Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Agrar ekonomi

BESLUT

Programkod:
NK013

Utbildningsplanen fastställd:
2020-09-10

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

SLU Id:
SLU ua 2020.3.1.1-3500

Gäller antagna från:
1.    hösten 2021 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till kandidatprogrammet Agrar ekonomi krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

- Matematik 3b eller Matematik 3c
- Naturkunskap 2*
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

alternativt

- Matematik C
- Naturkunskap B*
- Samhällskunskap A

*Biologi A + Kemi A + Fysik A ersätter Naturkunskap B

(Områdesbehörighet A3/3)

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Kandidatprogrammet Agrar ekonomi syftar till en ekonomie kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller företagsekonomi. Programmet kan även möjliggöra en kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller företagsekonomi. En kandidatexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi alt. ekonomie kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi (degree of Bachelor of Science in Business and Economics with a Major in Business Administration/Economics) eller kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller företagsekonomi (degree of Bachelor of Science with a Major in Business Administration/Economics).

Programmet kan i kombination med ett specifikt masterprogram i företagsekonomi eller nationalekonomi vid SLU möjliggöra att fordringarna för en agronomexamen uppfylls. Se även under Övriga upplysningar.

Examenskrav
Kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- minst 60 hp kurser inom huvudområdet företagsekonomi (G1N, G1F)
- minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (G2F)
- minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet företagsekonomi (kandidatarbete, G2E)
För att uppfylla kraven för ekonomie kandidatexamen krävs dessutom:
- minst 30 hp nationalekonomi
- minst 15 hp statistik och/eller handelsrätt

Kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- minst 60 hp kurser inom huvudområdet nationalekonomi (G1N, G1F)
- minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (G2F)
- minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet nationalekonomi (kandidatarbete, G2E)
För att uppfylla kraven för ekonomie kandidatexamen krävs dessutom:
- minst 30 hp företagsekonomi
- minst 15 hp statistik

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Programmet syftar till att ge studenterna en helhetssyn rörande ekonomiska förutsättningar för lantbrukssektorn, samt fördjupade kunskaper inom företags- och nationalekonomi. Programmet utbildar för vidare studier på avancerad nivå eller för arbete inom exempelvis myndigheter, företag och andra organisationer.

Utbildningen innehåller både grundläggande och tillämpade delar. Kunskaper inom ämnesområdet kombineras med vetenskaplig träning och näringslivsanknytning.

Under de första tre terminerna läser studenterna grundläggande moment inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och lantbruksvetenskap. Därefter väljer studenterna som fördjupning antingen nationalekonomi eller företagsekonomi.

I utbildningen ingår ett självständigt arbete (kandidatarbete) i slutet av tredje året som ger studenten möjlighet att fördjupa sig i ett specifikt ämne genom att tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt inom huvudområdet.

Vetenskapliga förhållningssätt och vetenskapliga metoder tränas genom att SLU:s breda forskning nyttjas i undervisningen, inklusive handledning. Förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap tränas i komplexa problemställningar som särskilt rör livsmedelsproduktionens och livsmedelsförädlingens hållbara utveckling och deras inverkan på den omgivande miljön. Förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt övas och utvecklas i dialog med olika grupper, integrerat i ämneskurser och i examensarbetet. Samarbete i grupp tränas i olika sammanhang.

Utbildningen har anknytning till näringsliv och samhälle genom studiebesök, gästföreläsningar och arbetslivsinriktade projekt. Praktik erbjuds inom organisationer, myndigheter och företag.

Studenterna ges möjlighet till en egen profilering via valbara kurser eller via utbytesstudier vid något av SLU:s partneruniversitet i världen. Programmet ges huvudsakligen på svenska. Vissa kurser kan ges på engelska.

Programmet erbjuder också lantbruksvetenskaplig kunskap och vänder sig till både de som siktar på en kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi och till de som vill läsa vidare till agronomexamen. Bred och översiktlig kunskap om och förståelse för lantbrukssektorn och dess hållbara utveckling inom områdena djur, ekonomi, landsbygdsutveckling och livsmedel ingår för specialiseringen mot en agronomexamen.

Kurser i programmet
Huvudområden/ämnen
FÖ=Företagsekonomi, NA=Nationalekonomi, LB=Lantbruksvetenskap, MX=Miljövetenskap, LU=Landsbygdsutveckling, BI=Biologi, JU=Juridik, ST=Statistik,
SH=Skogshushållning

För agronomexamen gäller (se även avsnittet Övriga upplysningar):
Kurser i fetstil är obligatoriska för agronomexamen.
* = agronomprofilerande kurs (kurs med tydligt yrkesrelaterat innehåll eller tydlig koppling till den agrara sektorn).

Specialisering företagsekonomi

Kurs-Huvudområde-Fördjupning

År 1
Introduktionskurs i agrar ekonomi, 7,5hp* FÖ/LB G1N
Organisationsteori I, 7,5 hp FÖ G1N
Mikroekonomi I med matematik, 15hp NA G1N
Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer, 15 hp* LB G1N
Redovisning och ekonomistyrning, 15 hp FÖ G1N


År 2 (preliminära kursnamn)
Makroekonomi, 7,5hp NA G1N
Jordbruks- och miljöekonomi, 7,5hp* NA G1F
Statistik för ekonomer, 15hp ST G1N
Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp JU G1N
Skogsbruk och virkesproduktion, 15 hp SH G1N
Miljörätt, 7,5 hp JU G1N
Ekologi och miljövetenskap, 7,5 hp BI G1N
Marknadsföring, 15 hp FÖ G1F

År 3 (preliminära kursnamn)
Ekonomistyrning II, 7,5hp FÖ G1F
Ekonomistyrning III, 7,5 hp FÖ G1F
Organisationsteori II, 7,5 hp FÖ G1F
Jordbrukets och landsbygdens historia, 7,5 hp LB G1N
Grundläggande företagsekonomisk metodkurs, 7,5 hp FÖ G1F
Lantbruks- och driftsplanering, 15hp* FÖ/LB G2F
Självständigt arbete, 15hp FÖ G2E


Specialisering nationalekonomi

Kurs-Huvudområde-Fördjupning

År 1
Introduktionskurs i agrar ekonomi, 7,5hp* FÖ/LB G1N
Organisationsteori I, 7,5 hp FÖ G1N
Mikroekonomi I med matematik, 15hp NA G1N
Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer, 15 hp* LB G1N
Redovisning och ekonomistyrning, 15 hp FÖ G1N


År 2 (preliminära kursnamn)
Makroekonomi, 7,5hp NA G1N
Jordbruks- och miljöekonomi, 7,5hp* NA G1F
Statistik för ekonomer, 15hp ST G1N
Miljörätt, 7,5 hp JU G1N
Skogsbruk och virkesproduktion, 15 hp SH G1F
Ekologi och miljövetenskap, 7,5 hp BI G1N
Kvalitets- och miljöledning, 7,5 hp MX G1N
Mikroekonomi II; Företag och samhälle, 15 hp NA G1F

År 3 (preliminära kursnamn)
International Food Systems, 7,5 hp* NA G1F
Methods in Economics 7,5 hp NA G1F
Agricultural Economics, Policy and Trade, 7,5hp* NA G1F
Natural Resource and Environmental Economics, 7,5 hp NA G1F
Microeconomics III, 7,5 hp NA G2F
Research topics in Agricultural Economics, 7,5 hp NA G2F
Självständigt arbete, 15hp NA G2E

Ytterligare valbara programkurser
Praktik - Landsbygdsföretag, 7,5hp* LB/LU GXX
Praktik - Lantbrukets husdjur 1, 7,5hp* LB/HV GXX
Praktik - Lantbrukets husdjur 2, 7,5hp* LB/HV GXX
Kvalificerad praktik 1, 7,5 hp ÖÄ GXX
Kvalificerad praktik 1, 15 hp ÖÄ GXX
Beskattningsrätt 15 hp JU G1N
Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp JU G1N

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i utbildningshandboken på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på programmet med avlagd kandidatexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.

Information om yrkesexamen agronom

Kandidatprogrammet Agrar ekonomi utgör även bas till en agronomexamen inom företagsekonomi eller nationalekonomi, om det kombineras med masterprogrammet Agricultural Economics and Management. Målen för agronomexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå agronomexamen framgår nedan i enlighet med SLU:s lokala examensordning.

Agronomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 300 högskolepoäng, med följande krav:
- minst 90 hp agronomprofilerande kurser (anges i berörda utbildningsplaner)
- minst 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller nationalekonomi på grundnivå med successiv fördjupning inkl. 15 hp självständigt arbete (kandidatarbete, G2E)
- minst 60 hp i huvudområdet företagsekonomi eller nationalekonomi på avancerad nivå inkl. 30 hp självständigt arbete med lantbruksvetenskaplig inriktning (masterarbete, A2E)
- alla obligatoriska kurser (anges i berörda utbildningsplaner)
- valbara kurser (anges i berörda utbildningsplaner)

Agronomen har kvalificerad kompetens om lantbrukssektorn, såväl inom områdena livsmedel som landsbygd och deras roll i samhället och kan bidra till att utveckla sektorns förmåga att försörja samhället med livsmedel och andra varor och tjänster på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Agronomer kombinerar agrar kunskap och akademisk ämneskompetens med relevanta yrkeskompetenser för att kunna arbeta självständigt och i samverkan med andra aktörer, såväl nationellt som internationellt, för kvalificerade tillämpningar inom lantbrukssektorn. Agronomer utbildas inom områdena ekonomi, djur, landsbygdsutveckling, livsmedel eller mark/växt. Kunskap om och systemförståelse av lant- och vattenbrukssektorn och naturresursernas nyttjande för ett hållbart samhälle erhålls genom viss samläsning mellan programmen inom de olika områdena.

Ekonomagronom: Utbildningen till ekonomagronom ger en god förståelse för lant- och skogsbruk och hur våra naturresurser nyttjas bäst för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar livsmedelsproduktion. Efter genomgången utbildning har studenten en helhetssyn på den agrara sektorns värdekedjor.