Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Lantmästare - kandidatprogram

BESLUT

Programkod:
NK010

Utbildningsplanen fastställd:
2016-12-21

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

Reviderad:
2020-12-10


Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

SLU Id:
SLU ua 2017.3.1.1-4542

Gäller antagna från:
1.    hösten 2017 
2.    hösten 2018 
3.    hösten 2021 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli behörig till Lantmästare - kandidatprogram krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A14 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2):
- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
- Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från Naturbruksprogrammet
- Naturkunskap 1a1
och dessutom ett av följande alternativ
- Djuren i naturbruket och Djurhållning eller
- Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller
- Växtkunskap 1 och Trädgårds¬odling eller
- Mångbruk i skog samt någon av Skogsskötsel 1 eller Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser i områdesbehörigheterna – se allmän information om behörighet.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har
motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Relevant arbetslivserfarenhet
För att bli behörig till Lantmästare - kandidatprogram krävs även relevant arbetslivserfarenhet enligt ett av följande alternativ:
1. minst 24 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller
2. 500 gymnasiepoäng jordbrukskurser samt minst 18 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller
3. minst 40 veckors eftergymnasial utbildning med inriktning jordbruk samt minst 12 månaders relevant arbetslivserfarenhet.

Med relevant arbetslivserfarenhet menas att arbetslivserfarenheten ska vara allsidig och täcka flera av områdena växtodling, animalieproduktion, teknik/byggnadsteknik och ekonomi inom lantbruk. Arbetet räknas från den dag sökanden fyller 18 år. Arbetslivserfarenheten kan genomföras på heltid eller deltid, dock ska arbetet ske på minst halvtid. Deltidstjänstgöring omräknas till heltid. Arbetslivserfarenheten ska styrkas med tjänstgöringsintyg.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
Mål för kandidatexamen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Mål för lantmästarexamen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för lantmästarexamen:
För lantmästarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som lantmästare.

Kunskap och förståelse
För lantmästarexamen skall studenten
- visa kännedom om områdets vetenskapliga grund och aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa kunskap om några relevanta metoder inom området, och
- visa förståelse för lantbrukets förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället.

Färdighet och förmåga
För lantmästarexamen skall studenten
- visa förmåga att besluta om, genomföra och utvärdera relevanta åtgärder som rör lantbrukets produktion, marknad, miljö och naturresurshushållning,
- visa förmåga att kritiskt granska och bedöma relevant information samt redogöra för och diskutera problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att arbeta med och ansvara för verksamheter inom lantbruket och angränsande områden.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För lantmästarexamen skall studenten
- visa förmåga att hantera etiska frågor om odling, djurhållning och företagande,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Lantmästare – kandidatprogram syftar både till kandidatexamen med ett av huvudområdena lantbruksvetenskap eller företagsekonomi och till en lantmästarexamen som är en tvåårig yrkesexamen.

Student som uppfyller fordringarna för kandidatexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområde lantbruksvetenskap eller kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi (Degree of Bachelor of Science with a major in Agricultural Science eller Degree of Bachelor of Science with a major in Business Administration).

Student som uppfyller fordringarna för lantmästarexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen lantmästarexamen (Higher Education Diploma in Agricultural and Rural Management).

Examenskrav
Kandidatexamen
Kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- minst 60 hp kurser inom huvudområdet företagsekonomi (G1N, G1F),
- minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (G2F)
- minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet företagsekonomi (kandidatarbete, G2E).
Maximalt 30 hp får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå.


Kandidatexamen med huvudområde lantbruksvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- minst 60 hp kurser inom huvudområdet lantbruksvetenskap (G1N, G1F),
- minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet lantbruksvetenskap (G2F)
- minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet lantbruksvetenskap (kandidatarbete, G2E).
Maximalt 30 hp får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå.

Lantmästarexamen
Lantmästarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- 105 hp obligatoriska programkurser,
- 7,5 hp valbar programkurs,
- 7,5 hp självständigt arbete

För lantmästarexamen krävs att studenten är godkänd på ett av de självständiga arbeten som erbjuds på lantmästare – kandidatprogrammet. Det innebär att för lantmästarexamen kan ett självständigt arbete för lantmästare – kandidatprogrammet på 7,5 hp (G1E) inom företagsekonomi eller lantbruksvetenskap ersättas av ett självständigt arbete för lantmästare – kandidatprogrammet på 15 hp (G2E) inom företagsekonomi eller lantbruksvetenskap.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Lantmästare – kandidatprogrammet är en utbildning på grundnivå. Den har ett tvärvetenskapligt perspektiv och omfattar huvudområdena biologi, företagsekonomi, kemi, lantbruksvetenskap och teknologi. Inom programmet ges en bred kunskap och helhetssyn på lantbrukssektorn och närliggande områden med tonvikt på lantbrukets förutsättningar, produktion, marknad, funktion, arbetsledning samt samspelet med miljö och samhälle särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv. Utbildningen kombinerar kunskaper inom områdena animalieproduktion, ekonomi, teknik och växtodling, både med ett forskaranknutet och vetenskapligt synsätt samt genom näringslivsanknytning.

Utbildningen har en tydlig anknytning till lantbruksnäringen genom ett stort antal projektarbeten baserade på verkliga praktikfall, gästföreläsningar och studiebesök. Gemensamma branschdagar för producenter, rådgivare och studenter används i undervisningen för att ge en förståelse för de agrara näringarnas komplexa system.
Programmet inleds med att ge en helhetsbild av företagande med kunskaper om ekonomistyrning, redovisning och beskattning samt marknadsföring. Därefter följer kemi, ekologi och statistik med anknytning till det lantbruksvetenskapliga området med ett tydligt fokus mot hållbar utveckling som grund för de fortsatta studierna om produktion av djur och växter. Även inom animalie- och växtproduktion samt tillhörande teknik ges en helhetsbild. Inom växtproduktionen fokuseras på produktionsbiologi, produktionsförutsättningar och odlingssystem. Centrala delar inom animalieproduktionen är djurens biologi, djurmaterial, produktionsförutsättningar, produktionsinriktningar och inhysning. Den teknik som behandlas inom programmet är grundläggande fysik och termodynamik med tillämpningar inom klimatisering och torkning samt maskin- och byggnadsteknik där fokus är samspel mellan biologi och teknik. I detta sammanhang behandlas även arbetsmiljöaspekterna. De fortsatta studierna ger fördjupning och progression inom de olika ämnesområdena.

Studenterna ges möjlighet till att skapa en egen profil på sin kandidatexamen genom de valbara kurserna under programmets tredje år. Kurser som ger fördjupning och specialisering erbjuds inom ämnesområdena animalieproduktion, växtproduktion, byggnads- och maskinteknik samt företagsledning. Det finns även möjligheter till internationella studier genom att förlägga höstterminen under tredje året till något av SLU:s partneruniversitet. En internationell utblick kan också erhållas genom att välja engelskspråkiga programkurser under vårterminen i årskurs tre.

Kurserna inom lantmästare – kandidatprogrammet utnyttjar många olika undervisningsformer för att främja studenternas inlärning, egenaktivitet och progression genom utbildningen. Såväl lärar- som studentledd kunskapsförmedling och diskussion, sker vid föreläsningar, litteraturstudier, övningar, laborationer, fältstudier, seminarier, projektarbeten, uppgifter, uppsatser och examensarbete. Samverkan med det omgivande samhället genomförs genom ett stort antal externa föreläsningar och studiebesök. Vetenskapligt förhållnings- och synsätt samt vetenskapliga metoder tränas genom olika former av forskningsanknuten undervisning där SLU:s breda forskning nyttjas i föreläsningar, vid handledning och andra specialarrangemang. Dessutom knyts undervisningen till såväl nationell som internationell forskning genom litteraturstudier.

Studenterna vidareutvecklar generiska färdigheter integrerat i ämneskurser och i examensarbeten. Förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt tränas och utvecklas både i dialog med olika grupper och på olika sätt genom hela utbildningen. Samarbete i grupp tränas i tvärvetenskapliga och yrkesmässiga sammanhang. Som en viktig förberedelse för yrkeslivet ges studenten insikt om planering och genomförande av projekt och det ges inom utbildningen ett flertal tillfällen att utveckla dessa förmågor. Förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap tränas genom att lösa komplexa problemställningar som särskilt rör den agrara näringen.

Lantmästare - kandidatprogrammet avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) där studenten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning av intresse för något av utbildningens områden.

Kurser i programmet
Fetstil=obligatorisk kurs för lantmästarexamen
Huvudområden
BI=Biologi, FÖ=Företagsekonomi, KE=Kemi, LB=Lantbruksvetenskap, TN=Teknologi

Kurs Huvudområde-fördjupning

År 1
Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del I, 15 hp FÖ/LB G1N
Kemi, ekologi och statistik, 15 hp KE/LB G1N
Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö, 7,5 hp TN/LB G1N
Växtodling – marken och växterna, 7,5 hp BI/LB G1N
Växtproduktion, 15 hp BI/LB G1N

År 2
Animalieproduktion I, 15 hp BI/LB G1F
Djurhållningens teknologi, 15 hp TN/LB G1F
Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del II, 15 hp FÖ/LB G1F
Energisystem och energihushållning för landsbygdsföretag, 7,5 hp TN G1F
Animalieproduktion II med tillämpad juridik för de areella näringarna, 15 hp BI/LB G1F
Växtodlingens styrmedel med tillämpad juridik för de areella näringarna, 15 hp BI/LB G1F
Tillämpad juridik för de areella näringarna med metodkunskap, 7,5 hp LB G1F
Självständigt arbete i lantbruksvetenskap - lantmästare kandidatprogram, 7,5 hp (1) LB G1E
Självständigt arbete i företagsekonomi - lantmästare kandidatprogram, 7,5 hp (1) FÖ G1E

År 3
Specialisering företagsekonomi
Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning, 15 hp FÖ/LB G1F
Socialt hållbart ledarskap, 15 hp FÖ/LB G1F
Företagsstrategiska perspektiv, 15 hp FÖ/LB G2F
Självständigt arbete i företagsekonomi - lantmästare kandidatprogram, 15 hp (1) FÖ G2E

Specialisering lantbruksvetenskap
Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning, 15 hp FÖ/LB G1F
Socialt hållbart ledarskap, 15 hp FÖ/LB G1F
Byggnadskonstruktion A, 15 hp TN G1F
Hållbar markförvaltning i agroekosystem, 15 hp BI/LB G1F
Animalieproduktionens driftledning och system, 15 hp BI/LB G1F
Maskinteknik i lantbruket, 15 hp TN/LB G1F
Byggnadsplanering, 15 hp TN/LB G2F
Sustainable Production Systems in a Global Perspective, 15 hp BI/LB G2F
Självständigt arbete i lantbruksvetenskap - lantmästare kandidatprogram, 15 hp (1) LB G2E

(1) ˡ För lantmästarexamen krävs att studenten är godkänd på ett av de självständiga arbeten som erbjuds på lantmästare – kandidatprogrammet.

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Övergångsbestämmelser
Studenter antagna till lantmästare - kandidat hösten 2020 eller tidigare kan ta ut lantmästarexamen om de examenskrav som finns preciserade i utbildningsplan för lantmästarprogrammet (fr.o.m. ht 2021) är uppfyllda. En individuell studieplan upprättas i varje enskilt fall.

Den som före den 1 januari 2021 har påbörjat en utbildning till en lantmästarexamen enligt bestämmelserna i denna utbildningsplan har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt dessa bestämmelser, dock längst till och med utgången av december 2025.

En student som är antagen till lantmästare – kandidat före den 1 januari 2021 och uppfyller fordringarna har rätt att få en lantmästarexamen, 180 hp, om hen inte tidigare har en lantmästarexamen, 120 hp.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på lantmästare - kandidatprogram med avlagd kandidatexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.