Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Etologi och djurskydd - kandidatprogram

Omfattning:
180 högskolepoäng

Nivå:
1 - Grundnivå

Examen
Kandidatexamen

Programkod:
VK002

Ansvarig fakultet:
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Gäller antagna från:
1.    hösten 2005
2.    hösten 2012    Visas nedan 

Bilagor

1. Beslut

Styrelsen för SLU beslutade den 8 september 2004 att inrätta kandidatprogrammet i etologi och djurskydd. Utbildningsplanen fastställdes den 10 juni 2005 av fakultetsnämnden vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap att gälla från och med läsåret 2005/06. Därefter har mindre redigeringar gjorts i utbildningsplanen den 31 augusti 2006, 5 juni 2007, 22 juni 2009, 7 juni 2010, 16 juni 2011 och 13 augusti 2012. Den senaste ändringen gäller från och med läsåret 2012/13.

Etologi och djurskydd - kandidatprogram på grundnivå omfattar 180 högskolepoäng. Programmet har följande programkod: VK002.

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

För att bli antagen till etologi och djurskydd - kandidatprogram krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande:
• Biologi B
• Fysik A
• Kemi B
• Matematik D
vilket motsvarar områdesbehörighet 11.

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11:
• Biologi 2
• Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2
• Kemi 2
• Matematik 4

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser i områdesbehörigheterna.

Kraven på särskild behörighet, enligt ovan, kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

3. Mål

3.1 Allmänna mål
I enlighet med högskolelagen (1 kap, 8 §) ska utbildning på grundnivå utveckla studenternas
• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
• beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
• söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
• följa kunskapsutvecklingen, och
• utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

3.2 Särskilda mål för kandidatexamen
I enlighet med bilagan till förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ska studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
• visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
• visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
•visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
• visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
• visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

3.3 Preciserade mål för Etologi och djurskydd - kandidatprogrammet
Inom ramen för målen i examensbeskrivningen har SLU preciserat följande mål för etologi och djurskydd - kandidatprogram:

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
• visa kunskap och förståelse i etologi och djurskydd, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund och kunskap om tillämpliga metoder inom området samt orientering om aktuella forskningsfrågor,
• visa sådan förståelse i biokemi, mikrobiologi och statistik som krävs för att för att studera biologi på avancerad nivå,
• visa förståelse för och kunna förklara grunder och tillämpningar i djurs morfologi och fysiologi, etologi, djurskydd, djurs utfodring, djurhållning och genetik,
• visa förståelse för och kunna förklara hur evolutionsbiologin är grunden för djurs beteenden och behov, och
• visa förståelse för och kunna förklara djurens roll i samhället, hur de påverkas av olika miljöer, hantering och interaktion med människor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
• visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka information i problemställningar relevanta inom etologi och djurskydd samt kritiskt diskutera dessa,
• visa förmåga att självständigt utföra sammanställningar och enklare statistiska analyser av biologiska data,
• visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar samt visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika målgrupper,
• visa sådan färdighet som fordras för att arbeta inom området etologi och djurskydd samt kunna studera vidare på avancerad nivå, med en hög grad av självständighet,
• visa förmåga att söka och sammanställa vetenskaplig litteratur inom etologi och djurskydd,
• behärska det fackspråk som används inom etologi- och djurskyddsområdet, skriva på ett vetenskapligt och populärvetenskapligt sätt på svenska, samt kunna tillgodogöra sig innehållet i vetenskaplig litteratur på engelska.
• beskriva olika djurhållningssystem och bedöma dem utifrån ett etologiskt och djurskyddsfrämjande perspektiv, och
• göra bedömningar som syftar till att finna bästa möjliga lösningar för hållning av djur och/eller för människans interaktion med djur.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
• visa förmåga att göra relevanta bedömningar inom etologi- och djurskyddsområdet, med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
• visa förmåga att göra bedömningar av människors och djurs relationer och hur dessa kan påverka och påverkas av omvärlden på kort och lång sikt,
• visa insikt i kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur kunskapen används, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla denna.

4. Möjligheter till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på etologi och djurskydd - kandidatprogram med avlagd kandidatexamen uppfyller kraven på särskild behörighet för att antas till fortsatta studier på bland annat följande typ av utbildningar vid SLU:
• Utbildning på avancerad nivå

Vilka utbildningsprogram som är möjliga att antas till framgår av bilaga 1, som fastställs av nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

5. Innehåll och uppläggning

5.1 Kurser
De kurser som ingår i etologi och djurskydd - kandidatprogram fastställs av nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och presenteras i bilaga 2 till utbildningsplanen. Kursernas mål och innehåll framgår av kursplanen för respektive kurs.

5.2 Uppläggning
Utbildningen inleds med integrerade ämnen, etologi, djurskydd, djurvälfärd och etik samt evolutionsbiologi. Här introduceras dessutom studenterna till yrkesverksamhet inom dessa områden och till den pedagogiska metodik som används inom programmet. Inledningen ger även en grundläggande förståelse för universitetsstudier och vetenskapligt synsätt. Under andra terminen läser studenterna ämnen som djurs systematik och morfologi, mikrobiologi, parasitologi, biokemi samt en första kurs i djurhållning där praktik ingår.

Årskurs två börjar med två parallella och delvis integrerade kurser i fysiologi och utfodring för att ge studenterna möjlighet att se tydliga samband mellan dessa ämnen. Efter detta följer en kort kurs i etologi och antrozoologi där de för första gången kommer i kontakt med ämnet relationen mellan människor och djur. Termin tre avslutas med statistik för biologer. Under andra halvan av årskurs två ges den andra kursen i djurhållning, där även djurhälsa och smittskydd inkluderas. Årskurs två avslutas med två kurser som läses parallellt, den ena om genetik och avelsarbete och den andra om djurskydd och författningskunskap. Då dessa kurser går parallellt ger det kursledarna en möjlighet att tillsammans belysa de djurskyddsproblem som kan uppstå vid vår avel av extrema raser.

Under årskurs tre ges studenterna möjlighet till profilering efter den tredje kursen i djur-hållning. Det första valet de kan göra är mellan etologi och djurskydd. Under första halvan av vårterminen kan de sedan välja att läsa bevarandebiologi, som rör både Sverige och Kenya, antrozoologi, där rådgivning till djurägaren ingår, eller djurskydd, som är inriktad på djurskyddsinspektörens arbetsområde. Hela utbildningen genomsyras av integration av olika ämnesområden för att ge en ökad möjlighet till helhetssyn och att se sam-band mellan olika ämnen.

Undervisningen är upplagd enligt problembaserat lärande (PBL) med inslag av färdighetsbaserade träningsmoment. PBL karakteriseras av verklighetsanknutna situationer, självstyrd inlärning och arbete i grupp. I de färdighetsbaserade momenten tränar studenten kommunikation (skriftlig och muntlig), analys, värdering och social interaktion i ett vetenskapligt sammanhang.

Programmet ger praktiska färdigheter genom arbetsplatsförlagda moment på djurparker eller i annan praktisk djurhållning, övningar och laborationer. Studenten ges också medieträning och möjligheter till inblick i entreprenörskap och eget företagande.

Självständigt arbete
Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (kandidatarbete) om 15 högskolepoäng, där studenten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom etologi och djurskydd.

6. Examination

I varje kurs ingår ett eller flera prov. Studenterna får betyg enligt den fyrgradiga skalan (5-4-3-U). Betyget godkänd förutsätter att den studerande blivit godkänd på samtliga i kursen ingående prov och uppfyller kraven på deltagande i obligatoriska kursmoment.

Betyg bestäms av examinator utsedd av SLU. Betygsbeslut kan inte överklagas. Närmare anvisningar finns om rätten att genomgå förnyad examination.

7. Examen

7.1 Examen som utbildningen syftar till
Kandidatexamen med huvudområde biologi enligt utbildningsplan för etologi och djurskydd - kandidatprogram uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng med följande krav:
• minst 60 högskolepoäng kurser inom biologi (G1N, G1F/grund AB)
• minst 15 högskolepoäng kurser med fördjupning inom biologi (G2F/grund C)
• minst 15 högskolepoäng självständigt arbete inom biologi (kandidatarbete/G2E/grund C)
• maximalt 30 högskolepoäng får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå

Kursfordringarna ska samtidigt uppfylla följande krav:
• minst 130 högskolepoäng programkurser enligt bilaga 2
• självständigt arbete inom biologi med inriktning mot etologi och/eller djurskydd enligt bilaga 2

Student som uppfyller fordringarna för kandidatexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområdet biologi (Degree of Bachelor of Science with a major in Biology).

Av examensbeviset skall framgå att examen uppfyller fordringarna enligt utbildningsplan för etologi och djurskydd - kandidatprogram. Preciserade kurskrav framgår av bilaga 2, som fastställs av nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Den som genomfört utbildningen har dessutom en godkänd utbildning för zoohandlare enligt beslut från Jordbruksverket.

7.2 Övriga examina som utbildningen möjliggör
De kurser som ingår i etologi och djurskydd - kandidatprogram möjliggör även följande examen under förutsättning att SLU:s krav för generell examen är uppfyllda:
• Kandidatexamen med huvudområdet biologi (utan programkoppling)

8. Övrigt

8.1 Tillgodoräknanden
Godkända kurser från annan högskoleutbildning, inom eller utom landet, kan tillgodoräknas i kandidatexamen. Detta gäller dock inte om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Prövning om tillgodoräknade sker i det enskilda fallet. Efter prövning kan även motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet tillgodoräknas.

8.2 Övergångsbestämmelser
Studenter antagna till etologi och djurskydd - kandidatprogram vid SLU före den 1 juli 2007 kan erhålla kandidatexamen enligt denna utbildningsplan om kraven enligt punkt 7. Examen är uppfyllda.