Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master´s Programme

BESLUT

Programkod:
LM009

Utbildningsplanen fastställd:
2017-10-11

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

Reviderad:
2021-12-08


Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

SLU Id:
SLU.ltv.2021.3.1.1-828

Gäller antagna från:
1.    hösten 2018 
2.    hösten 2019 
3.    hösten 2022 
4.    hösten 2022 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering krävs:
grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp) eller motsvarande utländsk examen
särskild behörighet: fördjupning omfattande 90 hp inom något av följande huvudområden/huvudområdesgrupper:

• Arkitektur
• Landskapsarkitektur
• Landskapsplanering
• Samhällsplanering
• Fysisk planering
• Kultur-, samhälls-, och ekonomisk geografi

samt

en godkänd portfolio enligt instruktioner

Den inskickade portfolion bedöms enligt följande kriterier:

- Ämnesinriktningens relevans – har studenten arbetat med frågeställningar inom landskapsarkitektur?
- Nivå på kunskaperna ‐ har studenten formulerat sin uppgift i ett relevant teoretiskt sammanhang?
- Färdigheter – har studenten visat förmåga att formulera sin uppgift på ett begripligt sätt, i text och bild?


Om portfolion uppfyller ovanstående kriterier anses den sökande behörig, och bedöms ha förmåga att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen av portfolion görs av programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet skall studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdigheter och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering syftar till en masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur som är en generell examen. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Landscape Architecture).

Examenskrav
Masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- minst 30 hp kurser med fördjupning inom landskapsarkitektur (A1N; A1F),
- minst 30 hp självständigt arbete inom landskapsarkitektur (masterarbete/A2E).

Maximalt 30 hp får utgöra kurser på grundnivå.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Programmets syfte är att ge studenter som har en utbildning som angränsar till landskapsarkitektur en möjlighet att fördjupa sig i de delar av ämnet som rör uthålliga stad-och landperspektiv. Masterexamen är förberedelse inför en akademisk forskarkarriär alternativt en yrkeskarriär inom den del av landskapsarkitekturen som en kandidat- eller yrkesexamen i kombination med fördjupning och specialisering inom programmet öppnar upp för.

Programmet genomförs med hög grad av flexibilitet inom ramen för kursutbudet som till största delen är gemensam med årskurs 4-5 på landskapsarkitekt-programmet i Uppsala. Efter den första terminen väljer studenterna fritt mellan ett utbud av kurser där även andra kurser som ges av institutionen för stad och land passar in. Valfriheten innebär att studenterna har möjlighet att specialisera sig inom ämnets ramar. Utbildningen avslutas med det självständiga arbetet på 30 hp.

Samtliga examensmål blir i princip berörda redan under den första terminen, men fördjupas på olika sätt och i olika hög grad under hela programmet och särskilt de vetenskapliga aspekterna förbereds i den teori-och metodkurs som föregår det självständiga arbetet.

Studenterna förvärvar kunskap – som beroende på intresse, behov och fallenhet kan vara mer eller mindre fördjupad – om landskapsarkitekturens vetenskapliga och konstnärliga grund, landskaps-arkitekturens teori och historia och olika processer för planering, gestaltning och utveckling av landskap. Vidare förväntas man nå insikter i landskapsarkitekturens yrkesmässiga metoder, tekniker och material, relevant lagstiftning och författning, människors olika behov, upplevelser och nyttjande av den fysiska miljön.

Kurser i stadsutveckling och storskalig landskapsgestaltning ger metodkunskap och övning i en internationell kontext med fokus på hållbarhetsfrågor. En viktig aspekt är förmågan att förstå motiv och ramar för fysisk planering och samhällets organisering. Kunskap om hållbarhet och långsiktig utveckling på mer detaljerad nivå förmedlas också i en kurs inriktad mot förvaltning av kulturmiljöer och grön infrastruktur.

Till de färdigheter som programmet utvecklar hör att initiera och formulera processer för planering, gestaltning och utveckling av landskap, att genomföra och utvärdera kvalificerade och skapande uppgifter inom landskapsarkitekturens område, att involvera olika kompetenser och brukare i planerings- och förändringsprocesser samt att bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar särskilt avseende landskapets hållbara utveckling i urbaniseringens spår. Undervisningen sker genom föreläsningar och litteraturstudier såväl som studiebesök, projektarbete och studioundervisning. Kurserna använder sig av aktuella projekt i undervisningen.

Programmet ges på engelska.

Kurser i programmet
Inom ramen för programmet ges sju kurser samt självständigt arbete. Vid antagning till programmet antas studenterna till kurserna ”Landscape architecture: History, theory and practice” och ”Studio – Landscape architecture for sustainable urban design”. Ett självständigt arbete på minst 30 hp (landskapsarkitektur, A2E) är obligatoriskt för masterexamen (120 hp).

Hubudområde:
Landskapsarkitektur (LK)
Teknologi (TN)
Teknik (TE)

Hp=Högskolepoäng

År 1
Hösttermin
Landscape Architecture: History, theory and practice, 15 hp (LK, A1N)
Studio – Landscape architecture for sustainable urban design, 15 hp (LK, A1N)

Vårtermin
Roles and methods for landscape architecture in comprehensive planning, 15 hp (LK, A1N)
Studio - Urban ecology for landscape architecture, 15 hp (LK, A1N)

År 2
Hösttermin
Studio - Water environments and landscape architecture, 15 hp (LK, A1N)
Landscape planning in theory and practice, 15 hp (LK, A1F)
GIS and geographic analysis, 15 hp (TN/TE, A1N)
Independent Project in Landscape Architecture, A2E – Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation – Master’s Programme, 30 hp (LK, A2E)

Vårtermin
Independent Project in Landscape Architecture, A2E – Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation – Master’s Programme, 30 hp (LK, A2E)

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.