Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram

BESLUT

Programkod:
VK006

Utbildningsplanen fastställd:
2015-12-04

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

Reviderad:
2019-02-13


Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)

SLU Id:
2016.3.1.1-45

Gäller antagna från:
1.    hösten 2016 
2.    hösten 2018 
3.    hösten 2019 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till sport- och sällskapsdjur – kandidatprogram krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11:

• Biologi 2
• Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2
• Kemi 2
• Matematik 4

Betygskrav: I ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser inom områdesbehörigheten.

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
• visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
• visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
• visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
• visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
• visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Sport- och sällskapsdjur – kandidatprogram syftar till en kandidatexamen med huvudområdet husdjursvetenskap, som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga, om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområdet husdjursvetenskap (Degree of Bachelor of Science with a major in Animal Science).

Examenskrav
Kandidatexamen med huvudområdet husdjursvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng med följande krav:

• minst 60 högskolepoäng kurser inom husdjursvetenskap (G1N; G1F),
• minst 15 högskolepoäng kurser med fördjupning inom husdjursvetenskap (G2F),
• minst 15 högskolepoäng självständigt arbete inom husdjursvetenskap (kandidatarbete/G2E)

Maximalt 30 högskolepoäng får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Syftet med programmet är att ge en vetenskaplig utbildning inom huvudområdet husdjursvetenskap med en tydlig profilering inom sport- och sällskapsdjur. Utbildningen omfattar grundläggande biologi som behövs för att förstå de husdjursvetenskapliga ämnena samt husdjursämnen: anatomi och fysiologi, nutrition och fodervetenskap, genetik och avel, skötsel samt etologi och djurskydd. I utbildningen ingår djurslagsspecifika kurser där grunderna i biologi och de husdjursvetenskapliga ämnena tillämpas. Programmet erbjuder även kurser i grundläggande företagsekonomi. Programmet avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) där studenten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom husdjursvetenskap.

Tillsammans med valfria kurser, ger examensarbetet studenten möjlighet att skapa en egen profil på kandidatexamen. Programmet omfattar inga obligatoriska kurser, men de i kursplanerna fastställda förkunskapskraven speglar progressionen inom huvudområdet husdjursvetenskap. Aktiv studentmedverkan, en dialog mellan studenter och lärare och variation i undervisningsformer är kännetecknande för utbildningen. Programmet vilar på vetenskaplig grund och SLU:s forskning utnyttjas i undervisningen, samtidigt som programmet har näringslivsanknytning.

Programmet ges huvusakligen på svenska. Kurser på engelska kan förekomma.

Kurser i programmet
År 1
Naturvetenskaplig grundkurs - sport- och sällskapsdjur, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1N)
Etologi och djurskydd, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1N)
Grundläggande zoologi, evolution och husdjurens historia, 7,5 hp (biologi/husdjursvetenskap G1N)
Företagande 1, 7,5 hp (företagsekonomi, G1N)
Djurens biologi 1 - biokemi, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1N)

År 2
Djurens biologi 2 - cellen, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)
Djurens biologi 3 - fysiologi, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)
Djurens nutrition, 7,5 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)
Djurens utfodring, 7,5 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)
Avel 1, 7,5 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)
Avel 2, 7,5 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)
Djurskydd och författningskunskap, 7,5 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)

År 3
Hästens biologi, 7,5 hp (husdjursvetenskap/biologi, G2F)
Hästen i sport, arbete och fritid, 7,5 hp (husdjursvetenskap/biologi, G2F)
Hundens och kattens biologi och använding, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, G2F)
Små sällskapsdjur och försöksdjursvetenskap, 7,5 hp (husdjursvetenskap/biologi, G2F)
Företagande 2, 7,5 hp (företagsekonomi, G1F)
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, 15 hp (husdjursvetenskap, G2E)

Praktikkurser
Praktik – lantbrukets husdjur 1, 7,5 hp (lantbruksvetenskap/husdjursvetenskap GXX)
Praktik – lantbrukets husdjur 2, 7,5 hp (lantbruksvetenskap/husdjursvetenskap GXX)

Kursutbudet kan komma att förändras under utbildningen, vilket kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om Övergångsbestämmelser anges.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Övergångsbestämmelser
-

Övriga föreskrifter
-

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på sport- och sällskapsdjur – kandidatprogram med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.