Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram

BESLUT

Programkod:
NM031

Utbildningsplanen fastställd:
2018-10-11

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

SLU Id:
SLU ua 2018.3.1.1-3693

Gäller antagna från:
1.    hösten 2019 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till masterprogrammet agrar ekonomi och företagsledning krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp, med fördjupning omfattande:
- minst 90 hp inom företagsekonomi samt 15 hp mikroekonomi för specialisering företagsekonomi eller
- minst 90 hp inom nationalekonomi för specialisering nationalekonomi

Dessutom krävs 5 hp matematik och 5 hp statistik, alternativt 15 hp statistik.

Programmet innehåller två olika specialiseringar där de ingående kurserna har olika krav på särskild behörighet. Specialiseringen mot företagsekonomi förutsätter att studenten har en fördjupning inom företagsekonomi på grundnivå. Specialisering mot nationalekonomi förutsätter att studenten har en fördjupning inom nationalekonomi på grundnivå.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska. Kunskaper motsvarande Engelska 6 krävs. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskaper och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdigheter och förmåga
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Masterprogrammet agrar ekonomi och företagsledning syftar till en ekonomie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi eller nationalekonomi. Ekonomie masterexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen ekonomie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi eller ekonomie masterexamen med huvudområdet nationalekonomi (degree of Master of Science in Business and Economics (120 credits) with a major in Business Administration eller with a major in Economics).

Examenskrav
Ekonomie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:
- minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (A1N; A1F),
- minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet företagsekonomi (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.


Ekonomie masterexamen med huvudområdet nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:
- minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (A1N; A1F),
- minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet nationalekonomi (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
I masterprogrammet agrar ekonomi och företagsledning ges studenterna möjlighet att tillämpa teoretiska och metodologiska kunskaper inom sitt huvudområde på aktuella frågor inom jordbrukssektorn. Utbildningen ger en bred förståelse för de villkor som gäller för såväl individer, organisationer som samhälle när agrar produktion och livsmedelsförsörjning ska organiseras och tar också upp de målkonflikter som kan uppstå. Utbildningen ger studenterna möjlighet att analysera utvecklingen inom den agrara sektorn och ger förutsättningar för omvärldsanalys, företagsledning och fortsatta forskarstudier.

Kurser i programmet
Huvudområden
FÖ=Företagsekonomi, NA=Nationalekonomi, LB=Lantbruksvetenskap, MX=Miljövetenskap

Specialisering: företagsekonomi
Kurs Huvudområde/fördjupning

År 1
Marketing, Responsibility and Ethics, 15 hp FÖ A1N
Production Economics 15 hp FÖ/NA A1N
Value Chains and Networks in the Bio-Economy 15 hp FÖ A1N
Research Methods for Business Studies 7,5 hp FÖ A1N
Agricultural Cooperatives 7,5 hp FÖ A1N
20th Century Agricultural Economy and Politics 7,5 hp NA/LB A1N

År 2
Quantitative Finance 15 hp FÖ/NA A1N
Leadership and Sustainability 15 hp FÖ A1N
Agricultural Policy and International Trade 7,5 hp NA/LB G1F
Experimental Methods for Economics and Business Studies, 7,5 hp NA/FÖ A1N
Independent Project in Business Administration 30 hp FÖ A2E

Specialisering: nationalekonomi
Kurs Huvudområde/fördjupning
År 1
Microeconomic Theory 7,5 hp NA A1N
Analytical Methods 7,5 hp NA A1N
Production Economics 15 hp FÖ/NA A1N
Experimental Methods for Economics and Business Studies, 7,5 hp NA/FÖ A1N
Econometric Theory 7,5 hp NA A1N
Applied Econometrics 7,5 hp NA A1N
Topics in Econometrics 7,5 hp NA A1N
20th Century Agricultural Economy and Politics 7,5 hp NA/LB A1N
Topics in Contemporary Applied Agricultural Economics II 7,5 hp NA A1N
Policy Evaluation 7,5 hp NA A1N

År 2
Cost Benefit Analysis of Agricultural and Environmental Projects 7,5 hp Quantitative Finance 15 hp NA/MX A1N
Topics in Contemporary Applied Agricultural Economics I 7,5 hp NA A1N
Quantitative Finance 15 hp FÖ/NA A1N
Management of Biological Resources 7,5 hp NA/MX A1N
Macroeconomic Theory 7,5 hp NA A1N
Economic Growth and Sustainable Development 7,5 hp NA A1F
Independent Project in Economics 30 hp NA A2E

Övriga programkurser
Research Methods – Master level distance course 7,5 hp FÖ A1N

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.