Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram

BESLUT

Programkod:
LK004

Utbildningsplanen fastställd:
2016-12-08

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

Reviderad:
2021-10-27


Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

SLU Id:
SLU.ltv.2021.3.1.1-756

Gäller antagna från:
1.    hösten 2010 
2.    hösten 2012 
3.    hösten 2017 
4.    hösten 2022 -   Visas nedan 

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
Tidigare studier
För att bli antagen till trädgårdsingenjör: design – kandidatprogram krävs, förutom grundläggande behörighet,
särskild behörighet motsvarande:

• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Betygskrav: I ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd

Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser inom områdesbehörigheten.

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Urvalsprov
Utbildningsplatserna på programmet tillsätts via ett urvalsprov. Provet är öppet för alla sökande som anmält sig senast sista ansökningsdag. Provet består av en inledande hemuppgift och därefter ett mer omfattande prov under en dag i Alnarp. Följande punkter skall bedömas vad gäller hemuppgiften:

• Förmåga att uttrycka sig i bild och skrift
• Förmåga att gestalta och komponera på ett kreativt och funktionellt sätt
• Förmåga att skapa rumsliga helheter
• Förmåga att reflektera över och beskriva gestaltningsprocessen

På grundval av den rangordning av de sökande som gjorts efter en jurybedömning av hemuppgifterna kallas de mest lämpade till ett andra steg av provet som genomförs i Alnarp. Vid provet i Alnarp görs en fördjupad prövning av ovanstående förmågor samt av:

• Kunskaper om material
• Kunskaper och praktiskt handlag med växter och annat material
• Förmåga att uttrycka sig i tal

Den slutliga bedömningen av den enskildes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen görs av en jury vars beslut inte kan överklagas. Juryns bedömning utgör ett av underlagen vid det senare beslutet om antagning till programmet.

Ansvarig programnämnd beslutar om provets närmare utformning och genomförande.

MÅL

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
• visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka att relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
• visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
• visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
• visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
• visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för trädgårdsingenjörsexamen:

Kunskap och förståelse
För trädgårdsingenjörsexamen skall studenten
• visa kännedom om områdets vetenskapliga grund och aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
• visa kunskap om några relevanta metoder inom området, och
• visa förståelse för trädgårdsnäringens förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället.

Färdighet och förmåga
För trädgårdsingenjörsexamen skall studenten
• visa förmåga att besluta, genomföra och utvärdera relevanta åtgärder som rör trädgårdsnäringens produktion, marknad, design, miljö och upplevelser,
• visa förmåga att kritiskt granska och bedöma relevant information samt redogöra för och diskutera problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
• visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att arbeta med och ansvara för verksamheter inom trädgårdsnäringen och angränsande områden.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För trädgårdsingenjörsexamen skall studenten
• visa förmåga att hantera etiska frågor om odling och företagande,
• visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram syftar till en programkopplad kandidatexamen som är en generell examen samt möjliggör en trädgårdsingenjörsexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för kandidatexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområde landskapsarkitektur eller kandidatexamen med huvudområde trädgårdsvetenskap (degree of Bachelor of Science with a Major in Landscape Architecture or degree of Bachelor of Science with a Major in Horticultural Science).

Student som uppfyller fordringarna för en yrkesexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen trädgårdsingenjörsexamen (Higher Education Diploma in Horticultural Management).

Examenskrav
Programkopplad kandidatexamen med huvudområdet landskapsarkitektur uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

• 120 hp obligatoriska programkurser,
• minst 60 hp kurser inom landskapsarkitektur (G1N; G1F),
• minst 15 hp kurser med fördjupning inom landskapsarkitektur (G2F),
• minst 15 hp självständigt arbete inom landskapsarkitektur (kandidatarbete/G2E).

Programkopplad kandidatexamen med huvudområdet trädgårdsvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 hp med följande krav:

• 120 hp obligatoriska programkurser,
• minst 60 hp kurser inom trädgårdsvetenskap (G1N; G1F),
• minst 15 hp kurser med fördjupning inom trädgårdsvetenskap (G2F),
• minst 15 hp självständigt arbete inom trädgårdsvetenskap (kandidatarbete/G2E).

Maximalt 30 hp i en kandidatexamen får utgöras av kurser på avancerad nivå.

Trädgårdsingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar (godkända kurser) om 120 hp med följande krav:

• 105 hp programkurser, varav minst 90 hp ur programmets utbud av obligatoriska kurser,
• självständigt arbete om 15 hp enligt fastställda anvisningar för programmet.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Programmets två första år innehåller obligatoriska kurser. Dessa ger en bas inom huvudområdet och omfattar studier och träning av färdigheter avseende relevanta metoder och material gällande landskapsarkitektur och särskilt trädgårdsdesign. Kurserna behandlar kulturväxter ur ett såväl naturvetenskapligt perspektiv som ur ett gestaltningsperspektiv. Vidare studeras grunder inom markprojektering, trädgårdshistoria och formlära. Marknadsföring och företagsekonomi ingår och slutligen övas färdigheter i att gestalta och formge trädgårdsmiljöer både inomhus och utomhus. Färdigheter i att formulera sig i skrift, samt visuell och muntlig framställning övas kontinuerligt.

Under programmets tredje år har studenten möjlighet att fördjupa sig inom särskilda ämnesområden genom att välja bland valbara kurser i ramschemat eller relevanta kurser utanför programmet, t ex vid ett annat lärosäte. Kurser lästa utanför ramschemat kan behöva prövas för tillgodoräknande.

Programmet avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp där studenten får tillämpa sina kunskaper och färdigheter i en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

Programmet ges på svenska. Valbara kurser på engelska kan förekomma.

Kurser i programmet
Huvudområden
BI=Biologi,
TD=Trädgårdsvetenskap,
LK=Landskapsarkitektur,
FÖ=Företagsekonomi,
TN=Teknologi

Hp=högskolepoäng

År 1 (obligatoriska kurser)
Botanik och växtkännedom, 15 hp (BI/TD, G1N)
Trädgårdsdesignens metod och material, 15 hp (LK/TD, G1N)
Trädgårdens markbyggnad och projektering, 15 hp (LK/TD, G1N)
Trädgårdshistoria, 7,5 hp (LK/TD, G1N)
Färg- & formlära för trädgårdsingenjörer, 7,5 hp (LK, G1N)

År 2 (obligatoriska kurser)
Växtskydd, grundkurs, 7,5 hp (BI/TD, G1N)
Marknadsföring av trädgård och landskap, 7,5 hp (FÖ/LK, G1N)
Designföretaget – företagande inom landskap och trädgård, 15 hp (FÖ/LK, G1N)
Inomhusträdgårdens material och design, 15 hp (LK/TD, G1F)
Utomhusträdgårdens material och design, 15 hp (LK/TD, G1F)

År 3 (valbara kurser, obligatoriskt kandidatarbete)
Utökad växt- och ståndortskännedom, 15 hp (LK/TD, G2F)
Hälsoträdgårdar, 15 hp (LK/TD, G2F)
Växtkomposition, 15 hp (LK, G2F)
Hydroponiska system inom trädgårdsodling och i offentlig miljö, 15 hp (BI/TD, G2F)
Climate Change – Effects on the Landscape and Potential Solutions 15 hp (LK/TD, G2F)
Urban Landscape Design, 15 hp (LK/TD, G2F)
Material- konstruktion och projektering, 15 hp (TN/LK, G2F)
Trädgårdsväxternas gröna kulturarv, 15 hp (LK, GXX)
Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv, 15 hp (LK, GXX)
Kyrkogårdsförvaltning, 15 hp (LK, G1N)
Conservation of Gardens, Parks and Designed Landscapes, 15 hp (LK, A1N)
Urban Agriculture and Social Interaction, 15 hp (LK/TD, G2F)
Växtteknik, 15 hp (LK/TN, G2F)
Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design, 15 hp (LK, GXX)

Självständigt arbete i landskapsarkitektur, 15 hp (LK, G2E)
Självständigt arbete i trädgårdsvetenskap, 15 hp (TD, G2E)


Utbytesstudier genomförs med fördel under höst- eller vårtermin i årskurs 3.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Kursutbudet kan komma att förändras under utbildningen, vilket kan leda till en ny version av utbildningsplan där vid behov information om övergångsbestämmelser ges. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Övergångsbestämmelser
Om kurser läggs ner kan kravet om obligatoriska kurser uppfyllas genom befintliga programkurser, men får prövas för tillgodoräknande i varje enskilt fall.

En student som är antagen före den 1 januari 2021 har rätt att slutföra sin utbildning för att få en trädgårdsingenjörsexamen, 120 hp, enligt äldre bestämmelser till och med utgången av december 2025. En student som är antagen före den 1 januari 2021 och uppfyller fordringarna har rätt att få en trädgårdsingenjörsexamen, 180 hp, om hen inte tidigare har en trädgårdsingenjörsexamen, 120 hp.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram med avlagd kandidatexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.