Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram

BESLUT

Programkod:
SM006

Utbildningsplanen fastställd:
2017-10-17

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

SLU Id:
SLUua2017.3.1.1-3799

Gäller antagna från:
1.    hösten 2018 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till masterprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion krävs
• grundläggande behörighet: examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng (hp)
• särskild behörighet: fördjupning på grundnivå enligt något av följande

- 90 hp biologi eller
- 60 hp biologi och 30 hp kemi eller
- 60 hp lantbruksvetenskap och 30 hp biologi eller
- 60 hp trädgårdsvetenskap och 30 hp biologi eller
- 60 hp skogsvetenskap och 30 hp biologi

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidat- examen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskaper och förståelse
För masterexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdigheter och förmåga
För masterexamen ska studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen ska studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Masterprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion syftar till en masterexamen med huvudområdet biologi som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet biologi (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Biology).

Examenskrav
Masterexamen med huvudområdet biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet biologi (A1N; A1F),
- minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet biologi (masterarbete/A2E).

Maximalt 15 hp får utgöra kurser på grundnivå.
Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Programmets syfte är att ge fördjupad kunskap inom växtbiologi, särskilt för hållbar produktion inom jordbruk, trädgård och skogsbruk. Växtbiologi är ett centralt område inom biologin och täcker många olika aspekter av växters liv. Växtprodukter är till exempel av stor betydelse som mat, djurfoder, byggnadsmaterial, fibrer och läkemedel. Därför är kunskap om hur växter fungerar, deras genetik och samspel med omgivningen nödvändig för en uthållig växtproduktion och därmed en uthållig utveckling.

Genomfört program ger en masterexamen som kan användas för forskarutbildning samt för arbete inom näringslivet eller myndigheter med fokus på hållbara lösningar för samhället i framtiden. Programmet inleds med introducerande kurser där studenterna får grundläggande ämneskompetens i växtbiologin och molekylär genetik vilket ligger till grund för kommande kurser. Eftersom programmet vänder sig till studenter med olika bakgrund är det viktigt att alla får de basala kunskaper som behövs. Introduktionen ger också kunskaper till generella kompetenser så som litteraturhantering och hållbar utveckling.

I kommande tre kurser under första året får studenten fördjupade kunskaper ämnen som är av vikt för hållbar växtproduktion och ger en progression inom ämnet. De valbara inriktningkurserna ger möjlighet för studenten att fördjupa kunskaperna inom särskilt område av växtbiologin så som växtskydd och växtförädling för att möta klimatförändringar, växter interaktioner med omgivningen och hur de påverkas av abiotiska och biotiska faktorer eller skoglig fördjupning som tar upp hur bioteknik och förädling kan användas i produktion av förnyelsebara biomaterial från skogsträd. Programmet ges på engelska.
Programmet har fyra inriktningar, vars studiegång beskrivs nedan; Inriktningarna 1-3 samläser under första studieåret grundläggande kurser som ger en stabil grund i växtbiologi för de fortsatta studierna under år 2 och för generella kompetenser. Studenten kan genomföra dessa kurser i Umeå, Alnarp eller Ultuna.

Därefter inriktar sig studenterna efter eget val i någon av de tre fördjupningsinriktningarna:
- Skogsbioteknik, Umeå
- Växtskydd och växtförädling, Alnarp
- Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner, Ultuna
Inriktningarna bygger på ledande kompetens inom SLU och kompletterar varandra.

Den fjärde inriktningen
- Genetisk och molekylär växtbiologi
Inriktningen är ett samarbete mellan SLU, Uppsala universitet och Stockholms universitet och inleds med tre grundläggande kurser, där SLU, Uppsala universitet och Stockholms universitet ansvarar för en kurs var. Det innebär att studenten genomför dessa kurser i Ultuna, Uppsala och Stockholm. De programprofilerande kurserna under första studieåret inom inriktningen Genetisk och molekylär växtbiologi kan inte kombineras med de programprofilerande kurserna inom inriktning 1-3 i en examen då innehållet i kurserna överlappar varandra.

Studenterna förväntas förvärva kunskap om viktig forskning, utveckling och metoder avseende växter som används för uthållig växtproduktion och därmed kunna arbeta självständigt med relaterade frågor inom jord- och skogsbruk, trädgård, industri, bioteknologi och miljö. Till de färdigheter som programmet möjliggör hör att visa förmåga att självständigt, kritiskt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar som rör växters livsprocesser. Samtliga examensmål täcks under det första årets med grundläggande kurser samt med det självständiga arbetet.

Programmet riktar sig till nationella såväl som internationella studenter som vill fördjupa sina kunskaper inom växtbiologi inom något av de fyra valbara inriktningsområdena och all undervisning ges helt på engelska. Utbildningen är till sin karaktär starkt forskningsförberedande och alla inriktningar på programmet är på kopplade till starka och forskningsmiljöer, vilket förbereder studenterna väl för eventuella forskarstudier. Det öppnar också upp för yrken inom flera gröna sektorer, speciellt inriktningarna i skogsbioteknik och växtskydd och växtförädling.

Kurser i programmet
Kurser inom i Inriktningarna 1-3
- Skogsbioteknik, Växtskydd och växtförädling och Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner

År 1 (preliminära kurstitlar)
- Introduktion till växtbiologi för hållbar produktion, 15 hp, A1N
- Tillväxt och utveckling hos växter, 15 hp, A1N
- Växtförädling och växtskydd, 15 hp, A1N
- Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå, 15 hp, A1N

Valbara kurser år 2
Campus Umeå - Skogsbioteknik
- Biologi och bioteknik för skogliga produktionssystem, 15 hp, A1N
- Bioenergi och biomaterial, 15 hp, A1F

Campus Alnarp - Växtskydd och växtförädling
- Integrerade bekämpningsstrategier för hållbara odlingssystem, 15 hp, A1N
- Avancerad växtförädling och genetiska resurser, 15 hp, A1F

Campus Ultuna - Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner
- Experimental approaches in plant growth analysis and phenotyping, 15 hp, A1N
- Molekylära växt-mikrobinteraktioner, 15 hp, A1F


Inriktning 4 - Genetisk och molekylär växtbiologi

År 1
- Genetic and molecular plant science, Uppsala universitet, 15 hp, A1N
- Genetic diversity and plant breeding, SLU, 15 hp, A1N
- Molecular plant-microbe interactions, Stockholms universitet, 15 hp, A1N
- Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå, SLU, 15 hp, A1N

Valbara kurser år 2
- Functional genomics, Uppsala universitet, 15 hp, A1N
- Växtpatologi, SLU, 15 hp, A1N
- Forskningspraktik, SLU, 15 hp, A1F

I samtliga inriktningar ingår ett självständigt arbete, 30 eller 60 hp i huvudområdet biologi, A2E, enligt fastställd studieplan.

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Övergångsbestämmelser
xxxxxxxxxxxx

Övriga föreskrifter
De programprofilerande kurserna under första studieåret inom inriktning 4, Genetisk och molekylär växtbiologi, kan inte kombineras med de programprofilerande kurserna inom inriktning 1-3 i en examen då innehållet i kurserna överlappar varandra.

När utbildningsplanen fastställdes gällde att högst 15 hp på grundnivå kan ingå i en generellmaster examen vid SLU men efter beslut i UN gäller att upp till 30 hp grundnivå kan ingå. Utbildningsplanen är reviderad utifrån utbildningsnämndens beslut.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskar nivå.