Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Food and Landscape

BESLUT

Programkod:
LM010

Utbildningsplanen fastställd:
2020-06-23

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

Reviderad:
2021-12-08


Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

SLU Id:
SLU.ltv.2021.3.1.1-828

Gäller antagna från:
1.    hösten 2021 
2.    hösten 2022 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till masterprogrammet Food and Landscape krävs:
• grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen
• särskild behörighet: fördjupning omfattande 90 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden:
- naturvetenskap,
- samhällsvetenskap,
- teknologi eller
- mat och måltidsvetenskap.
Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Masterprogrammet Food and Landscape syftar till en masterexamen som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet Food Studies (Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Food Studies).

Examenskrav
Masterexamen med huvudområdet Food Studies uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:

- minst 30 hp kurser inom huvudområdet Food Studies (A1N; A1F)
- minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet Food Studies (masterarbete/A2E).

Maximalt 30 hp får utgöras av godkända kurser på grundnivå, förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Detta tvärvetenskapliga masterprogram behandlar relationer mellan mat, människor och platser, och hur urbana och rurala landskap kan planeras, utformas och förvaltas ur ett hållbarhetsperspektiv med avseende på konsumtion och produktion av mat. Programmet tillämpar landskapsarkitekturens tvärveten-skapliga, syntetiserande och platsanknutna angreppssätt, kombinerat med ämnet Food Studies förståelse för matens roll ur ett brett kulturellt och kritiskt perspektiv. Utbildningen ger studenterna möjlighet att förvärva verktyg och metoder för strategisk planering, utformning, entreprenörskap, förvaltning och kommunikation kring matlandskap som ett led i hållbar utveckling, ur dess alla aspekter från lokalt till globalt. Studierna inbegriper även att kommunicera kunskap om olika produktionsformers bidrag till landskaps mervärden, och utgår i detta från SLU:s breda kompetens. Syftet är att anlägga ett holistiskt synsätt på relationerna mellan mat, människa och landskap och relatera dessa aspekter till FN:s globala mål.

Det första året byggs en kunskap kring den vetenskapliga bredd som gränssnittet mellan landskapsstudier och det internationella mångvetenskapliga ämnet Food Studies innefattar. Programmet börjar med en introduktionskurs som skapar en kunskapsbas och förståelse kring relationer mellan landskap, mat och människa/ matkultur och hur denna kan användas inom hållbar planering. Denna kurs (Foodscapes 1, Food studies and landscape) består av temaveckor som över-siktligt behandlar relevanta teman, exempelvis måltidshistoria parallellt med landskapshistoria, relationer mellan stad och land, mervärden knutna till mat-produktion. Därefter följer kurser där studenterna kan fördjupa sina kunskaper inom produktionssystem, agroekologi, ekonomiska incitament, konsument-beteende och planeringsgrunder samt urban odling för sociala och andra värden. I årskurs två skalas progressionen upp genom mer problematiserande i en mer globalt inriktad kurs (Foodscapes 2, Critical food studies), följt av en tillämpad projektuppgift i grupp med metodstudier och strategiska lösningar på mat- och landskapsrelaterade utmaningar. Programmet avslutas med ett examensarbete som kan innebära tvärvetenskapligt tillämpade fallstudier eller fördjupade teoretiska studier av ett mat-landskapsrelaterat ämne.

Kurserna inom programmet innehåller många olika undervisningsformer för att främja studenternas inlärning och kreativitet och ge dem verktyg för kommande arbetssituationer. Detta sker genom föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, studiebesök, exkursioner, fallstudier, projektarbeten, gestaltningsförslag, uppsatser och examensarbete. Modeller och metoder som stödjer kunskaps-inhämtningen tillämpas i praktiska moment som speglar olika situationers förutsättningar och som följs upp med kritisk analys och utvärdering. Efter utbildningen ska studenten ha färdigheter i samverkan, metodval, muntlig, skriftlig och visuell kommunikation. De ska kunna se helheter och förutse utveckling för att kunna ta en projektledande roll antingen enskilt eller i stora sammanhang. Masterprogrammet har en tydlig koppling till aktuell forskning och globala frågeställningar, vilket ger goda förutsättningar för anställningsbarhet såväl nationellt som internationellt efter examen.

Under utbildningen finns möjligheter att läsa kurs/er från andra program inom SLU, andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Programmet ges på engelska.

Kurser i programmet
Huvudområden:
Food Studies (FS)
Landskapsarkitektur (LK)
Lantbruksvetenskap (LB)
Biologi (BI)
Trädgårdsvetenskap (TD)

Hp=högskolepoäng

År 1
Foodscapes 1, 15 hp, FS/LK, A1N
Agroecology and Sustainability of Production Systems, 15 hp, LB/BI, A1N
Food Planning, 15 hp, FS/LK, A1N
Urban Agriculture and Social Interaction, 15 hp, LK/TD, G2F

År 2
Foodscapes 2, 15 hp, FS/LK, A1F
Innovation and Implementation, 15 hp, LK/FS, A1F
Independent Project in Food Studies, A2E, 30 hp, FS, A2E

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort masterprogrammet Food and Landscape med avlagd masterexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.