Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Sustainable Food Systems – Master´s Programme

BESLUT

Programkod:
NM028

Utbildningsplanen fastställd:
2017-10-11

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

Reviderad:
2021-01-18


Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

SLU Id:
SLU ua 2020.3.1.1-346

Gäller antagna från:
1.    hösten 2018 
2.    hösten 2019 
3.    hösten 2020 
4.    hösten 2021 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till masterprogrammet hållbara livsmedelssystem krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med fördjupning omfattande minst 90 hp inom ett enskilt ämne (t.ex. biologi eller nationalekonomi) inom ett av följande utbildningsområden:
- naturvetenskap
- samhällsvetenskap

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskaper och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdigheter och förmåga
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Hållbara livsmedelssystem - masterprogram syftar till en masterexamen med huvudområdet livsmedelsvetenskap. Masterexamen är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet livsmedelsvetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Food Science).

Examenskrav
Masterexamen med huvudområdet livsmedelsvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:
- minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet livsmedelsvetenskap (A1N; A1F),
- minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet livsmedelsvetenskap (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Det övergripande syftet med programmet är att ge fördjupad kunskap och förståelse om hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i ljuset av utmaningarna för framtidens globala livsmedelsförsörjning. Livsmedelssystem inkluderar primärproduktion, förädling, förpackning, distribution, marknadsföring och försäljning samt tillagning, konsumtion och avfallshantering. För att kunna arbeta med hållbara lösningar inom livsmedelssystem behövs kompetens inom en rad olika ämnesområden. Programmet bygger därför på en mångdisciplinär grund och riktar sig till studenter med såväl samhällsvetenskaplig som naturvetenskaplig bakgrund.

Utbildningsformerna syftar till att skapa förutsättningar för utveckling av kontaktnät och delade perspektiv mellan studenter, lärare och gästföreläsare. Samverkan med olika aktörer som företag, myndigheter och organisationer som arbetar med hållbar utveckling i livsmedelssystem görs i interaktiva moment i kurserna, som fallstudier, externa föreläsningar, studiebesök och projektuppdrag med fokus på aktuella frågeställningar.

I programmet får studenterna kunskap om vilken roll utveckling av nya produkter, processer och system spelar, samt hur de kan utvecklas och utvärderas med avseende på hållbar utveckling. Studenterna får insikter om vilka resurser som behövs för innovation inom livsmedelssystem, förståelse för hur den egna expertisen kan användas och förmåga att identifiera och integrera andra kompetenser i processen. Genom programmet tränas studenterna förmåga att initiera, organisera och leda processer som syftar till ökad hållbarhet inom livsmedelssystem. Studenterna ska även lära sig verktyg för att integrera hållbarhetsbedömningar i utveckling av säkra produkter och processer samt att analysera, bedöma och hantera målkonflikter i företags-, konsument- och samhällskontexter. Under studier på programmet möter studenten komplexa verkliga problem och får träna sin förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera relevanta frågeställningar, kritiskt analysera handlingsalternativ och motivera olika förslag. Programmet ger även insikter i aktuella frågeställningar och val av metoder inom forskning och utvecklingsarbete.

Under det första året erbjuds programgemensamma kurser som ger en överblick över hållbar utveckling i livsmedelssystem, kunskap om förutsättningar för pågående och framtida förändringsarbete och färdigheter att hantera utmaningar kopplade till dessa. Innehållet i de programgemensamma kurserna under det första året fokuserar på;
- systemförståelse av det komplexa sambandet mellan primärproduktion, förädling och konsumtion
- identifiering av möjligheter och hinder för utveckling av hållbara och innovativa livsmedelsprodukter, processer och system och
- utvärdering av nuvarande och framtida livsmedelsprodukter och livsmedelssystem ur ett hållbarhetsperspektiv

Valbara kurser erbjuds inom programmet, vilket ger möjlighet till specialisering inom egenvalt ämnesområde.

Programmet avslutas med ett självständigt arbete på minst 30 hp för att förbereda för fortsatta akademiska studier eller arbete i livsmedelsföretag, organisationer eller myndigheter.

Kurser i programmet
Huvudområden
BI=Biologi, FÖ=Företagsekonomi, LB=Lantbruksvetenskap, LK=Landskapsarkitektur, LU=Landsbygdsutveckling, LV=Livsmedelsvetenskap, MP=Miljöpsykologi, MX=Miljövetenskap, ÖV=Övrigt ämne

År 1
Prospects and challenges of sustainable food systems 15 hp LV, A1N
Management perspectives for sustainable food systems 15 hp FÖ, A1N
Project management for innovation in sustainable food systems 15 hp LV, A1F
Global food systems and food security 15 hp LU, A1N
Consumer behaviour, food choice and sustainable food consumption 15 hp FÖ/LV A1F

År 2
Scientific methods, tools and thesis writing, 15 hp, LB, A1N
Food waste - current situation and future opportunities 7,5 hp LV/MX, A1N
Food ethics, 7,5 hp, LV, A1N
Sustainable agri-food value chains and bioeconomy 15 hp FÖ/TV, A1N
The process of research: qualitative methods, data analysis and academic writing, 15 hp LU, A1N
Environmental economics and management 15 hp FÖ/TV A1N
Research methods for people and environment studies, 15 hp LK/MP, A1N
Master thesis in food science, A2E, 30 hp, LV
Master thesis in food science, A2E, 60 hp LV

Ytterligare programkurser
Qualified work placement 2, 7,5 hp ÖV, AXX
Qualified work placement 2, 15 hp ÖV, AXX
Interdisciplinary practice 15 hp MX, AXXFörändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på hållbara livsmedelssystem - masterprogram med avlagd masterexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.