Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Politices kandidat - hållbar utveckling

BESLUT

Programkod:
NK012

Utbildningsplanen fastställd:
2020-09-10

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

SLU Id:
SLU ua 2020.3.1.1-3502

Gäller antagna från:
1.    hösten 2021 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till programmet Politices kandidat – hållbar utveckling krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

- Matematik 3b eller Matematik 3c,
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2

alternativt

- Matematik C
- Samhällskunskap A

(områdesbehörighet A4).

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Programmet Politices kandidat – hållbar utveckling syftar till en kandidatexamen med huvudområden nationalekonomi eller hållbar utveckling. Programmet kan även möjliggöra en politices kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller hållbar utveckling. En kandidatexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller hållbar utveckling (degree of Bachelor of Science with a Major in Economics/Sustainable Development) eller politices kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller hållbar utveckling (degree of Bachelor of Science in Political Science with a Major in Economics/Sustainable Development).

Examenskrav
Kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- minst 60 hp kurser inom huvudområdet nationalekonomi (G1N, G1F)
- minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (G2F)
- minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet nationalekonomi (kandidatarbete, G2E).

För att uppfylla kraven för politices kandidatexamen krävs dessutom:
- minst 30 hp statsvetenskap
- minst 15 hp statistik
- minst 15 hp förvaltningsrätt.

Kandidatexamen med huvudområde hållbar utveckling uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- minst 60 hp kurser inom huvudområdet hållbar utveckling (G1N, G1F)
- minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet hållbar utveckling (G2F)
- minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet hållbar utveckling (kandidatarbete, G2E).

För att uppfylla kraven för politices kandidatexamen krävs dessutom:
- minst 30 hp nationalekonomi
- minst 30 hp statsvetenskap
- minst 15 hp statistik
- minst 15 hp förvaltningsrätt.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Programmet ger en bred utbildning för att kunna beskriva och förstå samhällsproblem relaterade till hållbar utveckling och analysera dessa med utgångspunkt i olika vetenskapliga och tvärvetenskapliga perspektiv. I programmet ingår studier i statsvetenskap, nationalekonomi, hållbar utveckling, juridik och statistik.

Introduktionskursen ger studenter möjlighet att erhålla grundläggande kunskaper i förutsättningarna för och betydelsen av hållbar utveckling ur ett systemperspektiv som omfattar de tre dimensionerna i hållbar utveckling, dvs miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Utöver introduktionskursen läser alla studenter på programmet en termin nationalekonomi, en termin statsvetenskap samt en termin juridik och statistik.
Inom programmet ges två huvudinriktningar för studenterna att välja mellan: nationalekonomi och hållbar utveckling. Studenterna läser tre terminer med fördjupning inom det valda huvudämnet, där utbildningen ger en stabil teoretisk grund inom huvudämnet med tillämpningar inom naturresurser och hållbarhet. Oavsett inriktning så betonas i programmet de tre dimensionerna i hållbar utveckling.

De studenter som väljer nationalekonomisk inriktning ges möjlighet till en grundlig nationalekonomisk utbildning med en profilering mot policy, hållbar utveckling och naturresursförvaltning. Studenterna läser mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri och statistik kombinerat med tillämpningar i naturresursekonomi, miljöekonomi och policy. Programmets tvärvetenskapliga inriktning balanseras med kurser inom bland annat hållbar utveckling, statsvetenskap och juridik. Valbara kurser erbjuds år 3 och inkluderar möjlighet till praktik samt kurser ibland annat hållbar utveckling, jordbruksekonomi samt naturresurs- och miljöekonomi. Möjligheter till en utbytestermin finns.

De studenter som väljer inriktningen hållbar utveckling ges möjlighet till fördjupade kunskaper inom hållbar utveckling som tvärvetenskapligt fält. Inriktningen belyser avvägningar och konflikter som kan uppstå mellan de olika dimensionerna i hållbar utveckling. Studenterna ges möjlighet till fördjupade kunskaper inom naturresursförvaltning, konfliktanalys, dialogverktyg och samverkansfrågor, vilket kompletteras med grundläggande kunskaper i nationalekonomi, statsvetenskap, statistik och juridik. Möjligheter till praktik och en utbytestermin finns.
Programmet ges på svenska, med vissa kurser på engelska.

Kurser i programmet
Huvudområden
HU=Hållbar utveckling, JU=Juridik, LB=Lantbruksvetenskap, MX=Miljövetenskap, NA=Nationalekonomi, SK=Statskunskap, ST=Statistik

Specialisering Nationalekonomi
Kurs Huvudområde-Fördjupning
År 1
Perspektiv på hållbarhet, 15 hp HU G1N
Mikroekonomi I med matematik, 15 hp NA G1N
Statskunskap A, 30 hp (Uppsala universitet) SK G1N

År 2 (preliminära kursnamn)
Makroekonomi, 7,5 hp NA G1F
Jordbruks- och miljöekonomi, 7,5 hp NA G1F
Statistik för ekonomer, 15 hp ST G1N
Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15 hp JU G1N
Mikroekonomi II - Företag och samhälle, 15 hp NA G1F

År 3 (preliminära kursnamn)
Methods in economics, 15 hp NA G1F
Kvalificerad praktik 1, 7,5 hp ÖÄ GXX
The economics of sustainable development, 15hp HU G1F
Natural resource and environmental economics, 7,5 hp NA/MX G2F
Agricultural economics, policy and trade, 7,5 hp NA/LB G2F
Microeconomics III, 7,5 hp NA G2F
Research topics in agricultural economics, 7,5 hp NA G2F
Research methods in environmental economics, 7,5 hp NA G2F
Självständigt arbete i nationalekonomi G2E, 15 hp NA G2E

Ytterligare valbara programkurser:
Kvalificerad praktik 1, 15 hp ÖÄ GXX

Specialisering Hållbar utveckling
Kurs Huvudområde/Fördjupning
År 1
Perspektiv på hållbarhet, 15 hp HU G1N
Mikroekonomi I med matematik, 15 hp NA G1N
Statskunskap A, 30 hp (Uppsala universitet) SK G1N

År 2 (preliminära kursnamn)
Makroekonomi, 7,5 hp NA G1F
Jordbruks- och miljöekonomi, 7,5 hp NA G1F
Statistik för ekonomer, 15 hp ST G1N
Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15 hp JU G1N
Politics and practice of natural resource management, 15 hp HU G1F

År 3 (preliminära kursnamn)
Kurs i hållbar utveckling, 15 hp HU G1F
The economics of sustainable development, 15 hp HU G1F
Dialog and conflict in environmental governance, 7,5 hp HU G2F
Research topics in sustainable development, 7,5 hp HU G2F
Självständigt arbete i hållbar utveckling G2E, 15 hp HU G2E

Ytterligare valbara programkurser:
Kvalificerad praktik 1, 7,5 hp ÖÄ GXX
Kvalificerad praktik 1, 15 hp ÖÄ GXX

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Övriga föreskrifter
I enlighet med SLU:s övergripande riktlinjer för lika villkor, präglas en väl fungerande studiemiljö av öppenhet, jämställdhet och inkluderande. Detta befrämjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i utbildningshandboken på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på programmet med avlagd kandidatexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.