Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Husdjursvetenskap - kandidatprogram

Omfattning:
180 högskolepoäng

Nivå:
1 - Grundnivå

Examen
Kandidatexamen

Programkod:
VK001

Ansvarig fakultet:
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Gäller antagna från:
1.    hösten 2010    Visas nedan 
2.    hösten 2012

Bilagor

1. Beslut

Styrelsen för SLU beslutade 12 juni 2006 att inrätta Husdjursvetenskap - kandidatprogrammet. Utbildningsplanen fastställdes den 5 juni 2007 fakultetsnämnden vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, därefter har den reviderats den 7 juni, 2010. Den senaste ändringen gäller fr.o.m. läsåret 2010/11.

Husdjursvetenskap - kandidatprogrammet syftar till en kandidatexamen med huvudområdet husdjursvetenskap på grundnivå och omfattar 180 högskolepoäng. Programmet har följande programkod: VK001

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

För att bli antagen till Husdjursvetenskap-kandidatprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande:
• Matematik D
• Fysik A
• Kemi B
• Biologi B
vilket motsvarar områdesbehörighet 14 .
Betygskrav: i var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget godkänd.

Kraven på särskild behörighet, enligt ovan, kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

3. Mål

3.1 Allmänna mål
I enlighet med högskolelagen (1 kap, 8 §) skall utbildning på grundnivå ”utveckla studenternas
• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
• beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
• söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
• följa kunskapsutvecklingen, och
• utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.”

3.2 Särskilda mål för kandidatexamen
I enlighet med bilagan till förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) skall studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
• visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
• visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
• visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
• visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
• visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

3.3 Preciserade mål för Husdjursvetenskap - kandidatprogrammet
Inom ramen för målen i examensbeskrivningen har SLU preciserat följande mål för Husdjursvetenskap - kandidatprogrammet:

Kunskaper och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
• visa kunskap och förståelse i husdjursvetenskap (anatomi-histologi-fysiologi, etologi, näringsfysiologi-utfodring och genetik-avel), inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund och kunskap om tillämpliga metoder inom området samt orientering om aktuella forskningsfrågor,
• visa sådan förståelse i kemi, biokemi, cellbiologi, mikrobiologi, matematik och statistik som krävs för att kunna studera husdjursvetenskap och biologi, och
• visa kännedom om husdjurens roll i samhället, deras påverkan på miljön och deras betydelse för livsmedelsproduktion och rekreation.


Färdigheter och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
• visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka information i problemställningar relevanta för husdjursområdet samt kritiskt diskutera företeelser och frågeställningar inom området,
• visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem med anknytning till husdjur samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
• visa förmåga att tala och skriva om husdjursvetenskap, på ett vetenskapligt och populärvetenskapligt sätt på svenska, samt kunna tillgodogöra sig innehållet i vetenskaplig litteratur på engelska,
• visa förmåga att utföra sammanställningar och statistiska analyser av biologiska data,
• visa förmåga att utföra kemiskt och biologiskt laborativt arbete av relevans för husdjursvetenskap,
• visa god förmåga att jämföra olika husdjursarters uppbyggnad och funktion samt att analysera husdjurs beteende med etologisk metodik,
• visa förmåga att utföra beräkningar av husdjurs näringsbehov med hänsyn till olika fodermedel och utfodringsprinciper, och
• visa förmåga att jämföra den genetiska bakgrunden till olika typer av egenskaper, utföra genetiska skattningar samt skissa på avelsprogram för olika djurslag.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
• visa förmåga att inom det husdjursvetenskapliga området göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga, miljömässiga och etiska aspekter,
• visa förmåga att göra bedömningar av hur nyttjandet av husdjur påverkar husdjuren och omvärlden, och
• visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur kunskapen används samt visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap i husdjursvetenskap och andra ämnen och att utveckla sin kunskap.

4. Möjligheter till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på Husdjursvetenskap - kandidatprogrammet med avlagd kandidatexamen uppfyller kraven på särskild behörighet för att antas till fortsatta studier på bland annat följande typ av utbildningar vid SLU:
• Utbildning på avancerad nivå
Vilka utbildningsprogram som är möjliga att antas till framgår av bilaga som fastställs av nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

5. Innehåll och uppläggning

5.1 Kurser
De kurser som ingår i Husdjursvetenskap - kandidatprogrammet fastställs av nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och presenteras i bilaga 2 till utbildningsplanen. Kursernas mål och innehåll framgår av kursplanen för respektive kurs.

5.2 Uppläggning
Utbildningen inleds med en introduktion om djur i människans tjänst och samspelet mellan djur och människor. Därefter följer de grundläggande ämnen som behövs för att förstå de husdjursvetenskapliga ämnena. Så följer olika husdjursämnen med tillämpade moment och återkopplingar till de grundläggande ämnena. Utbildningen avslutas med valfria kurser och ett självständigt arbete. Det självständiga arbetet och valfria kurser ger studenten möjlighet att skapa en egen profil på kandidatexamen. Aktiv studentmedverkan, en dialog mellan studenter och lärare och variation i undervisningsformer är kännetecknande för utbildningen. Programmet vilar på vetenskaplig grund och SLUs forskning utnyttjas i undervisningen, samtidigt som programmet har näringslivsanknytning.

Självständigt arbete
Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (kandidatarbete) om 15 högskolepoäng, där studenten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom husdjursvetenskap.

6. Examination

I varje kurs ingår ett eller flera prov. Studenterna får betyg enligt den fyrgradiga skalan (5-4-3-U) , eller efter den tvågradiga skalan (G-U). Betyget godkänd förutsätter att den studerande blivit godkänd på samtliga i kursen ingående prov och uppfyller kraven på deltagande i obligatoriska kursmoment.

Betyg bestäms av examinator utsedd av SLU. Betygsbeslut kan inte överklagas. Närmare anvisningar finns om rätten att genomgå förnyad examination.

7. Examen

7.1 Examen som utbildningen syftar till
Kandidatexamen med huvudområdet husdjursvetenskap enligt utbildningsplan för Husdjursvetenskap - kandidatprogrammet uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng med följande krav:
• minst 60 högskolepoäng kurser inom husdjursvetenskap (grund AB)
• minst 15 högskolepoäng kurser med fördjupning inom husdjursvetenskap (grund C)
• minst 15 högskolepoäng självständigt arbete inom husdjursvetenskap (kandidatarbete/grund C)
• maximalt 30 högskolepoäng får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå

Kursfordringarna skall samtidigt uppfylla följande krav:
• minst 120 högskolepoäng programkurser enligt bilaga 2
• självständigt arbete inom husdjursvetenskap enligt bilaga 2
Student som uppfyller fordringarna för kandidatexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområdet husdjursvetenskap (Bachelor of Science with a major in Animal Science).

Av examensbeviset skall framgå att examen uppfyller fordringarna enligt utbildningsplan för Husdjursvetenskap - kandidatprogrammet. Preciserade kurskrav framgår av bilaga 2, som fastställs av nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

7.2 Övriga examina som utbildningen möjliggör
De kurser som ingår i Husdjursvetenskap - kandidatprogrammet möjliggör även följande examen under förutsättning att SLU:s krav för generell examen är uppfyllda:
• Kandidatexamen med huvudområdet husdjursvetenskap (utan programkoppling)
• Kandidatexamen med huvudområdet biologi (utan programkoppling)

8. Övrigt

8.1 Tillgodoräknanden
Godkända kurser från annan högskoleutbildning, inom eller utom landet, kan tillgodo-räknas i kandidatexamen. Detta gäller dock inte om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Prövning om tillgodoräknade sker i det enskilda fallet. Efter prövning kan även motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet tillgodoräknas.
8.2 Övergångsbestämmelser
Studenter antagna till Husdjursvetenskap - kandidatprogrammet vid SLU före den 1 juli 2007 kan erhålla kandidatexamen om kraven enligt punkt 7. Examen är uppfyllda.