Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Djursjukskötare - kandidatprogram

Omfattning:
180 högskolepoäng

Nivå:
1 - Grundnivå

Examen
Kandidatexamen

Programkod:
VK003

Ansvarig fakultet:
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Gäller antagna från:
1.    hösten 2009
2.    hösten 2012    Visas nedan 

Bilagor

1. Beslut

Styrelsen för SLU inrättade en ettårig utbildning till djursjukvårdare från och med 1984. Utbildningsplan för ett tvåårigt program fastställdes den 24 april 1998. Den 30 oktober 2007 uppdrog SLU:s styrelse till fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap att vidareutveckla det tvååriga programmet till ett treårigt utbildningsprogram. SLU:s styrelse beslutade den 17 juni 2008 att inrätta ett treårigt kandidatprogram inom huvudområdet djuromvårdnad. Utbildningsplanen fastställdes den 14 maj 2009 av fakultetsnämnden för veterinärmedicin och husdjursvetenskap att gälla från och med läsåret 2009/2010. Därefter har mindre redigeringar gjorts i utbildningsplanen den 7 juni 2010 och den 13 augusti 2012. Den senaste ändringen gäller från och med läsåret 2012/2013.

Djursjukskötare - kandidatprogram syftar till en kandidatexamen med huvudområde djuromvårdnad på grundnivå och omfattar 180 högskolepoäng. Programmet har följande programkod: VK003.

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

För att bli antagen till djursjukskötare - kandidatprogram krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande:
• Matematik B
• Naturkunskap B (kan ersättas av Bi A, Fy A, Ke A)
• Samhällskunskap A
vilket motsvarar områdesbehörighet 15 .

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A14 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2):
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från Naturbruksprogrammet
• Naturkunskap 1a1
och dessutom ett av följande alternativ
o Djuren i naturbruket och Djurhållning eller
o Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller
o Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller
o Mångbruk i skog samt någon av Skogsskötsel 1, Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser i områdesbehörigheterna.

Kraven på särskild behörighet, enligt ovan, kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

3. Mål

3.1 Allmänna mål
I enlighet med högskolelagen (1 kap, 8 §) ska utbildning på grundnivå utveckla studenternas
• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
• beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
• söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
• följa kunskapsutvecklingen, och
• utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

3.2 Särskilda mål för kandidatexamen
I enlighet med bilagan till förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ska studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
• visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
• visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika målgrupper,
• visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
• visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
• visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

3.3 Preciserade mål för Djursjukskötare - kandidatprogrammet
Inom ramen för målen i examensbeskrivningen har SLU preciserat följande mål för djursjukskötare - kandidatprogram:

Kunskaper och förståelse
För kandidatexamen ska studenten:
• visa kunskap om friska djurs byggnad, funktion och beteende samt visa förståelse för hur djurens hälsa påverkas av inre faktorer och av den yttre miljön,
• visa teoretisk och praktisk kunskap inom områdena djuromvårdnad och djursjukvård avseende häst, hund och katt samt exotiska djur,
• visa kunskap om användning och hantering av djur,
• visa kunskap om den lagstiftning som reglerar djursjukvård och smittsamma sjukdomar,
• visa kunskap om djuromvårdnadens vetenskapliga grund, aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, tillämpliga metoder samt sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.

Färdigheter och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
• visa sådan klinisk och praktisk färdighet i djuromvårdnad, djursjukvård och vårdhygien som krävs för att arbeta som djursjukskötare inom djurhälsovård samt öppen och sluten djursjukvård,
• visa förmåga till lagarbete och samverkan med djurhälsopersonal och andra yrkesgrupper samt kunna fullgöra arbetsuppgifter som arbetsledare och handledare,
• hantera läkemedel, anestesigaser och strålning på ett adekvat sätt samt kunna dokumentera åtgärder och behandlingar enligt gällande lagstiftning,
• visa god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt med olika målgrupper, t ex djurägare i samband med rådgivning och information om djuromvårdnad och djursjukvård,
• visa förmåga att självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information om djuromvårdnad och djursjukvård samt kunna omsätta forskningsresultat i praktisk verksamhet,
• visa förmåga att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten samt visa förmåga att identifiera behov av och initiera metodförbättringar och kvalitetssäkring inom djursjukvården,
• visa förmåga att självständigt identifiera och lösa problem samt att under givna tidsramar lösa praktiska och teoretiska arbetsuppgifter inom djursjukvården,
• visa förmåga att arbeta korrekt med hänsyn till smittskydd, arbetarskydd och djurskydd.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
• visa ett medvetet förhållningssätt till etiska frågor relaterade till djurhållning och djursjukvård,
• visa förmåga att bedöma vårdbehov ur vetenskapliga och etiska aspekter,
• visa insikt om betydelsen av vetenskap och beprövad erfarenhet inom området djuromvårdnad,
• visa förmåga att bedöma sina egna kunskaper och begränsningar i det yrkesmässiga utförandet samt förmåga att skaffa ny kunskap,
• visa förmåga till professionellt förhållningssätt gentemot patienter och djurägare samt visa självkännedom och empatisk förmåga.

4. Möjligheter till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på djursjukskötare - kandidatprogram med avlagd kandidatexamen uppfyller kraven på särskild behörighet för att antas till fortsatta studier på bland annat följande typ av utbildningar vid SLU:
• Utbildning på avancerad nivå

Vilka utbildningsprogram som är möjliga att antas till framgår av bilaga 1, som fastställs av nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

5. Innehåll och uppläggning

5.1 Kurser
De kurser som ingår i djursjukskötare - kandidatprogram fastställs av nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och presenteras i bilaga 2 till utbildningsplanen. Kursernas mål och innehåll framgår av kursplanen för respektive kurs.

5.2 Uppläggning
Djursjukskötare - kandidatprogram innehåller teoretiska och praktiska kurser för att ge studenten en helhetssyn och en fördjupad förståelse av djuromvårdnad och djursjukvård.

Djuromvårdnadsämnet omfattar bl.a. följande områden: hantering av djur i djursjukvården, det sjuka djurets beteende och behov, kommunikation och rådgivning, förebyggande djurhälsovård och rehabilitering.

De två första åren innehåller obligatoriska kurser och under det tredje året finns möjlighet till en viss differentiering.

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, seminarier och temadagar. Basgruppsarbete enligt principen för problembaserat lärande (PBL) används som pedagogisk metod. Den del av utbildningen som utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs på djurkliniker och djursjukhus runt om i landet. Dissektioner av olika djurslag och fysiskt ansträngande moment förekommer i utbildningen.

Självständigt arbete
Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (kandidatarbete) om 15 högskolepoäng, där studenten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom husdjursvetenskap.

6. Examination

I varje kurs ingår ett eller flera prov. Studenterna får betyg enligt den fyrgradiga skalan (5-4-3-U). Betyget godkänd förutsätter att den studerande blivit godkänd på samtliga i kursen ingående betygsgrundande moment och uppfyller kraven på deltagande i obligatoriska kursmoment.

Betyg bestäms av examinator utsedd av SLU. Betygsbeslut kan inte överklagas. Närmare anvisningar finns om rätten att genomgå förnyad examination.

7. Examen

7.1 Examen som utbildningen syftar till
Kandidatexamen med huvudområdet djuromvårdnad enligt utbildningsplan för djursjukskötare - kandidatprogram uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng med följande krav:
• minst 60 högskolepoäng kurser inom djuromvårdnad (G1N)
• minst 15 högskolepoäng kurser med fördjupning inom djuromvårdnad (G2F)
• minst 15 högskolepoäng självständigt arbete inom djuromvårdnad (kandidatarbete, G2E)
• maximalt 30 högskolepoäng får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå

Kursfordringarna ska samtidigt uppfylla följande krav:
• minst 135 högskolepoäng obligatoriska programkurser enligt bilaga 2
• minst 15 högskolepoäng valbara programkurser enligt bilaga 2
• självständigt arbete enligt bilaga 2

Student som uppfyller fordringarna för kandidatexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområde djuromvårdnad (Degree of Bachelor of Science with a major in Veterinary Nursing).

Av examensbeviset skall framgå att examen uppfyller fordringarna enligt utbildningsplan för djursjukskötare - kandidatprogram. Preciserade kurskrav framgår av bilaga 2, som fastställs av nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

8. Övrigt

8.1 Tillgodoräknanden
Godkända kurser från annan högskoleutbildning, inom eller utom landet, kan tillgodoräknas i kandidatexamen. Detta gäller dock inte om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Prövning om tillgodoräknade sker i det enskilda fallet. Efter prövning kan även motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet tillgodoräknas.

8.2 Övergångsbestämmelser
Studenter antagna till Djursjukvårdarprogrammet vid SLU före den 1 juli 2009 kan erhålla kandidatexamen om kraven enligt punkt 7. Examen är uppfyllda.

8.3 Legitimation
Efter uppnådda fordringar för examen i djuromvårdnad från högskoleutbildning på grundnivå kan Jordbruksverket efter ansökan utfärda legitimation. Yrkestiteln blir då legitimerad djursjukskötare.