Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

EnvEuro - European Master in Environmental Science

BESLUT

Programkod:
NM025

Utbildningsplanen fastställd:
2010-10-20

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

Reviderad:
2017-10-11


Utbildningsnämnden

SLU Id:
SLU ua 2017.3.1.1-3795

Gäller antagna från:
1.    hösten 2011 
2.    hösten 2012 
3.    hösten 2013 
4.    hösten 2018 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till EnvEuro - European master in Environmental Science krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med fördjupning inom ett naturvetenskapligt ämne, t.ex. biologi, lantbruksvetenskap, skogsvetenskap, geovetenskap, miljövetenskap eller annan naturvetenskap.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska. De sökande måste kunna dokumentera sina kunskaper i engelska. För mer detaljerad information se https://enveuro.eu/application-and-study-office/requirements-for-admission/
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Programmet vid SLU (när SLU är hemuniversitet) innehåller tre olika spår Water Resources, Soil Resources and Land Use samt Environmental Management, där de ingående kurserna har olika krav på särskild behörighet och det är inte självklart att man uppfyller förkunskapskraven till samtliga spår genom att man uppfyller kraven för särskild behörighet till programmet. Vid de andra universiteten inom EnvEuro, där studenterna läser år två, erbjuds fler spår.

För att bli antagen till EnvEuro - European master in Environmental Science krävs att studenten söker och blir antagen till programmet både via SLUs anmälningssystem och via konsortiet för EnvEuro.

MÅL

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskaper och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdigheter och förmåga
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Masterprogrammet EnvEuro - European Master in Environmental Science syftar till en masterexamen med huvudområdet miljövetenskap. Masterexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet miljövetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Environmental Science).

Förutom en examen vid SLU ger programmet möjlighet att ansöka om examen (double degree) vid något av de deltagande universiteten.

Examenskrav
Masterexamen med huvudområdet miljövetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:
- minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet miljövetenskap (A1N; A1F),
- minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet miljövetenskap ( A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Krav för dubbelexamen:

För att kunna få ett examensbevis utfärdat av EnvEuro-konsortiet ska också följande kursfordringar vara uppfyllda:
- Environmental Management in Europe, distanskurs, 15 hp,
- minst 30 hp högskolepoäng valbara programkurser vid SLU enligt fastställd studieplan,
- minst 30 hp kurser vid något av de övriga ELLS-universiteten,
- självständigt arbete inom miljövetenskap enligt fastställd studieplan och anvisningar från EnvEuro-konsortiet.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Programmet syftar till att studenterna efter sin utbildning ska vara väl förberedda för att arbeta med miljö- och naturresursfrågor kopplade till något eller några av områdena mark, vatten och biodiversitet, utifrån kunskap om europeiska ekosystem och förvaltning av miljöfrågor i Europa. Programmet erbjuder fördjupning i teoretisk, metodologisk och praktisk tillämpning inom miljövetenskap och närliggande huvudområden (markvetenskap, biologi, teknologi, mm) inom specialiseringarna Water Resources, Soil Resources and Land Use samt Environmental Management.

Programmet ges i samarbete mellan fyra partneruniversitet:
- University of Copenhagen, Denmark (UCPH)
- University of Hohenheim, Germany (UHOH)
- Swedish University of Agricultural Science, Sweden (SLU)
- University of Natural Resources and Applied Life Science Vienna, Austria (BOKU)

Programmet är uppdelat i fyra terminer om 30 hp vardera, varav den första terminen benämns basblock eller ”basic semester package” (BSP). Termin två och tre kallas för avancerade block eller ”advanced semester packages” (ASP), och den sista terminen består av ett självständigt arbete (”thesis”). Under programmet ska alla studenter studera på två av partneruniversiteten. Det första året på hemuniversitetet (SLU) och det andra året på ett av de andra universiteten, det så kallade värduniversitetet.

Basblock (BSP)
Syftet med basblocket är att ge studenterna en gemensam bas för och bakgrund till de kurser som ges inom de avancerade terminsblocken, och att introducera och träna koncept, teorier och verktyg som återkommer senare i programmet. Introduktionskursen Environmental management in Europe består av introduktionsdagar där studenter och lärare från alla fyra partneruniversitet träffas och därefter ges den huvudsakligen på distans. Syftet med kursen är att introducera studenterna i europeiska förhållanden med avseende på naturresurser och miljö, inkluderande t.ex. miljölagstiftning, miljöövervakning och policyfrågor. Resterande delar av BSP består av kurser vid SLU.

Avancerade block (ASP)
Till termin två och tre väljer studenten till ASP och väljer då specialisering. Vid SLU finns möjlighet att välja mellan tre specialiseringar: vattenresurser, markresurser och markanvändning samt miljöförvaltning. Under förutsättning att studenten uppfyller förkunskapskraven till enskilda kurser finns ingen begränsning i hur studenten kan kombinera de två olika ASP. Studenten kan välja två ASP inom samma specialisering eller inom två olika specialiseringar. För examen inom programmet krävs dock att förutom det självständiga arbetet, mint 30 hp är fördjupning inom huvudområdet miljövetenskap.

Självständigt arbete (examensarbete)
Programmet avslutas med ett självständigt arbete där studenten får tillämpa sina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom miljövetenskap. Arbetet ska genomföras på värduniversitetet, men med handledare även från SLU. Vetenskapligt förhållningssätt och vetenskapliga metoder tränas genom att SLU:s breda forskning nyttjas i föreläsningar, seminarier, övningar i fält och på laboratorier samt genom handledning. Studenterna generiska färdigheter tränas integrerat i ämneskurser och i examensarbete. Förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt övas och utvecklas i dialog med olika grupper inom och utom SLU och på olika sätt genom hela utbildningen. Förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap tränas i arbete med komplexa problemställningar, som särskilt rör miljö- och naturresursfrågor i ett europeiskt perspektiv.

Kurser i programmet
Huvudområden
MV=Markvetenskap, MX=Miljövetenskap, BI=Biologi, TE=Teknik/Teknologi, LU=Landsbygdsutveckling, LB= Lantbruksvetenskap

Specialisering: Environmental management

År 1
Environmental Management in Europe, 15 hp MX, A1N
Environmental assessment, 15 hp MX/MV, A1N
Conflict, democracy and facilitation, 15 hp MX, A1N
Communication theory and strategy, 15 hp MX, A1F
Rurality, livelihood and gender, 15 hp LU/MX, A1N
Introduction to environmental communication – society, social interactions and communicative skills, 15 hp MX, A1N
Governance of natural resources, 15 hp LU, A1N
Land use and watershed management to reduce eutrophication, 7.5 MV/MX, A1N
Geographic information systems for environmental and natural science studies, 7.5 hp TE/TN, A1N
Sustainable technologies for agriculture in low- and medium income countries, 7.5 hp TE/MX, A1N

Ecology for Fish Management and Conservation, 15 hp BI/MX, A1N
Principles of Fisheries Science, 15 hp BI/MX, A1N

År 2
Introduction to environmental communication – society, social interactions and communicative skills, 15 hp MX, A1N
The Context and Process of Research I: Theories and Methods LU/MX, A1N
The Context and Process of Research II: Theories and Methods LU/MX, A1F
Governance of natural resources, 15 hp LU, A1N
Field course in collaboration and learning in natural resource management, 15 hp MX, A1F
The Process of Research: Qualitative Methods, Data Analysis and Academic Writing, 15 hp LU/MX, A1F
Soils of the world and sustainable water and soil management, 15 hp MV/TE, A1N
Safe nutrient recycling, 7.5 hp MX/BI, A1N
Land use and watershed management to reduce eutrophication, 7.5 MV/MX, A1N
Geographic information systems for environmental and natural science studies, 7.5 hp TE/TN, A1N
Ecology for Fish Management and Conservation, 15 hp BI/MX, A1N
Principles of Fisheries Science, 15 hp BI/MX, A1N
Independent Project in Environmental Science, 30 hp MX, A2E

Specialisering: Soil resources and land use
År 1
Environmental Management in Europe, 15 hp MX, A1N
Soil biology and biogeochemical cycles, 15 hp MV/BI, A1N
Environmental assessment, 15 hp MX/MV, A1N
Soil water processes in agroecosystems, 15 hp MV/MX, A1N
Environmental geochemistry, 15 hp MV/MX, A1N
Land use and watershed management to reduce eutrophication, 7.5 MV/MX, A1N
Geographic information systems for environmental and natural science studies, 7.5 hp TE/TN, A1N
Sustainable technologies for agriculture in low- and medium income countries, 7.5 hp TE/MX, A1N
Agricultural cropping systems, 7.5 hp BI/LB, A1N

År 2
Research internship MV/MX, A1F
Soil water processes in agroecosystems, 15 hp MV/MX, A1N
Soils of the world and sustainable water and soil management, 15 hp MV/TE, A1N
Environmental geochemistry, 15 hp MV/MX, A1N
Safe nutrient recycling, 7.5 hp MX/BI, A1N
Land use and watershed management to reduce eutrophication, 7.5 MV/MX, A1N
Geographic information systems for environmental and natural science studies, 7.5 hp TE/TN, A1N
Agricultural cropping systems, 7.5 hp BI/LB, A1N
Independent Project in Environmental Science, 30 hp MX, A2E

Specialisering: Water resources
År 1
Environmental Management in Europe, 15 hp MX, A1N
Soil biology and biogeochemical cycles, 15 hp MV/BI, A1N
Environmental assessment, 15 hp MX/MV, A1N
Soil water processes in agroecosystems, 15 hp MV/MX, A1N
Environmental geochemistry, 15 hp MV/MX, A1N
Land use and watershed management to reduce eutrophication, 7.5 MV/MX, A1N
Geographic information systems for environmental and natural science studies, 7.5 hp TE/TN, A1N
Sustainable technologies for agriculture in low- and medium income countries, 7.5 hp TE/MX, A1N

Ecology for Fish Management and Conservation, 15 hp BI/MX, A1N
Principles of Fisheries Science, 15 hp BI/MX, A1N

År 2
Research internship MV/MX, A1F
Soil water processes in agroecosystems, 15 hp MV/MX, A1N
Soils of the world and sustainable water and soil management, 15 hp MV/TE, A1N
Environmental geochemistry, 15 hp MV/MX, A1N
Safe nutrient recycling, 7.5 hp MX/BI, A1N
Land use and watershed management to reduce eutrophication, 7.5 MV/MX, A1N
Geographic information systems for environmental and natural science studies, 7.5 hp TE/TN, A1N
Ecology for Fish Management and Conservation, 15 hp BI/MX, A1N
Principles of Fisheries Science, 15 hp BI/MX, A1N
Independent Project in Environmental Science, 30 hp MX, A2E


Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet med avlagd masterexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.