Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Skötsel av vilt- och fiskpopulationer - masterprogram

BESLUT

Programkod:
SM003

Utbildningsplanen fastställd:
2017-10-11

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

Reviderad:
2021-06-17


Utbildningsnämnden

SLU Id:
2021.1.1.1-775

Gäller antagna från:
1.    hösten 2016 
2.    hösten 2018 
3.    hösten 2022 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till masterprogrammet Skötsel av vilt- och fiskpopulationer krävs grundläggande behörighet till utbildning på avancerad nivå vilket innebär examen på grundnivå omfattande 180 högskolepoäng (hp) med fördjupning omfattande minst 60 hp inom något av följande:

- biologi varav 15 hp ekologi, eller
- skogsvetenskap varav 15 hp ekologi, eller
- miljövetenskap varav 15 hp ekologi, eller
- naturresursförvaltning varav 15 hp ekologi

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

MÅL

Mål för examen
a) Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen 1 kap. §§ 8-9.

b) Mål för masterexamen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse
För masterexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen ska studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen ska studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
a) Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet skötsel av vilt- och fiskpopulationer syftar till en masterexamen med huvudområdet biologi som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet biologi (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Biology).

b) Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet biologi (A1N; A1F),
- minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet biologi (masterarbete, A2E).

Maximalt 15 hp får utgöra kurser på grundnivå.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
INNEHÅLL OCH STRUKTUR

a) Beskrivning av programmet

Programmets syfte är att ge studenter med grundexamen i biologi eller angränsande ämnesområden en möjlighet att fördjupa sig inom biologi med inriktning mot skötsel av vilt- och fiskpopulationer. Genomfört program ger en masterexamen som kan användas i en akademisk eller yrkeskarriär inom den del av biologi som programmets fördjupning och specialisering erbjuder.

Programmet genomförs med fyra profilerande kurser, totalt 60 hp, under första studieåret. Därefter väljer studenten fördjupningskurser med möjlighet till specialisering inom biologiämnets ramar. Studenten ska genomföra ett självständigt arbete om minst 30 hp.

Bred kunskap och förståelse inom skötsel av vilt- och fisk populationer ges under det första studieåret, där studenten även ges möjlighet till egen fördjupning inom ramen för övningar och projektarbeten. Stor vikt läggs på fördjupad kunskap inom inventeringsmetoder, populationsekologiska modeller, bevarandebiologiska principer, samhällsvetenskapliga metoder samt olika förvaltningsmodeller.

Färdigheter och förmågor uppnås genom regelbunden träning i problemformulering, datainsamling och analys. Att självständigt eller i grupp kunna lösa problem kopplat till verkliga ekologiska och samhälleliga frågeställningar. Att via seminarier och redovisningar kunna kommunicera såväl förvaltningsplaner som vetenskaplig information i en nationell och internationell kontext.

För att träna värderingsförmåga och förhållningssätt ställs studenterna regelbundet inför etiska frågeställningar kopplat till nyttjande i form av t ex jakt och fiske, samt etiska problem kopplat till hantering av vilda djur. De samhälleliga aspekterna av människans roll i nyttjandet av vilt- och fiskpopulationer är ett genomgående tema under de fyra profilerande kurserna under första studieåret. Stor vikt läggs även på konflikten mellan samhällets behov av förvaltningsplaner och hantering av osäkerhet beroende på bristande dataunderlag.

b) Kurser i programmet

Huvudområden: BI=Biologi

År 1
Inventeringsmetoder för vilt och fisk,15 hp BI, A1N
Tillämpad populationsekologi, 15 hp, BI, A1N
Samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning, 15 hp, BI, A1N
Skötsel av vilt- och fiskpopulationer, 15 hp, BI, A1F

År 2
Projektbaserad fördjupningskurs i biologi, 15 hp, BI, A1F
Skogens djur, 7,5 hp, BI, G1F
Bevarande Biologi, 7,5 hp, BI, A1N
Självständigt masterarbete (A2E), 30 eller 60 hp, BI, A2E

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Övergångsbestämmelser
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

a) Övergångsbestämmelser

Den som har följt programmet enligt utbildningsplan antagna från 2016 med godkänt resultat uppfyller fodringarna för examen enligt denna utbildningsplan.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

a) Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.


b) Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet skötsel av vilt och fiskpopulationer med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Övriga föreskrifter
Från och med hösten 2022 är det engelska namnet på programmet Conservation and Management of Fish and Wildlife - Master´s Programme (SLU-ID 2021.1.1.1-775)

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.