Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Skogsbruk med många mål

BESLUT

Programkod:
SMTA2

Utbildningsplanen fastställd:
2019-10-14

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

SLU Id:
SLU.ua.2019.3.1.1-4188

Gäller antagna från:
1.    hösten 2020 -   Visas nedan 
2.    hösten 2022 - hösten

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till masterprogrammet Skogsbruk med många mål krävs:

• grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp) eller motsvarande utländsk examen

• särskild behörighet: fördjupning omfattande minst 60 hp inom något av följande ämnen/huvudområden:

- biologi eller
- skogsvetenskap eller
- skogshushållning eller
- miljövetenskap eller
- naturresursförvaltning eller
- lantbruksvetenskap eller
- skogs- och träteknik

Kravet på särskild behörighet enligt ovan kan även uppfyllas av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurser engelska 6 och svenska 3. I dessa kurser krävs lägst betyget Godkänt. Kravet på engelska anses uppfyllt för den som har en kandidatexamen om 180 hp från svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) eller Linnéuniversitetet (LNU). Engelska 6 och svenska 3 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till högskoleförordningen respektive förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse
För masterexamen ska studenten:
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings­ och utvecklingsarbete
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen

Färdighet och förmåga
För masterexamen ska studenten:
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings­ och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen ska studenten:
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings­ och utvecklingsarbete
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Masterprogrammet Skogsbruk med många mål syftar till en generell gemensam masterexamen (joint degree) där de två lärosätena utfärdar respektive examen i samma examensbevis. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se respektive lokal examensordning för Sveriges lantbruksuniversitet och Linnéuniversitetet.

En student som avklarat studier på programmet och uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningarna masterexamen med huvudområde skogsvetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Forest Science) och filosofie masterexamen, huvudområde: skogs- och träteknik (degree of Master of Science (120 credits), main field of study: Forest and Wood Engineering).

Examenskrav
Gemensam masterexamen med huvudområdena skogsvetenskap och skogs- och träteknik uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

- minst 30 hp kurser sammanlagt med fördjupning inom huvudområdet skogsvetenskap (A1N; A1F),
- minst 30 hp kurser sammanlagt med fördjupning inom huvudområdet skogs- och träteknik (A1N; A1F),
- minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområde skogsvetenskap eller skogs- och träteknik (masterarbete; A2E)

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

I masterexamen kan kurser om maximalt 30 hp utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Masterprogrammet Skogsbruk med många mål har ambitionen att vara ett ledande masterprogram inom skogsvetenskap med en nationell profil.

Programmets syfte är att ge en student med grundexamen inom skog, miljö eller biologi en möjlighet att fördjupa sig i frågor kopplade till skog med fokus på svenskt skogsbruk. Genomfört program ger en masterexamen som kan användas i en akademisk- eller yrkeskarriär inom den del av skogsvetenskap och skogs- och träteknik som programmets fördjupning och specialisering erbjuder.

Programöversikt
Programmet inleds med två terminer (60 hp) programprofilerande kurser som utgör basen för fortsatta studier inom programmet och för gemensam examen. Under termin tre och fyra ges möjlighet till fördjupning eller breddning genom valfria kurser om maximalt 30 hp och ett självständigt arbete om minst 30 hp. För en gemensam examen ska det självständiga arbetet göras vid SLU eller LNU.

Programkurser ges företrädesvis på halvfart och med två kurser som löper parallellt under terminen. En student som läser på heltid är klar på två år och de som läser på halvtid är klar på fyra år. Kurser ges företrädesvis på distans men med fysiska träffar på campus eller i skogen flera gånger per termin. Även campusförlagda kurser kan förekomma. Programmet ges på svenska men moment eller kurser kan ges på engelska.

Ämnesinnehåll
För kunskap och förståelse på avancerad nivå ges under första årets programprofilerande kurser med fokus på skogsskötsel, försöks-metodik/-statistik, växtfysiologi, naturvård och skogssystemanalys. Studenten ges också möjlighet till egen specialisering inom delar av huvudområdet genom val av kurser, projektarbete, fältarbete och studiebesök. Ökad förståelse ges genom diskussioner av aktuella frågor med representanter från olika aktörer inom skogssektorn i Sverige, bland annat skogsägarföreningar, myndigheter, skogsindustri och ideell naturvård. Stor vikt läggs vid fördjupad förståelse i skogsbrukets förutsättningar i Sverige inklusive ekologiska och samhälleliga grunder för produktion av olika nyttigheter i olika delar av Sverige.

Pedagogik
Färdigheter och förmågor tränas i programkurser genom jämförande analys, diskussion och övningar. Studenten utvecklar förståelse för hur olika skogsskötselåtgärder påverkar möjligheten till produktion av olika ekosystemtjänster (t.ex. virkesproduktion och rekreation) och biodiversitet samt utvecklar färdigheter för att bedöma möjligheten till produktion av ekosystemtjänster givet utgångslägen i form av t.ex. ståndort, trädskiktets beskaffenhet och omgivande samhälle.

Värderingsförmåga och förhållningssätt tränas genom hela programmet vilket ger studenten ett kritiskt förhållningssätt till etablerade normer och strukturer. Viktiga aspekter är spänningsfältet mellan privata och samhälleliga intressen, t.ex. effekter av olika skötselmetoder för biologisk mångfald och produktion av ekosystemtjänster inklusive risk för olika skadegörare. Forskarens och vetenskapens roll analyseras ur flera aspekter. Studenten ska utveckla förståelse för kunskapens ursprung och utveckling.

Samhällsrelevans och perspektiv i utbildningen
Programmet ger teoretisk kunskap för analys av och reflektion över det egna ämnet i relation till människan i samhället. Utvecklingsarbete i utbildningen ska utgå från människors delaktighet, kunskap och förståelse. Under utbildningen lyfts och diskuteras löpande frågor kring hållbar utveckling, genus och mångfald. Begreppet hållbarhet definieras innefatta miljömässiga, ekonomiska, sociala, etiska och kulturella aspekter såväl som människans säkerhet och hälsa. Förmågan att kritiskt granska möjligheter och begränsningar syftar till utvecklingen av ett jämställt och hållbart samhälle. Detta arbete ska stödjas utav de metoder som utbildningen utgår ifrån.

Internationalisering
Ett internationellt perspektiv på samhällsutveckling, resurstillgång och resursanvändning, så väl som förståelse för människans vardag är viktigt för att kunna arbeta med framtidens skogsbruk på avancerad nivå.

Kvalitetsutveckling
Årligen sker också̊ en värdering av programmet. Det är främst programrådet som arbetar med kvalitén och utvecklingen av utbildningen. Studenterna har representation i programrådet och ges möjlighet att delta vid kurs- och programutvärderingarna.

Kurser i programmet
Huvudområden
SG=Skogsvetenskap, STT=Skogs- och träteknik

Kurs, Huvudområde & fördjupning, Lärosäte

År 1
Parallella kurser hösttermin:
*Skogsskötsel för flera mål, 15 hp, STT, A1N, LNU
*Att forska i skog – vetenskapsmetodik, 15 hp, SG, A1N, SLU
Parallella kurser vårtermin:
*Bevarande av skogens biologiska mångfald, 15 hp, SG, A1N, SLU
*Träds ekofysiologi, 7,5 hp, STT, A1N, LNU
*Skogsbruk och klimat ur ett systemperspektiv, 7,5 hp, STT, A1N, LNU

År 2
**Valfria kurser, 30 hp eller utbytestermin, 30 hp
Självständigt arbete, 30/60 hp, SG, A2E, SLU
Självständigt arbete, 30/60 hp, STT, A2E, LNU

*Preliminära kurstitlar
** Utbudet av valfria kurser kan förändras under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår. SLU och LNU kommer att erbjuda minst 30 hp relevanta kurser under den valfria terminen. Aktuellt utbud av valfria kurser framgår av studentwebben vid SLU och LNU.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Övriga föreskrifter
Kostnader
Programmet innehåller obligatoriska moment, så som studieresor och fältarbete, som kan innebära en kostnad för studenten.

Program för gemensam examen
Programmet ges gemensamt av Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet och syftar till en gemensam examen (joint degree).

Linnéuniversitetet
Utbildningsplanen är också fastställd av styrelsen för LNU 2019-10-18. Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns även på LNU:s studentwebb.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet Skogsbruk med många mål med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.