Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (270 hp)

Omfattning:
270 högskolepoäng

Nivå:
1 - Grundnivå

Examen
Agronomexamen

Programkod:
NY007

Ansvarig fakultet:
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Gäller antagna från:
1.    hösten 2008
2.    hösten 2010
3.    hösten 2012    Visas nedan 

Bilagor

1. Beslut

Styrelsen för SLU beslutade den 30 oktober 2007 (§ 76, Dnr SLU ua 30-1920/08) att inrätta agronomprogrammet – landsbygdsutveckling.
Utbildningsplanen fastställdes den 10 juni 2008 av fakultetsnämnden vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap att gälla från och med läsåret 2008/09.
Utbildningsplanen har därefter ändrats med anledning av rektors beslut 10 maj 2010 att gälla från och med läsåret 2010/2011.
Agronomprogrammet – landsbygdsutveckling syftar till agronomexamen, som är på avancerad nivå och omfattar 270 högskolepoäng (hp). Programmet har följande programkod: NY007.

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

För att bli antagen till agronomprogrammet – landsbygdsutveckling krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet 3:
• Matematik C
• Samhällskunskap A
• Naturkunskap B (alt: Fysik A, Kemi A, Biologi A)
Dessutom gäller meritkurser enligt områdesbehörighet 3.

Betygskrav: i var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget godkänd.
Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

3. Mål

3.1 Allmänna mål
I enlighet med högskolelagen (1 kap, 8 §) ska utbildning på grundnivå ”utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.”

I enlighet med högskolelagen (1 kap, 9 §) ska utbildning på avancerad nivå ”innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.”

3.2 Särskilda mål för agronomexamen
I enlighet med bilaga till förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för agronomexamen:

För agronomexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som agronom.

Kunskap och förståelse
För agronomexamen ska studenten
- visa såväl bred kunskap inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området, inbegripet insikt i områdets mångvetenskapliga grund samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad kunskap om lantbrukssektorns förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället, såväl nationellt som internationellt.

Färdighet och förmåga
För agronomexamen ska studenten
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera kvalificerade problem relaterade till lantbrukssektorns komplexa system, samt att med adekvata metoder och inom givna ramar analysera, genomföra och kritiskt utvärdera olika lösningar,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta områden samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, särskilt angående lantbrukssektorns hållbara utveckling,
- visa förmåga att, i såväl nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt, klart redogöra för och diskutera sina slutsatser samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller självständigt arbeta med andra kvalificerade uppgifter inom lantbrukssektorn och angränsande områden och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För agronomexamen ska studenten
- visa förmåga att med helhetssyn göra bedömningar av lantbrukssektorns nyttjande för olika ändamål med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt kunna göra avvägningar mellan olika aspekter,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

3.3 Preciserade mål för agronomprogrammet – landsbygdsutveckling
Inom ramen för målen i examensbeskrivningen har SLU preciserat följande mål för agronomprogrammet – landsbygdsutveckling.

Kunskaper och förståelse
För agronomexamen ska studenten
- visa såväl bred kunskap inom det samhällsvetenskapliga och lantbruksvetenskapliga området som väsentligt fördjupade kunskaper inom det tvärvetenskapliga fält som landsbygdsutvecklingen utgör
- visa sådan kunskap om och förståelse för centrala begrepp, metoder och perspektiv inom landsbygdsutveckling, som krävs för studiet av och arbetet med landsbygdernas utveckling;
- visa insikt i områdets mångvetenskapliga grund samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa bred kunskap om lantbrukssektorns resurser, system och metoder för produktion av varor och tjänster;
- visa en fördjupad förståelse för analytiska modeller kring sambanden mellan lantbruket och landsbygdsutvecklingen;
- visa förståelse för hur lantbrukssektorns komplexa system fungerar (inbördes samspel och beroende) samt hur de påverkar den enskilde lantbrukaren, miljön och samhället, såväl lokalt, regionalt, nationellt som globalt,
- visa insikt i de olika intressen och maktförhållanden som finns inom lantbrukssektorn.

Färdigheter och förmåga
För agronomexamen ska studenten
- visa förmåga att resonera kring centrala begrepp och forskningsfrågor inom det tvärvetenskapliga fält som landsbygdsutveckling utgör;
- visa förmåga att använda olika metoder i studier av och arbetet med landsbygdernas utveckling;
- visa förmåga att självständigt och kritiskt identifiera och formulera kvalificerade problem som rör landsbygdens och lantbrukssektorns utveckling, framförallt vad gäller naturresurshantering och livsmedelsförsörjning både lokalt och globalt;
- visa förmåga att välja relevanta vetenskapliga och yrkesmässiga metoder och inom givna ramar analysera problem, genomföra och utvärdera olika lösningar;
- visa förmåga att självständigt söka, samla och värdera källor, kritiskt tolka information samt dra egna slutsatser;
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap inom samhälls- och lantbruksvetenskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, särskilt angående landsbygdens hållbara utveckling;
- kunna förhålla sig analytiskt och kritiskt till uppställda mål för utveckling;
- visa sådana färdigheter som krävs för att självständigt arbeta med kommersiell verksamhet, offentlig förvaltning eller kunskapsförmedling eller för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller andra kvalificerade uppgifter inom landsbygdsutvecklingen, lantbrukssektorn och angränsande områden;
- visa god förmåga att tala och skriva om landsbygdsutveckling på svenska;
- visa förmåga att tala och skriva om landsbygdsutveckling på engelska;
- kunna kommunicera kunskaper och ställningstaganden med olika målgrupper, både specialister och de som inte är insatta i området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För agronomexamen ska studenten
- visa förmåga att med helhetssyn göra bedömningar rörande lantbrukssektorns betydelse för landsbygdernas utveckling;
- visa förmåga att reflektera över sina egna värderingar rörande människans bruk av naturen och relatera dessa till rådande normer;
- visa förmåga att göra bedömningar i frågor som rör lantbrukssektorn och landsbygdsutveckling med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, miljömässiga och etiska aspekter;
- visa insikt om olika kunskapsformer roll och betydelse i samhället;
- kunna identifiera och analysera olika parters intressen inom de agrara systemen;
- visa förmåga att fungera i grupp, både som ledare och medarbetare;
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens;
- kunna förhålla sig reflexivt till sin egen roll såväl i forskningsprocessen som i utvecklingsarbetet.

4. Möjligheter till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på agronomprogrammet – landsbygdsutveckling med avlagd agronomexamen uppfyller kraven på särskild behörighet att antas till fortsatta studier på forskarnivå.
Vilka forskarutbildningsämnen inom NL-fakulteten som det är möjligt att antas till, framgår av bilaga som fastställs av utbildningsnämnden.

Komplettering till masterexamen
Det finns även möjlighet att utöka studierna med en termin för att, utöver agronomexamen,även erhålla masterexamen.

5. Innehåll och uppläggning

5.1 Kurser
De kurser som ingår i agronomprogrammet fastställs av utbildningsnämnden och presenteras i bilaga till utbildningsplanen som även innehåller beskrivning av kursstrukturen (ramschema).
Kursernas mål och innehåll framgår av kursplanen för respektive kurs. För självständigt arbete (examensarbete) finns dessutom särskilda anvisningar, som fastställs av utbildningsnämnden.

5.2 Uppläggning
Agronomprogrammet –landsbygdsutveckling är en yrkesutbildning som innefattar studier på såväl grundläggande som avancerad nivå. Programmet syftar till att ge deltagarna en övergripande introduktion till ämnet landsbygdsutveckling och dess vanligaste arbetsmetoder samt verktyg för att kunna strukturera,analysera och bidra till landsbygdens utveckling. Programmet är mångvetenskapligt med grund i samhällsvetenskapliga perspektiv men har samtidigt stark anknytning till praktiska tillämpningar i verkligheten. Det innebär att kontakter med såväl inhemska som internationella landsbygder tidigt kommer in och är en bärande del genom såväl grund- som genom den avancerade nivån. Dessa kontakter kan exempelvis ske i form av gästföreläsningar och studiebesök, men även i form av projektuppgifter och senare i utbildningen självständiga arbeten (examensarbeten).

Utbildningen inleds på den grundläggande nivån med en introduktion till landsbygdsutveckling som praktiskt och teoretiskt fält med särskilt avseende på lantbruket och naturresursproblematiken utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Introduktionen till utbildningen syftar även till att tidigt förstärka studenternas generiska kunskapsnivå. Särskilt betonas skriftlig och muntlig framställning, vilket följer genom hela utbildningen, men även exempelvis informationssökning i databaser, samt bibliotekskunskap och datoranvändning i SLU:s nätverk ingår i utbildningen.

Förutom introduktionen till programmet läser studenterna under de två första åren grundläggande kurser kring innebörden av ett lokalt perspektiv, de institutionella ramarnas betydelse, agrarhistoria, naturresurshantering och –förvaltning,introduktioner till landsbygdssociologiska och ekologiska perspektiv, globalisering, samt kring landsbygdernas aktörer. I många av kurserna finns tydliga inslag av internationella utblickar och jämförelser.

Under det tredje och avslutande året på grundnivån ligger tonvikten på projektarbete, metodfrågor och en egen uppsats. Här ges möjligheter till specialisering, t.ex. kring näringslivsutveckling och/eller internationella frågor, och året avslutas med ett självständigt arbete. Efter det tredje året finns möjlighet att avlägga kandidatexamen. Utbildningen på grundnivå avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) där studenten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

Den avancerade nivån inleds i årskurs fyra, bl.a. med en större tematisk kurs, tillsammans med studenter från de övriga agronomprogrammen. Därefter följer studier kring utvecklingsfrågor samt en specialisering via en valbar kurs. Den avancerade nivån avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande en termin.

Vid SLU finns kurser inom flera olika ämnen som kan läsas av studenter inom ämnet landsbygdsutveckling, exempelvis miljövetenskap, juridik, historia, kommunikation och ekonomi. Under utbildningen breddas studentens kunskaper om lantbruket inom områdena husdjur, ekonomi, mark/växt och livsmedel. Landsbygdsutvecklingsstudenten läser då med studenter från andra agronomprogram och skapar värdefulla kontakter för sitt framtida yrkesliv. Agronomutbildningen ger också möjligheter till yrkesinriktad praktik.

6. Examination

I varje kurs ingår ett eller flera prov. Betyg på kurser sätts med någon av betygsgraderna U, 3, 4 eller 5 om det inte finns beslut om undantag. Kraven för kursens betygsgrader framgår av betygskriterier som redovisas i bilaga till respektive kursplan.

Betyg bestäms av examinator utsedd av SLU. Generella regler och riktlinjer för examination och betygssättning finns i interna föreskrifter om betygssystem och examinationsrätt samt i regelsamling för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU.

7. Examen

7.1 Examen som utbildningen syftar till
Agronomexamen enligt utbildningsplanen för agronomprogrammet –landsbygdsutveckling uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 270 högskolepoäng, med följande krav:
• minst 90 högskolepoäng agronomprofilerande programkurser enligt bilaga till
utbildningsplanen
• minst 90 högskolepoäng kurser inom specificerade ämnesområden enligt bilaga till utbildningsplanen
• högst 45 högskolepoäng valfria programkurser eller andra kurser av relevans för programmet
• minst 15 högskolepoäng självständigt arbete på grundnivå
• minst 30 högskolepoäng självständigt arbete (examensarbete) på avancerad nivå, med lantbruksvetenskaplig inriktning enligt anvisningar för programmet.

Angiven bilaga till utbildningsplanen utgörs av programmets studieplan, som fastställs av utbildningsnämnden. Student som uppfyller fordringarna för agronomexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen agronomexamen. (Master of Science in Agriculture).

7.2 Övriga examina som utbildningen möjliggör
De kurser som ingår i agronomprogrammet – landsbygdsutveckling möjliggör även följande examina under förutsättning att ställda krav är uppfyllda:
• Kandidatexamen med huvudområdet landsbygdsutveckling
• Magisterexamen med huvudområdet landsbygdsutveckling

8. Övrigt

8.1 Tillgodoräknanden
Tillgodoräknande av kurser från annat lärosäte inom eller utom landet, kan göra i examen. Poängavdrag kan göras om det finns betydande överlappning mellan de kurser som är godkända vid SLU och de kurser som studenten ansöker om att tillgodoräkna i examen. Tillgodoräknande kan inte heller göras om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Prövning om tillgodoräknade sker i det enskilda fallet. Efter prövning kan även motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet tillgodoräknas.

8.2 Övergångsbestämmelser
Studenter antagna till agronomprogrammet före den 1 juli 2007 kan erhålla agronomexamen eller annan typ av examen om kraven enligt punkt 7. Examen är uppfyllt.

Studenter antagna till agronomprogrammet – landsbygdsutveckling, 270 hp hösten 2015 eller tidigare har rätt att slutföra sin utbildning och ta ut agronomexamen enligt de examenskrav som finns preciserade i utbildningsplanen för det program studenten antogs till, t o m utgången av år 2023.

Kurser enligt utbildningsplanen för 270 hp-programmet avvecklas successivt och student som hamnat i otakt ska därför ges möjlighet att fullfölja sin utbildning. En individuell studieplan upprättas i varje enskilt fall. Plats ges enligt gällande regler för återupptagande av studier.