Examenskrav

7.1 Examen som utbildningen syftar till
Agronomexamen enligt utbildningsplan för agronomprogrammet - husdjur uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 270 högskolepoäng, varvid följande krav skall uppfyllas:
• minst 90 högskolepoäng agronomprofilerande programkurser enligt bilaga 2
• minst 90 högskolepoäng kurser inom specificerade ämnesområden enligt bilaga 2
• högst 45 högskolepoäng valfria programkurser eller andra kurser av relevans för programmet
• minst 15 högskolepoäng självständigt arbete på grundnivå enligt bilaga 2
• minst 30 högskolepoäng självständigt arbete (examensarbete) på avancerad nivå, med lantbruksvetenskaplig inriktning enligt anvisningar för programmet

Student som uppfyller fordringarna för agronomexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen agronomexamen (Degree of Master of Science in Agriculture).

Av examensbeviset skall framgå att examen uppfyller fordringarna enligt utbildningsplan för agronomprogrammet - husdjur. Preciserade kurskrav framgår av bilaga 2, som fastställs av nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

7.2 Övriga examina som utbildningen möjliggör
De kurser som ingår i agronomprogrammet – husdjur möjliggör även följande examina under förutsättning att SLU:s krav för generella examina är uppfyllda:
• Kandidatexamen med huvudområdet husdjursvetenskap
• Masterexamen med huvudområdet husdjursvetenskap