Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Trädgårdsingenjörsprogrammet – design

BESLUT

Programkod:
LY011

Utbildningsplanen fastställd:
2020-09-10

Beslutad av:
Utbildningsnämnden

SLU Id:
SLU ua 2020.3.1.1-3506

Gäller antagna från:
1.    hösten 2021 -   Visas nedan 
2.    hösten 2022 - hösten

Ansvarig programnämnd:
Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)


FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

* Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

alternativt

• Matematik B
• Naturkunskap B*
• Samhällskunskap A

* Biologi A + Kemi A + Fysik A ersätter Naturkunskap B

(Områdesbehörighet A14/15 med undantag för Samhällskunskap 1a2).

Kravet på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Urvalsprov
Utbildningsplatserna på programmet tillsätts via ett urvalsprov. Provet är öppet för alla sökande och ska skickas in enligt anvisningar på programsidan på webben. Provet består av en inledande hemuppgift och därefter ett mer omfattande prov under en dag i Alnarp. Följande punkter skall bedömas vad gäller hemuppgiften:

• Förmåga att uttrycka sig i bild och skrift
• Förmåga att gestalta och komponera på ett kreativt sätt
• Förmåga att kommunicera rumslighet med hjälp av bild
• Förmåga att reflektera över den egna skapandeprocessen.

På grundval av den rangordning av de sökande som gjorts efter en jurybedömning av hemuppgifterna kallas de mest lämpade till ett andra steg av provet som genomförs i Alnarp. Vid provet i Alnarp görs en fördjupad prövning av ovanstående förmågor samt av:

• Den egna motivationen
• Förmåga att avbilda ett motiv med analog teknik som t ex penna och papper

Den slutliga bedömningen av den enskildes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen görs av en jury vars beslut inte kan överklagas. Juryns bedömning utgör ett av underlagen vid det senare beslutet om antagning till programmet.

Programstudierektor beslutar om provets närmare utformning och genomförande. Ansvarig programnämnd beslutar om jurysammansättning.

MÅL

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för trädgårdsingenjörsexamen:

För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som trädgårdsingenjör.

Kunskap och förståelse
För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, beprövade erfarenhet och relevanta metoder,
- visa kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa kunskap om och förståelse för trädgårdsnäringens och angränsande verksamheters förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället.

Färdighet och förmåga
För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten
- visa förmåga att inom givna ramar och med adekvata metoder självständigt identifiera, analysera och lösa problem som rör trädgårdsnäringen,
- visa förmåga att besluta, genomföra och utvärdera relevanta åtgärder som rör trädgårdsnäringens produktion, marknad, design, miljö och upplevelser,
- visa förmåga att utforma och ansvara för produktionssystem inom trädgårdsnäringen och angränsande verksamheter med hänsyn till givna förutsättningar och behov, och
- visa förmåga att kritiskt granska och bedöma relevant information samt redogöra för och diskutera problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten
- visa förmåga att göra bedömningar av och hantera frågor om odling, design och företagande med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt kunna göra avvägningar mellan olika aspekter,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

EXAMEN

Examen som utbildningen syftar till
Trädgårdsingenjörsprogrammet – design syftar till en trädgårdsingenjörsexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för trädgårdsingenjörsexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen trädgårdsingenjörsexamen (Degree of Bachelor of Science in Horticultural Management).

Examenskrav
Trädgårdsingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- 120 hp obligatoriska programkurser (G1N; G1F)
- 45 hp valbara programkurser (varav minst en G2F)
- 15 hp självständigt arbete i landskapsarkitektur eller trädgårdsvetenskap (kandidatarbete, G2E).

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Beskrivning av programmet
Programmets två första år innehåller obligatoriska kurser. Dessa ger en bas inom huvudområdet och omfattar studier och träning av färdigheter avseende relevanta metoder och material gällande landskapsarkitektur och särskilt trädgårdsdesign. Kurserna behandlar kulturväxter ur ett såväl naturvetenskapligt perspektiv som ur ett gestaltningsperspektiv. Vidare studeras grunder inom markprojektering, trädgårdshistoria och formlära. Färdigheter i att gestalta och formge trädgårdsmiljöer både inomhus och utomhus övas genomgående. Marknadsföring och företagsekonomi ingår i programmet och färdigheter i att formulera sig i skrift, samt visuell och muntlig framställning övas kontinuerligt.

Under programmets tredje år har studenten möjlighet att fördjupa sig inom särskilda ämnesområden genom att välja bland valbara kurser i ramschemat eller relevanta kurser utanför programmet, t ex vid ett annat lärosäte. Kurser lästa utanför ramschemat kan behöva prövas för tillgodoräknande.

Programmet avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp där studenten får tillämpa sina kunskaper och färdigheter i en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

I enlighet med SLU:s övergripande riktlinjer för lika villkor, präglas en väl fungerande studiemiljö av öppenhet, jämställdhet och inkluderande. Detta befrämjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

Programmet ges på svenska. Valbara kurser på engelska kan förekomma.

Kurser i programmet
Huvudområden
BI=Biologi,
TD=Trädgårdsvetenskap,
LK=Landskapsarkitektur,
FÖ=Företagsekonomi,
TN=Teknologi

År 1 (obligatoriska kurser)
Botanik och växtkännedom, 15 hp (BI/TD – G1N)
Trädgårdsdesignens metod och material, 15 hp (LK/TD – G1N)
Trädgårdens markbyggnad och projektering, 15 hp (LK/TD – G1N)
Trädgårdshistoria, 7,5 hp (LK/TD – G1N)
Färg- & formlära för trädgårdsingenjörer, 7,5 hp (LK – G1N)

År 2 (obligatoriska kurser)
Växtskydd, grundkurs, 7,5 hp (BI/TD – G1N)
Marknadsföring av trädgård och landskap, 7,5 hp (FÖ/LK – G1N)
Designföretaget – företagande inom landskap och trädgård, 15 hp (FÖ/LK – G1N)
Inomhusträdgårdens material och design, 15 hp (LK/TD – G1F)
Utomhusträdgårdens material och design, 15 hp (LK/TD – G1F)

År 3 (valbara kurser, obligatoriskt kandidatarbete)
Utökad växt- och ståndortskännedom, 15 hp (LK/TD – G2F)
Hälsoträdgårdar, 15 hp (LK/TD – G2F)
Växtkomposition, 15 hp (LK – G2F)
Hydroponiska system inom trädgårdsodling och i offentlig miljö, 15 hp (BI/TD – G2F)
Climate change – Landscape Effects, 15 hp (LK/TD – G2F)
Urban Landscape Design, 15 hp (LK/TD – G2F)
Material- konstruktion och projektering, 15 hp (TN/LK – G2F)
Trädgårdsväxternas gröna kulturarv, 15 hp (LK – GXX)
Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv, 15 hp (LK – GXX)
Kyrkogårdsförvaltning, 15 hp (LK – G1N)
Conservation of Gardens, Parks and Designed Landscapes, 15 hp (LK – A1N)
Urban Agriculture and Social Interaction, 15 hp (LK/TD – G2F)
Växtteknik, 15 hp (LK/TN – G2F)
Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design, 15 hp (LK – GXX)
Självständigt arbete i landskapsarkitektur, 15 hp (LK – G2E)
Självständigt arbete i trädgårdsvetenskap, 15 hp (TD – G2E)

Utbytesstudier genomförs med fördel under höst- eller vårtermin i årskurs 3.

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Övergångsbestämmelser
Om kurser läggs ner kan kravet om obligatoriska kurser uppfyllas genom befintliga programkurser, men får prövas för tillgodoräknande i varje enskilt fall.

En student som är antagen före den 1 januari 2021 har rätt att slutföra sin utbildning för att få en trädgårdsingenjörsexamen, 120 hp, enligt äldre bestämmelser till och med utgången av december 2025. En student som är antagen före den 1 januari 2021 och uppfyller fordringarna har rätt att få en trädgårdsingenjörsexamen, 180 hp, om hen inte tidigare har en trädgårdsingenjörsexamen, 120 hp.

Övriga föreskrifter
Examensmål som rör produktion och produktionssystem hanteras i Trädgårdsingenjörsprogrammet – design som gällande tjänstesektorn och framtagning av fungerande lösningar för utformning av trädgårdsmiljöer, såväl ute som inne.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på Trädgårdsingenjörsprogrammet – design med avlagd kandidatexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.