd. Under årskurs 3 fördjupar studenterna sina kunskaper inom olika ämnen och utbildningen avslutas med ett självständigt arbete vilket tillsammans med de valbara kurserna i årskurs 3 ger studenten möjlighet att skapa en egen profil på sin kandidatexamen.

Undervisningen baseras på forskning och studenterna tränas i forskningsmetodik. Programmet har en tydlig näringslivsanknytning genom att studenterna i olika kurser ges möjlighet att göra studiebesök och praktik. Programmet ger praktisk färdighetsträning genom moment som genomförs både på och utanför universitetet, t.ex. på djurparker, hos myndigheter, i lantbruk, eller annan praktisk djurhållning.

I enlighet med SLU:s övergripande riktlinjer för lika villkor, präglas en väl fungerande studiemiljö av öppenhet, jämställdhet och inkluderande. Detta befrämjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

Programmet ges huvudsakligen på svenska. Kurser på engelska kan förekomma.

Kurser i programmet
Huvudområde:
Biologi (BI)
Husdjursvetenskap (HV)
Lantbruksvetenskap (LB)
Statistik (ST)

Kurs, Omfattning, Huvudområde, Fördjupning

År 1
Evolution och ekologi, 15 hp, BI, G1N
Etologi och djurskydd, 15 hp, BI, G1N
Djurhållning, djurhälsa och smittskydd, 15 hp, BI/HV, G1N
Biokemi, cellbiologi och mikrobiologi, 15 hp, BI, G1N

År 2
Grundläggande statistik för biologer, 7,5 hp, ST, G1N
Systematik och anatomi, 7,5 hp, BI, G1F
Antrozoologi, 7,5 hp, BI, G1F
Djurens fysiologi, 7,5 hp, BI, G1F
Djurens utfodring, 7,5 hp, BI/HV, G1F
Etologi och antrozoologi, 7,5 hp, BI, G1F
Avel, 7,5 hp, BI/HV, G1F
Djurskydd och författningskunskap, 7,5 hp, BI, G1F

År 3
Djurmiljö, 15 hp, BI, G2F
Etologi fördjupning, 15 hp, BI, G2F
Djurskydd, djurvälfärd och djuretik, 15 hp, BI, G2F
Djurskydd, kontroll och bedömning, 15 hp, BI, G2F
Bevarandebiologi, 15 hp, BI, G2F
Självständigt arbete i biologi, 15 hp, BI, G2E

Praktikkurser
Praktik - Yrkesmässig djurhållning- och skötsel, 7,5 hp, BI/HV, G1F
Praktik – lantbrukets husdjur 1, 7,5 hp, LB/HV, GXX
Praktik – lantbrukets husdjur 2, 7,5 hp, LB/HV, GXX

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i utbildningshandboken på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på kandidatprogrammet med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.