Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Etologi och djurskydd - kandidatprogram

Omfattning:
180 högskolepoäng

Nivå:
1 - Grundnivå

Examen
Kandidatexamen

Programkod:
VK002

Ansvarig fakultet:
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Gäller antagna från:
1.    hösten 2005    Visas nedan 
2.    hösten 2012

Bilagor

1. Beslut

Styrelsen för SLU beslutade den 8 september 2004 att inrätta kandidat-programmet i etologi och djurskydd. Utbildningsplanen fastställdes den 10 juni 2005 av fakultetsnämnden vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjurs-vetenskap att gälla från och med läsåret 2005/06. Därefter har mindre redigeringar gjorts i utbildningsplanen den 31 augusti 2006, 5 juni 2007, 22 juni 2009 och 7 juni 2010. Den senaste ändringen gäller från och med läsåret 2010/11.

Etologi och djurskydd - kandidatprogram på grundnivå omfattar 180 högskolepoäng. Programmet har följande programkod: VK002.

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

För att bli antagen till Etologi och djurskydd - kandidatprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande:
- Matematik D
- Fysik A
- Kemi B
- Biologi B
vilket motsvarar områdesbehörighet 11 .
Betygskrav: i var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget godkänd.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

3. Mål

3.1 Allmänna mål
I enlighet med högskolelagen (1 kap, 8 §) skall utbildning på grundnivå ”utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
-beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.”

3.2 Särskilda mål för kandidatexamen
I enlighet med bilaga till förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet skall studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdigheter och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika målgrupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


3.3 Preciserade mål för Etologi och djurskydd - kandidatprogram
Inom ramen för kraven i examensbeskrivningen har SLU preciserat följande mål för kandidatexamen i biologi:

Kunskaper och förståelse
För kandidatexamen i biologi skall studenten
- visa kunskap och förståelse i etologi och djurskydd, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund och kunskap om tillämpliga metoder inom området samt orientering om aktuella forskningsfrågor,
- visa sådan förståelse i biokemi, mikrobiologi och statistik som krävs för att för att studera biologi på avancerad nivå,
- visa förståelse och kunna förklara grunder och tillämpningar i djurs form och funktion, etologi, djurskydd, djurs utfodring, djurhållning och genetik,
- visa förståelse och kunna förklara hur evolutionsbiologin är grunden för djurs bete¬enden och behov, och
- visa förståelse och kunna förklara djurens roll i samhället, hur de påverkas av olika miljöer, hantering och interaktion med människor.

Färdigheter och förmåga
För kandidatexamen i biologi skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka information i problemställningar relevanta inom etologi och djurskydd samt kritiskt diskutera dessa,
- visa förmåga att självständigt utföra sammanställningar och enklare statistiska analyser av biologiska data,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar samt visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika målgrupper,
- visa sådan färdighet som fordras för att arbeta inom området etologi och djurskydd samt kunna studera vidare på avancerad nivå, med en hög grad av självständighet,
- visa förmåga att söka och sammanställa vetenskaplig litteratur inom etologi och djurskydd,
- behärska det fackspråk som används inom etologi- och djurskyddsområdet, skriva på ett vetenskapligt och populärvetenskapligt sätt på svenska, samt kunna tillgodogöra sig innehållet i vetenskaplig litteratur på engelska.
- beskriva olika djurhållningssystem och bedöma dem utifrån ett etologiskt och djurskyddsfrämjande perspektiv, och
- göra bedömningar som syftar till att finna bästa möjliga lösningar för hållning av djur och/eller för människans interaktion med djur.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen i biologi skall studenten
- visa förmåga att göra bedömningar av relevans inom etologi- och djurskyddsområdet, med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa förmåga att göra bedömningar av människors och djur relationer och hur dessa kan påverka och påverkas av omvärlden på kort och lång sikt,
- visa insikt i kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur kunskapen används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kunskap.

4. Möjligheter till fortsatta studier

Den student som har fullgjort Etologi och djurskydd - kandidatprogrammet med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet att antas till fortsatta studier på bland annat följande typ av utbildning vid SLU:
- Utbildning på avancerad nivå

Vilka utbildningsprogram som är möjliga att antas till framgår av bilaga 1 som fastställs av grundutbildningsnämnden vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

5. Innehåll och uppläggning

5.1 Kurser
De kurser som ingår i Etologi och djurskydd - kandidatprogrammet fastställs av nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och presenteras i bilaga 2 till utbildningsplanen. Kursernas mål och innehåll framgår av kursplanen för respektive kurs.

5.2 Uppläggning
Utbildningen inleds med integrerade ämnen, etologi, djurskydd, djurvälfärd och etik samt evolutionsbiologi. Här introduceras dessutom studenterna till yrkesverksamhet inom dessa områden och till den pedagogiska metodik som används inom programmet. Inledningen ger även en grundläggande förståelse för universitetsstudier och vetenskapligt synsätt. Ämnen som mikrobiologi, biokemi, djurs form, fysiologi och utfodring samt statistik ger en grund för att bättre förstå de mer tillämpade områdena av utbildningen. Områden som ger en helhetsbild av relationen mellan människa och djur ges i följande kurser; djurhälsa, djurhållning, djurmiljö och människa - djurinteraktion. Hela utbildningen genomsyras av integration av olika ämnesområden för att ge en ökad möjlighet till helhetssyn och att se samband mellan olika ämnen. Programmet ger utrymme för viss profilering under det tredje året.

Undervisningen är upplagd enligt problem baserat lärande (PBL) med inslag av färdighetsbaserade träningsmoment. PBL karakteriseras av verklighetsanknutna situationer, självstyrd inlärning och arbete i grupp. I de färdighetsbaserade momenten tränar studenten kommunikation (skriftlig och muntlig), analys, värdering och social interaktion i ett vetenskapligt sammanhang.

Programmet ger praktiska färdigheter genom arbetsplatsförlagda moment på djurparker eller i annan praktisk djurhållning. Studenten ges också möjligheter till inblick i entreprenörskap och eget företagande.

Självständigt arbete
Utbildning på grundnivå avslutas med ett självständigt arbete (kandidatarbete) där stu-denten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

6. Examination

I varje kurs ingår ett eller flera prov. Studenterna får betyg enligt den fyrgradiga skalan (5-4-3-U)(Enligt rektorsbeslut 17 december 2007(Dnr SLU ua 30-4022/07. Betyget godkänd förutsätter att den studerande blivit godkänd på samtliga i kursen ingående prov och uppfyller kraven på deltagande i obligatoriska kursmoment.

Betyg bestäms av examinator utsedd av SLU. Betygsbeslut kan inte överklagas. Närmare anvisningar finns om rätten att genomgå förnyad examination.

7. Examen

7.1 Examen som utbildningen syftar till
Kandidatexamen med huvudområdet biologi enligt utbildningsplanen för Etologi och djurskydd - kandidatprogram uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng med följande krav:
- Minst 60 högskolepoäng inom området biologi (grund AB)
- Minst 15 högskolepoäng kurser med fördjupning inom biologi (grund C)
- Minst 15 högskolepoäng självständigt arbete (kandidatarbete/grund C) inom området biologi
- Maximalt 30 högskolepoäng får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå

Kursfordringarna skall samtidigt uppfylla följande krav:
- minst 130 högskolepoäng programkurser enligt bilaga 2
- självständigt arbete (examensarbete) inom biologi med inriktning mot etologi och djurskydd enligt bilaga 2

Student som uppfyller fordringarna för kandidatexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområdet biologi (Degree of Bachelor with a Major in Biology).

Av examensbeviset skall framgå att examen uppfyller fordringarna enligt utbildningsplan för Etologi och djurskydd - kandidatprogrammet. Preciserade kurskrav framgår av bilaga 2, som fastställs av nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

7.2 Övrig examen som utbildningen möjliggör
De kurser som ingår i Etologi och djurskydd - kandidatprogrammet möjliggör även följande examen under förutsättning att SLU:s krav för generell examen är uppfyllda:
- Kandidatexamen med huvudområdet biologi (utan programkoppling)

8. Övrigt

8.1 Tillgodoräknanden
Godkända kurser från annan högskoleutbildning, inom eller utom landet, kan tillgodoräknas i Etologi och djurskydd - kandidatprogrammet. Detta gäller dock inte om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Prövning om tillgodoräknade sker i det enskilda fallet. Efter prövning kan även motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet tillgodoräknas.

8.2 Övergångsbestämmelser
Studenter antagna till Etologi och djurskydd - kandidatprogram före den 1 juli 2007 kan erhålla kandidatexamen enligt denna utbildningsplan om kraven enligt punkt 7. Examen är uppfyllda.