Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Skoglig ekologi och hållbar skötsel – masterprogram

BESLUT

Programkod:
SM007

Utbildningsplanen fastställd:
2018-10-09

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

SLU Id:
SLU ua 2018.3.1.1-3666

Gäller antagna från:
1.    hösten 2019 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till mastersprogrammet Skogens ekologi och hållbara skötsel,

• grundläggande behörighet: examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen
• särskild behörighet: fördjupning på 60 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden:

- Skogsvetenskap
- Skogshushållning
- Biologi
- Naturresursförvaltning
- Miljövetenskap
- Markvetenskap
- Naturgeografi

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6.

Betygskrav: I ovanstående kurs krävs lägst betyget Godkänd.

Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå från ett svenskt lärosäte omfattande 180 högskolepoäng. För sökande från nordiska länder och vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska.
För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskaper och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings-och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdigheter och förmåga
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Masterprogrammet Skogens ekologi och hållbara skötsel syftar till en generell masterexamen med huvudområdet Skogsvetenskap eller Biologi. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområde skogsvetenskap eller biologi (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Forest Science or degree of Master of Science (120 credits) with a major in Biology).

Examenskrav
Masterexamen med huvudområdet Skogsvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:
- minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet skogsvetenskap (A1N; A1F),
- minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet skogsvetenskap (A2E).

Masterexamen med huvudområdet Biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:
- minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet biologi (A1N; A1F),
- minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet biologi (A2E).

Upp till 30 hp kurser på grundnivå kan ingå i examen.
Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Övergripande mål
Programmet syftar till att ge studenterna djupgående förståelse för skogsekosystemets egenskaper och de mekanismer som styr samspelen mellan biotiska och abiotiska processer inklusive människans inflytande på skogens funktion och skogliga ekosystemstjänster. Studenterna skall också få nödvändiga kunskaper och färdigheter för att kunna bidra till utvecklingen av ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart brukande av skogen.

Innehåll och genomförande
Ämnesmässigt har programmet stor bredd och inkluderar skogsskötsel, vegetationsekologi, ekosystemekologi, ekofysiologi, markvetenskap och hydrologi. Analyser av konventionella och framtida skötselåtgärder och skogsskötselsystem, samt deras konsekvenser för såväl skogsproduktionen som ekosystemfunktioner utgör en bärande del i programmet. Vegetationshistoria och skogens historiska nyttjande studeras för att klargöra de händelseförlopp som gett upphov till dagens skogstillstånd. Uppgifter som syftar till att ta fram evidensbaserade beslutsunderlag för skogsförvaltning med inriktning mot olika mål är ett återkommande inslag i programmet. Dessa aktiviteter bidrar till att klargöra framtida forskningsbehov och nödvändiga strategier för osäkra beslutssituationer. Programmet kommer också att träna studenternas färdigheter vad gäller formulering av forskningsfrågor och val av lämpliga metoder för forskning och utvecklingsarbete.

Profilerande programkurser och valbara kurser
Programmets kärna är fyra samordnade kurser under år 1 som utvecklats i nära samarbete med fakultetens aktiva forskare och studenternas potentiella arbetsgivare. Dessa profilerande programkurser, inklusive den avslutande synteskursen, innebär tydlig progression av såväl ämneskunskap som generiska kompetenser. Programmet hare ett borealt fokus men omfattar också utblickar och jämförelser med andra terrestra biom. Programmet inkluderar valbara kurser under år 2 vilket ger möjlighet till specialisering inom egenvalda ämnesområden. I examensarbetet ges ytterligare tillfälle att syntetisera och tillämpa erhållna ämneskunskaper i fallstudier och forskningsprojekt. De valbara kurserna kan läsas vid SLU eller på annat universitet i eller utanför Sverige.

Pedagogik
Pedagogiken inom programmet är studentcentrerad och betonar studentaktiverande lärprocesser. Exempel på undervisningsformer är arbete med systemmodeller och studentledda seminarier för att analysera komplexa problem liksom övningar i vetenskapliga metoder genom laborationer, fältövningar och studier av vetenskapliga artiklar samt efterföljande analys och diskussion, mm. Examination sker främst i form av enskilda inlämningsuppgifter, praktiska övningar, redovisningar samt seminarier med skriftlig och muntlig presentation.

Målgrupp och kompetensprofil
Programmet vänder sig till nationella och internationella studenter som siktar på en yrkeskarriär inom den privata eller offentliga sektorn med inriktning på tillämpad skogsekologi, skogsskötsel och skoglig naturresurshushållning. Tilltänkta arbetsplatser är utvecklingsavdelningar och stabsfunktioner hos skogliga företag, organisationer, konsultbolag, myndigheter och universitet i Sverige och internationellt. Med en masterexamen skall studenterna också vara kvalificerade att studera vidare för doktorsexamen.

Kurser i programmet
Huvudområden
SG=Skogsvetenskap, BI=Biologi

Kurs
År 1
Skogshistoria: skogsutnyttjande och vegetationsdynamik, 15 hp, BI/SG, A1N
Skoglig ekosystemekologi, 15 hp, BI/SG, A1N
Skogsskötsel - vetenskaplig grund, 15 hp, SG/BI, A1N
Hållbar förvaltning av boreal skog, 15 hp, SG/BI, A1F

År 2
Valbara kurser* A1N/A1F
Självständigt arbete, 30/60 hp SG, A2E
Självständigt arbete, 30/60 hp BI, A2E

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår. * Slutligt utbud av valbara kurser vid SLU fastställs inför höstterminen 2019.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Övriga föreskrifter
När utbildningsplanen fastställdes gällde att högst 15 hp på grundnivå kan ingå i en generellmaster examen vid SLU men efter beslut i UN gäller att upp till 30 hp grundnivå kan ingå. Utbildningsplanen är reviderad utifrån utbildningsnämndens beslut.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet Skoglig ekologi och hållbar skötsel med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.