Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Ekonomi - hållbar utveckling

BESLUT

Programkod:
NK011

Utbildningsplanen fastställd:
2016-12-08

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

Reviderad:
2017-12-12


Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

SLU Id:
SLU ua 2017.3.1.1-4543

Gäller antagna från:
1.    hösten 2017 
2.    hösten 2018 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till kandidatprogrammet ekonomi-hållbar utveckling krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A3:

- Matematik 3b alternativt Matematik 3c
- Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1 + 1b2, Ke 1)
- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från Naturbruksprogrammet:
- Naturkunskap 1a1
och dessutom ett av följande alternativ kurserna
- Djuren i naturbruket och Djurhållning eller
- Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller
- Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller
- Mångbruk i skog samt någon av Skogsskötsel 1 eller Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1.

Betygskrav: i var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser inom områdesbehörigheten.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Kandidatprogrammet ekonomi - hållbar utveckling syftar till en ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi eller nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen är en generell examen. Kurserna i programmet möjliggör även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi eller ekonomie kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi (degree of Bachelor of Science in Business and Economics with a Major in Business Administration eller degree of Bachelor of Science in Business and Economics with a Major in Economics).

Examenskrav
Ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- minst 60 hp kurser inom huvudområdet företagsekonomi (G1N, G1F),
- minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (G2F)
- minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet företagsekonomi (kandidatarbete, G2E),
- minst 30 hp kurser i nationalekonomi (G1N, G1F),
- minst 20 hp kurser inom övriga ekonomiska ämnen.
Maximalt 30 hp får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå.


Ekonomie kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- minst 60 hp kurser inom huvudområdet nationalekonomi (G1N, G1F),
- minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (G2F)
- minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet nationalekonomi (kandidatarbete, G2E),
- minst 30 hp kurser i företagsekonomi (G1N, G1F),
- minst 20 hp kurser inom övriga ekonomiska ämnen.
Maximalt 30 hp får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Programmet ger en bred utbildning inom det ekonomiska fältet, där studier i såväl företagsekonomi, nationalekonomi, juridik och statistik ingår. Inom programmet ges två huvudinriktningar för studenterna att välja mellan, dels nationalekonomi, och dels företagsekonomi. Utbildningen ger en stabil teoretisk grund, samtidigt som tillämpningar inom naturresurser och hållbarhetsfrågor ges utrymme i nära anslutning till den grundläggande ekonomiska utbildningen. Detta gör att studenterna både får med sig de allmängiltiga kunskaperna för en ekonom, och en profilering inom de områden som SLU och institutionen för ekonomi är starka inom. För nationalekonomerna innebär detta kunskaper i mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri och statistik kombinerat med tillämpningar i naturresursekonomi och miljöekonomi, och med kurser inom ekologi, skogsbruk och miljörätt. Företagsekonomerna får med sig grunderna i ekonomistyrning, organisations- och ledarskapsteori, marknadsföring, företagsledning, statistik och handelsrätt, med tillämpningar inom kvalitets- och miljöledning och hållbarhetsfrågor integrerade i utbildningen. Utöver kurserna i företagsekonomi ingår också kurser i ekologi, miljörätt och skogsbruk.

Kurser i programmet
Huvudområden
FÖ=Företagsekonomi, NA=Nationalekonomi, ST=Statistik, JU=Juridik, BI=Biologi, HIST=Historia


Specialisering företagsekonomi

År 1
Organisering för hållbarhet – organisationsteori I, 15hp FÖ/MX G1N
Ekonomistyrning I, 15hp FÖ G1N
Mikroekonomi I med matematik, 15hp NA G1N
Statistik för ekonomer, 15hp ST G1N

År 2
Makroekonomi I: jordbruks- och miljöekonomi,15hp NA G1F
Marknadsföring, 15hp FÖ G1N
Ekologi och miljövetenskap, 7,5hp BI G1N
Miljörätt, 7,5hp JU G1N
Ekonomistyrning II, 15hp FÖ G1F
Skogsbruk- och virkesproduktion, 7,5hp SH GXX

År 3
Entreprenörskap och hållbar utveckling – organisationsteori II, 15hp FÖ G1F
Grundläggande företagsekonomisk metodkurs, 7,5hp FÖ G1F
Företagsbeslut & mikroekonomi, 7,5hp FÖ G1F
Kvalitets- och miljöledning, fördjupad teori i organisation och marknadsföring, 15hp FÖ/MX G2F
Självständigt arbete i företagsekonomi, 15hp FÖ G2ESpecialisering nationalekonomi

År 1
Organisering för hållbarhet – organisationsteori I, 15hp FÖ/MX G1N
Ekonomistyrning I, 15hp FÖ G1N
Mikroekonomi I med matematik, 15hp NA G1N
Statistik för ekonomer, 15hp ST G1N

År 2
Makroekonomi I: jordbruks- och miljöekonomi, 15hp NA G1F
Mikroekonomi II - företag och samhälle, 15hp NA G1F
Ekologi och miljövetenskap , 7,5hp BI G1N
Miljörätt, 7,5hp JU G1N
Skogsbruk- och virkesproduktion, 7,5hp SH GXX
Ekonomisk historia A/Global omvandling och globalisering 1700-2000, 15hp HIST G1N

År 3
Econometrics and Programming, 15hp NA G1F
Agricultural Policy and International Trade, 7,5hp NA G1F
Natural Resource and Environmental Economics, 7,5hp NA G1F
Microeconomics and its Applications in Agricultural and Environmental Economics, 15hp NA G2F
Självständigt arbete i nationalekonomi, 15hp NA G2E


Ytterligare programkurser
Beskattningsrätt, 15hp JU G1F
Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp JU G1N
Grundläggande företagsekonomisk metodkurs – distans, 7,5 hp FÖ G1F

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på kandidatprogrammet med avlagd kandidatexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.