Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram

BESLUT

Programkod:
NK001

Utbildningsplanen fastställd:
2016-12-08

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

SLU Id:
SLU ua 2016.3.1.1-4541

Gäller antagna från:
1.    hösten 2007 
2.    hösten 2010 
3.    hösten 2012 
4.    hösten 2017 -   Visas nedan 
5.    hösten 2018 - hösten

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till kandidatprogrammet biologi och miljövetenskap krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11:

- Biologi 2
- Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + Fysik 1b2
- Kemi 2
- Matematik 4

Betygskrav: i var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Fler ersättningsmöjligheter finns för kurser inom områdesbehörigheterna.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
Mål för kandidatexamen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Kandidatprogrammet biologi och miljövetenskap syftar till en kandidatexamen med huvudområdet biologi eller miljövetenskap. Kandidatexamen är en generell examen. Kurserna i programmet möjliggör även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområde biologi eller kandidatexamen med huvudområde miljövetenskap (degree of Bachelor of Science with a Major in Biology eller degree of Bachelor of Science with a Major in Environmental Science).

Examenskrav
Kandidatexamen med huvudområde biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- minst 60 hp kurser inom biologi (G1N; G1F); i dessa får högst 15 hp inom kemi inräknas,
- minst 15 hp kurser med fördjupning inom biologi (G2F),
- minst 15 hp självständigt arbete inom biologi (kandidatarbete/G2E).
Maximalt 30 högskolepoäng får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå.


Kandidatexamen med huvudområde miljövetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- minst 60 hp kurser inom miljövetenskap (G1N; G1F); i dessa får högst 15 hp inom kemi inräknas,
- minst 15 hp kurser med fördjupning inom miljövetenskap (G2F),
- minst 15 hp självständigt arbete inom miljövetenskap (kandidatarbete/G2E).
Maximalt 30 högskolepoäng får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Programmet är en grundläggande naturvetenskaplig utbildning med inriktning mot biologi eller miljövetenskap. Utbildningen innehåller både grundläggande och tillämpade delar. Många kurser är gemensamma för de två inriktningarna, varför biologiinriktningen också ger kunskaper om mark- och miljöfrågor och miljövetarinriktningen också innehåller ämnen som ekologi och organismbiologi. Undervisningen bygger på föreläsningar, såväl som på exkursioner och praktiska övningar.

Utbildningens första två år omfattar grundläggande naturvetenskapliga ämnen som kemi, ekologi, geologi, hydrologi, växtfysiologi, genetik, mikrobiologi, biogeofysik och markvetenskap. Den biologiska inriktningen innehåller också zoologi medan den miljövetenskapliga inriktningen ger kunskaper om energisystemens miljöpåverkan.

Det avslutande tredje året ger fördjupade kunskaper i praktisk och teoretisk naturvård för biologiinriktningen och system-, livscykel och miljöanalys för miljövetarinriktningen. Dessutom ingår miljörätt, geografiska informationssystem (GIS), planering och miljökommunikation, som ska utgöra en förberedelse för studenter inför arbetslivet.

Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (15 hp) där studenterna för möjlighet att fördjupa sig i ett specifikt ämne genom att tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt inom huvudområdet (biologi eller miljövetenskap).

Studenterna får generiska färdigheter integrerat i ämneskurser och i examensarbetet. Förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt övas och utvecklas i dialog med olika grupper och på olika sätt genom hela utbildningen. Samarbete i grupp tränas i olika sammanhang inom utbildningen. Förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap tränas i problemställningar som rör naturvård, biologisk mångfald, miljö och hållbar naturresursanvändning.

Studenterna kan också att välja att läsa kurser utanför det föreslagna ramschemat och möjligheten till utbytesstudier och integrering av kurser lästa utomlands är stora.

Kurser i programmet
Huvudområden
BI=biologi, JU=juridik, KE=kemi, MA= matematik, ST=statistik, MV=markvetenskap, MX=miljövetenskap, ÖÄ=övrigt ämne


Specialisering biologi

Kurs Huvudområde-fördjupning

År 1
Grundkurs - biologi och miljövetenskap, 15 hp MX/BI G1N
Grundläggande kemi I, 15 hp KE/BI G1N
Grundläggande kemi II, 7,5 hp KE/BI G1F
Organismvärlden, 7,5 hp BI G1N
Ekologi, 15 hp BI/MX G1N
Floristik och entomologi, 5 hp BI G1N

År 2
Genetik, cellbiologi och mikrobiologi 15 hp BI G1F
Växtfysiologi, 7,5 hp BI G1F
Vertebratzoologi, 7,5 hp BI G1F
Grundläggande matematik och statistik för biologer, 7,5 hp MA/ST G1N
Biogeofysik, 7,5 hp MV/MX G1F
Markvetenskap, 15 hp MV/MX G1F

År 3
Praktisk och teoretisk naturvård, 15 hp BI G2F
Hållbar miljöplanering och miljökommunikation, 7,5 hp MX G2F
Geografiska informationssystem, 7,5 hp TE G1N
Naturvårdsbiologi, 7,5 hp BI G2F
Miljörätt, 7,5 hp JU G1N
Självständigt arbete i biologi – kandidatarbete, 15 hp BI G2ESpecialisering miljövetenskap

Kurs Huvudområde-fördjupning

År 1
Grundkurs - biologi och miljövetenskap, 15 hp MX/BI G1N
Grundläggande kemi I, 15 hp KE/BI G1N
Grundläggande kemi II, 7,5 hp KE/BI G1F
Organismvärlden, 7,5 hp BI G1N
Ekologi BI/MX G1N


År 2
Genetik, cellbiologi och mikrobiologi, 15hp BI G1F
Växtfysiologi, 7,5 hp BI G1F
Energi och miljö, 7,5 hp MX G1F
Grundläggande matematik och statistik för biologer, 7,5hp MA/ST G1N
Biogeofysik, 7,5 hp MV/MX G1F
Markvetenskap, 15 hp MV/MX G1F

År 3
System- och livscykelanalys, 15 hp MX G2F
Hållbar miljöplanering och miljökommunikation, 7,5 hp MX G2F
Geografiska informationssystem, 7,5 hp TE G1N
Miljöanalys, 7,5 hp MX/BI G2F
Miljörätt, 7,5 hp JU G1N
Självständigt arbete i miljövetenskap – kandidatarbete, 15 hp MX G2E

Ytterligare programkurser
Kvalificerad praktik, 7,5 hp ÖÄ G2F
Floristik och entomologi, 5 hp BI G1N


Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på kandidatprogrammet med avlagd kandidatexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.