Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Etologi och djurskydd - kandidatprogram

BESLUT

Programkod:
VK005

Utbildningsplanen fastställd:
2015-12-04

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

Reviderad:
2017-12-14


Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)

SLU Id:
SLU.ua.2016.3.1.1-44

Gäller antagna från:
1.    hösten 2016 
2.    hösten 2018 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till etologi och djurskydd – kandidatprogram krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11:

• Biologi 2
• Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2
• Kemi 2
• Matematik 4

Betygskrav: I ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser inom områdesbehörigheten.

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
• visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
• visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
• visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
• visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
• visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Etologi och djurskydd – kandidatprogram syftar till en kandidatexamen med huvudområdet husdjursvetenskap, som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga, om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområdet husdjursvetenskap (Degree of Bachelor of Science with a major in Animal Science).

Examenskrav
Kandidatexamen med huvudområdet husdjursvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng med följande krav:

• minst 60 högskolepoäng kurser inom husdjursvetenskap (G1N; G1F),
• minst 15 högskolepoäng kurser med fördjupning inom husdjursvetenskap (G2F),
• minst 15 högskolepoäng självständigt arbete inom husdjursvetenskap (kandidatarbete/G2E)

Maximalt 30 högskolepoäng får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Utbildningen har som syfte att ge studenterna möjlighet att skaffa sig kunskaper och förståelse för djur i samhället, olika typer av djurhållning, djuretik och att i olika sammanhang tillämpa denna kunskap. Aktiv studentmedverkan, en dialog mellan studenter och lärare och variation i undervisningsformer är kännetecknande för utbildningen. Flera kurser använder problembaserat lärande som metodik där studenterna i mindre grupper jobbar med verklighetsanknutna fall. Studenterna tränar viktiga generella kompetenser såsom kommunikation, etik, gruppdynamik och självutveckling, informationskompetens, kritiskt tänkande samt tar ett stort ansvar för sitt eget lärande. Studenterna bedömer olika djurhållningssystem utifrån ett etologiskt och djurskyddsfrämjande perspektiv samt med djurskyddslagen som grund.

Utbildningen inleds med en introduktion inom evolutionsbiologi och ekologi, och fortsätter sedan med grundkurser inom etologi, djurskydd och djurhållning. Därefter följer grundläggande ämnen såsom biokemi, fysiologi, anatomi, genetik, mikrobiologi o.s.v. som behövs för att förstå de husdjursvetenskapliga ämnena. I slutet av årskurs 2 läser studenterna sedan antrozoologi, utfodring, avel samt författningskunskap. I årskurs 3 läser studenterna fördjupningskurser inom djurmiljö, och väljer sedan inriktning mot etologi. djurskydd eller bevarandebiologi. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete vilket tillsammans med de valbara kurserna i årskurs 3 ger studenten möjlighet att skapa en egen profil på sin kandidatexamen. Undervisningen baseras på forskning, gästforskare deltar i undervisningen, och att studenterna tränas i forskningsmetodik. Programmet har en tydlig näringslivsanknytning genom att studenterna i olika kurser ges möjlighet att göra studiebesök. Programmet ger praktisk färdighetsträning genom projekt som genomförs både på och utanför universitetet, t.ex. på djurparker, hos myndigheter, i lantbruk, eller annan praktisk djurhållning. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng, där studenten tillämpar sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom husdjursvetenskap.

Programmet ges huvudsakligen på svenska. Kurser på engelska kan förekomma.

Kurser i programmet
År 1
Naturvetenskaplig grundkurs – evolution och ekologi, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1N)
Etologi och djurskydd, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1N)
Djurhållning, djurhälsa och smittskydd, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1N)
Djurens biologi 1 - biokemi, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1N)

År 2
Djurens biologi 2 - cellen, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)
Djurens biologi 3 - fysiologi, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)
Djurskydd och författningskunskap, 7,5 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)
Djurens utfodring, 7, 5 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)
Avel 1, 7,5 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)
Etologi och antrozoologi 1, 7,5 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)

År 3
Djurmiljö, 15 hp (husdjursvetenskap, G2F)
Etologi och antrozoologi 2, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, G2F)
Djurskydd, -djurvälfärd och -djuretik, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, G2F)
Djurskydd, kontroll, bedömning, 15 hp (husdjursvetenskap, G2F)
Bevarandebiologi, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, G2F)
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, 15 hp (husdjursvetenskap, G2E)

Praktikkurser
Praktik - Yrkesmässig djurhållning- och skötsel, 7,5 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)
Praktik – lantbrukets husdjur 1, 7,5 hp (lantbruksvetenskap/husdjursvetenskap GXX)
Praktik – lantbrukets husdjur 2, 7,5 hp (lantbruksvetenskap/husdjursvetenskap GXX)

Kursutbudet kan komma att förändras under utbildningen, vilket kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om Övergångsbestämmelser anges.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Övergångsbestämmelser
-

Övriga föreskrifter
-

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på etologi och djurskydd – kandidatprogram med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.