Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat)

BESLUT

Programkod:
NK017

Utbildningsplanen fastställd:
2021-02-23

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

Reviderad:
2022-01-14


Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

SLU Id:
SLU.ua.2021.3.1.1-4613

Gäller antagna från:
1.    hösten 2021 
2.    hösten 2022 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till kandidatprogrammet Ekonomi - hållbar utveckling krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och:

- Matematik 3b/3c
- Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

alternativt

- Matematik C
- Samhällskunskap A


Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Kandidatprogrammet Ekonomi – hållbar utveckling syftar till en ekonomie kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller företagsekonomi. Programmet kan även möjliggöra en kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller företagsekonomi. En kandidatexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi alt. ekonomie kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi (degree of Bachelor of Science in Business and Economics with a Major in Business Administration/Economics) eller kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller företagsekonomi (degree of Bachelor of Science with a Major in Business Administration/Economics).

Examenskrav
Kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- minst 60 hp kurser inom huvudområdet företagsekonomi (G1N, G1F)
- minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (G2F)
- minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet företagsekonomi (kandidatarbete, G2E)
För att uppfylla kraven för ekonomie kandidatexamen krävs dessutom:
- minst 30 hp nationalekonomi
- minst 15 hp statistik och/eller handelsrätt

Kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- minst 60 hp kurser inom huvudområdet nationalekonomi (G1N, G1F)
- minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (G2F)
- minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet nationalekonomi (kandidatarbete, G2E)
För att uppfylla kraven för ekonomie kandidatexamen krävs dessutom:
- minst 30 hp företagsekonomi
- minst 15 hp statistik

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Programmet ger en bred utbildning inom det ekonomiska fältet, där studier i såväl företagsekonomi, nationalekonomi, juridik och statistik ingår. Inom programmet ges två huvudinriktningar för studenterna att välja mellan, dels nationalekonomi, och dels företagsekonomi. Utbildningen ger en stabil teoretisk grund, samtidigt som tillämpningar inom naturresurser och hållbarhetsfrågor ges utrymme i nära anslutning till den grundläggande ekonomiska utbildningen. Detta gör att studenterna både får med sig de allmängiltiga kunskaperna för en ekonom, och en profilering inom de områden som SLU och institutionen för ekonomi är starka inom. För nationalekonomerna innebär detta kunskaper i mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri och statistik kombinerat med tillämpningar i naturresursekonomi och miljöekonomi, och med kurser inom ekologi, skogsbruk och miljörätt. Företagsekonomerna får med sig grunderna i ekonomistyrning, organisations- och ledarskapsteori, marknadsföring, företagsledning, statistik och handelsrätt, med tillämpningar inom kvalitets- och miljöledning och hållbarhetsfrågor integrerade i utbildningen. Utöver kurserna i företagsekonomi ingår också kurser i ekologi, miljörätt och skogsbruk.

Kurser i programmet
Huvudområden/ämnen
FÖ=Företagsekonomi, NA=Nationalekonomi, ST=Statistik, JU=Juridik, BI=Biologi, HIST=Historia


Specialisering företagsekonomi

Kurs-Huvudområde-Fördjupning

År 1
Introduktionskurs i ekonomi och hållbar utveckling, 7,5hp FÖ/HU G1N
Organisationsteori I, 7,5hp FÖ G1N
Mikroekonomi I med matematik, 15hp NA G1N
Naturresursförvaltning, 15 hp LU G1N
Redovisning och ekonomistyrning, 15hp FÖ G1N

År 2
Introduktion till makroekonomi, 7,5hp NA G1N
Nationalekonomiska perspektiv på jordbruk och miljö, 7,5hp NA G1F
Statistik för ekonomer, 15hp ST G1N
Ekologi och miljövetenskap, 7,5hp BI/MX G1N
Miljörätt, 7,5hp JU G1N
Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp JU G1N
Marknadsföring, 15hp FÖ G1N

År 3
Entreprenörskap och hållbar utveckling – organisationsteori II, 15hp FÖ G1F
Grundläggande företagsekonomisk metodkurs, 7,5hp FÖ G1F
Företagsbeslut & mikroekonomi, 7,5hp FÖ G1F
Kvalitets- och miljöledning, fördjupad teori i organisation och marknadsföring, 15hp FÖ G2F
Självständigt arbete i företagsekonomi, 15hp FÖ G2E


Specialisering nationalekonomi

Kurs-Huvudområde-Fördjupning

År 1
Introduktionskurs i ekonomi och hållbar utveckling, 7,5hp FÖ/HU G1N
Organisationsteori I, 7,5hp FÖ G1N
Mikroekonomi I med matematik, 15hp NA G1N
Naturresursförvaltning, 15 hp LU G1N
Redovisning och ekonomistyrning, 15hp FÖ G1N

År 2
Introduktion till makroekonomi, 7,5hp NA G1N
Nationalekonomiska perspektiv på jordbruk och miljö, 7,5hp NA G1F
Statistik för ekonomer, 15hp ST G1N
Ekologi och miljövetenskap, 7,5hp BI/MX G1N
Miljörätt, 7,5hp JU G1N
Mikroekonomi II - Företag och samhälle, 15 hp NA G1F

År 3
Econometrics and Programming, 15hp NA G1F
Agricultural Policy and International Trade, 7,5hp NA/LB G1F
Natural Resource and Environmental Economics, 7,5hp NA/MX G1F
Microeconomics and its Applications in Agricultural and Environmental Economics, 15hp NA G2F
Självständigt arbete i nationalekonomi, 15hp NA G2E

Ytterligare programkurser
Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp JU G1N
Beskattningsrätt, 15hp JU G1F
Grundläggande företagsekonomisk metodkurs – distans, 7,5 hp FÖ G1F

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på kandidatprogrammet med avlagd kandidatexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.