Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala

BESLUT

Programkod:
LY009

Utbildningsplanen fastställd:
2016-10-12

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

Reviderad:
2018-12-19


Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

SLU Id:
SLU ua 2016.3.1.1-3817

Gäller antagna från:
1.    hösten 2017 
2.    hösten 2019 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till landskapsarkitektprogrammet, Uppsala krävs, förutom grundläggande behörighet,
särskild behörighet enligt områdesbehörighet A3:

- Matematik 3b alternativt Matematik 3c
- Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Betygskrav: I ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser inom områdesbehörigheten.

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har
motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är
också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild
behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för landskapsarkitektexamen:

För landskapsarkitektexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som landskapsarkitekt.

Kunskap och förståelse
För landskapsarkitektexamen skall studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga och konstnärliga grund och insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa såväl brett kunnande och förståelse av landskapsarkitekturens teori och historia som fördjupad kunskap om olika processer för gestaltning och planering och utveckling av fysiska utemiljöer, yrkesmässiga metoder, tekniker och material samt om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För landskapsarkitektexamen skall studenten
- visa förmåga att med helhetssyn och i komplexa sammanhang planera, gestalta, vårda och förnya landskap och fysisk utemiljö, med hänsyn till olika krav, särskilt samhällets mål för hållbar utveckling,
- visa förmåga att med adekvat arkitektonisk metod kritiskt, självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade och skapande uppgifter inom givna ramar inom landskapsarkitekturens område,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta områden samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar särskilt angående landskapets hållbara utveckling, och
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang i bild och modell, muntligt, skriftligt och på annat sätt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för
dessa, i dialog med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För landskapsarkitektexamen skall studenten
- visa förmåga att väga in relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska, miljömässiga och etiska aspekter i sina bedömningar och avvägningar och samtidigt ta hänsyn till människans förhållande till och nyttjande av landskapet
och den fysiska utemiljön,
- visa förutsättningar att basera sitt arbete på kravet på långsiktiga och funktionella lösningar av hög kvalitet och med god gestaltning,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.


EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala syftar till en landskapsarkitektexamen som är en yrkesexamen. Student kan även ta ut en kandidat- och masterexamen om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för en yrkesexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen landskapsarkitektexamen (Degree of Master of Science in Landscape Architecture).

Examenskrav
Landskapsarkitektexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 300
högskolepoäng, med följande krav:
• 180 högskolepoäng obligatoriska programkurser
• 75 högskolepoäng valbara programkurser
• 15 högskolepoäng självständigt arbete inom landskapsarkitektur (kandidatarbete/G2E)
• 30 högskolepoäng självständigt arbete (examensarbete) inom landskapsarkitektur (masterarbete/A2E)

Sammanlagt ska 150 högskolepoäng av utbildningens 300 högskolepoäng klassificeras som
färdighetstränande.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala omfattar fem år. De första tre åren, grundnivån, innehåller obligatoriska kurser och de två sista åren, avancerad nivå, innehåller till största delen valbara kurser.

Grundnivå, årskurs 1-3
Utbildningen inleds med att de studerande förvärvar övergripande kunskaper om landskapet, både ur natur- och kulturgivna perspektiv såsom landskapsarkitekturens historia. Dessa sätts i relation till människans egen skala och behov, landskapsarkitektens olika arbetsmetoder och begrepp, formlära med inriktning på kommunikation, samt grundläggande kunskaper om användbara odlade växter. Vidare studeras landskapet och urbana miljöer bland annat genom att tillämpa olika arbetsmetoder gällande planering och gestaltning, samt tillämpad vegetationsbyggnad. Slutligen studeras landskapet utifrån olika planstrategier och gestaltningsidéer. Färdigheter övas genom att relatera landskapets framtida utveckling till förvärvade kunskaper. På grundnivån hålls fortlöpande kontakt med yrkeslivet genom studiebesök och att yrkesverksamma deltar i undervisningen.

Utbildningen på grundnivå avslutas med ett självständigt arbete där studenten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

Avancerad nivå, årskurs 4-5
Utbildningen fortsätter med att den studerande erbjuds fördjupande kurser inom landskapsarkitektur.
Fördjupning sker i teori och metod, i materialkunskap och träning i att hantera komplexa frågeställningar
inom planering, gestaltning och förvaltning av platser och landskap. En viktig del utgör kontakt med och
förberedelse för yrkesverksamhet varför en del av utbildningen är arbetsplatsförlagd. Även på den
avancerade nivån deltar yrkesverksamma i undervisningen

Under utbildningens sista två år finns goda möjligheter att förlägga en termin eller ett läsår på exempelvis andra program inom SLU eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Kurser lästa utanför ramschemat kan behöva prövas för tillgodoräknande i examen.

Utbildningen, och den avancerade nivån, avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) där studenten får tillämpa sina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

Programmet ges på svenska på grundnivån (år 1-3) samt på praktikkursen och i övervägande del på engelska på den avancerade nivån (år 4-5).

Kurser i programmet
Fetstil = obligatorisk kurs
FTP = färdighetstränande poäng
Huvudområden: BI = Biologi, LK = Landskapsarkitektur, MV = Markvetenskap, TE = Teknik, TN = Teknologi
Kursnamn, högskolepoäng, (färdighetstränande poäng), huvudområde, fördjupning

År 1
Introduktion landskapsarkitektur samt geologi och hydrologi, 15 hp, LK/MV, G1N
Studio – Form och landskapskaraktär, 15 hp, (15 FTP), LK, G1N
Landskapets historia och växtkännedom 1, 15 hp, LK, G1N
Studio – Platsen i staden och växtkännedom 2, 15 hp, (10 FTP), LK, G1N
Floristik, 5 hp, BI, G1N
År 2
Marken som växtplats och växtkännedom 3, 15 hp, MV/LK, G1F
Studio – Planering och gestaltning av boendemiljö, 15 hp, (15 FTP), LK, G1F
Studio – Markprojektering, 7.5 hp, (7.5 FTP), LK, G1F
Formlära – Gestaltning i grupp, 7.5 hp, (7.5 FTP), LK, G1F
Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4, 10 hp, LK/MV, G1F
År 3
Studio – Landskapsplanering, 15 hp, (15 FTP), LK, G2F
Ekologi, 7.5 hp, BI, G1N
Värderingar som styr planering, gestaltning och förvaltning av landskap, 7.5 hp, LK, G2F
Självständigt arbete i landskapsarkitektur (kandidatarbete), 15 hp, (15 FTP), LK, G2E
Studio – Stadens offentliga rum, 15 hp, (15 FTP), LK, G2F, eller
Studio – Staden, 15 hp, (15 FTP), LK, G2F

År 4-5
Landscape architecture: History, theory and practice, 15 hp, LK, A1N
Studio – Avancerad växtgestaltning, 15 hp, (15 FTP), LK, A1N
Gestaltning genom förvaltning, 15 hp, (10 FTP), LK, A1N
Landscape planning in theory and practice, 15 hp, LK, A1F
Studio – Landscape architecture and urban space, 15 hp, (15 FTP), LK, A1N
Studio – Landscape architecture for sustainable urban design, 15 hp, (15 FTP), LK, A1N
GIS and geographic analysis, 15 hp, TN/TE, A1N
Studio – Large scale landscape project, 15 hp, (15 FTP), LK, A1N
Roles and methods for landscape architecture in comprehensive planning, 15 hp, (10 FTP), LK, A1N
Experimental student project in landscape architecture, 15 hp, (15 FTP), A1N
Studio – Markprojektering och markvetenskap, fortsättningskurs, 15 hp, (15 FTP), LK, A1N
Studio – Urban ecology for landscape architecture, 15 hp, (15 FTP), LK, A1N
Landskapsarkitekten i praktiken, 15 hp, (15 FTP), LK, A1N
Självständigt arbete i landskapsarkitektur (masterarbete), 30 hp, (30 FTP), LK, A2E

Övriga programkurser
Studieresa inom landskapsarkitektur, 5 hp, LK, G1F


Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen.

Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Övergångsbestämmelser
Student som är antagen till det tidigare landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (300 hp) har tillgång till de kurser som kommer att ges inom landskapsarkitektprogrammet, Uppsala (300 hp) från och med läsåret 2017/18. Eventuella överlappningar mellan kurser ska framgå av kursplaner.

Efter att kurser lagts ner kan kravet om obligatoriska kurser uppfyllas genom befintliga programkurser, men får prövas för tillgodoräknande i varje enskilt fall.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på landskapsarkitektprogrammet, Uppsala med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Fortsatta studier på landskapsarkitektprogrammet, Alnarp
Efter årskurs tre är det möjligt att fortsätta studierna också på landskapsarkitektprogrammet - Alnarp