Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Euroforester - masterprogram

BESLUT

Programkod:
SM001

Utbildningsplanen fastställd:
2006-12-12

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

Reviderad:
2017-10-11


Utbildningsnämnden

SLU Id:
SLU ua 2017.3.1.1-3798

Gäller antagna från:
1.    hösten 2007 
2.    hösten 2016 
3.    hösten 2018 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till masterprogrammet Euroforester krävs grundläggande behörighet till utbildning på avancerad nivå vilket innebär examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp) med fördjupning omfattande minst 60 hp inom något av följande:
- biologi eller
- skogsvetenskap eller
- skogshushållning eller
- miljövetenskap eller
- naturresursförvaltning eller
- lantbruksvetenskap

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse
För masterexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen ska studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen ska studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Masterprogrammet Euroforester syftar till en masterexamen med huvudområdet skogsvetenskap som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet skogsvetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Forest Science).

Examenskrav
Masterexamen med huvudområdet skogsvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet skogsvetenskap (A1N; A1F),
- minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet skogsvetenskap (masterarbete, A2E).

Maximalt 30 hp får utgöra kurser på grundnivå.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Masterprogrammet Euroforester har en utpräglad internationell profil med ambitionen att vara ett ledande internationellt masterprogram inom skogsvetenskap med inriktning mot europeisk skogsskötsel.

Programmets syfte är att ge studenter med grundexamen i skogsvetenskap en möjlighet att fördjupa sig i skogsvetenskap med inriktning med starkt fokus på europeiskt skogsbruk. Genomfört program ger en masterexamen som kan användas i en akademisk eller yrkeskarriär inom den del av skogsvetenskap som programmets fördjupning och specialisering erbjuder.

Programmet genomförs med fyra profilerande kurser, totalt 60 hp, under första studieåret. Därefter väljer studenten programkurser med möjlighet till fördjupning eller breddning. I programmet ingår att genomföra ett självständigt arbete om minst 30 hp.

Bred kunskap och förståelse inom huvudämnet ges under första årets programprofilerande kurser med fokus på skogsskötsel, ekologi, skoglig planering och inventering samt svensk och internationell skogspolitik. Studenten ges också möjlighet till egen specialisering inom delar av huvudområdet genom projektarbete, fältarbete och studiebesök. Ökad förståelse ges genom diskussioner av aktuella frågor med representanter från bl.a. skogsägarföreningar, myndigheter och industrin. Stor vikt läggs vid fördjupad förståelse i skogsbrukets förutsättningar i området runt östersjön samt metoder för skogsbruk, inventering, samhällsvetenskapligt arbete och jämförande analyser mellan olika länder. Att förstå lövskogars ekologi och skötsel samt dess ekonomiska potential utgör en viktig del av programmet.

Färdigheter och förmågor tränas i programkurser genom jämförande analys, diskussioner och övningar. Studenterna utvecklar färdigheter i skogsinventering och i användning av olika planeringsverktyg, såsom produktionssimulatorer, landskapssimulatorer och GIS. Genom programmets innehåll och pedagogik tränas studentens förmåga att redogöra för och diskutera sin kunskap och att argument i såväl nationella som internationella sammanhang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt tränas genom hela programmet vilket ger studenterna ett kritiskt förhållningssätt till etablerade normer och strukturer. Inom policy ligger gränssnittet mellan skog och samhälle, bland annat diskuteras etiska frågeställningar såsom den globala utmaningen att balansera nyttjandet och bevarandet av skogliga resurser och samhällets utvecklig i olika delar av världen. Effekter av det moderna skogsbruket på biologisk mångfald diskuteras tillsammans med strategier för bevarande och vård av lövskogsekosystem. Forskarens och vetenskapen roll i samhället analyseras ur flera aspekter.

Kurser i programmet
Huvudområde
SG=Skogsvetenskap

Kurs, Huvudområde, Fördjupning
År 1
Sustainable Forestry in Southern Sweden, 15 hp, SG, A1N
Hållbar skoglig planering 15 hp, SG, A1N
Nationell och internationell skogspolitik 15 hp, SG, A1N
Ädellövskog: Dynamik, biologisk mångfald och skötsel för kombinerade mål 15 hp, SG, A1F
År 2
Skötsel av tempererade skogar 15 hp, SG, A1N
Självständigt masterarbete 30 eller 60 hp, SG, A2E


Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Övergångsbestämmelser
Den som har följt programmet enligt utbildningsplan antagna från 2016 med godkänt resultat uppfyller fodringarna för examen enligt denna utbildningsplan.

Övriga föreskrifter
När utbildningsplanen fastställdes gällde att högst 15 hp på grundnivå kan ingå i en generellmaster examen vid SLU men efter beslut i UN gäller att upp till 30 hp grundnivå kan ingå. Utbildningsplanen är reviderad utifrån utbildningsnämndens beslut.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet Euroforester med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.