Examenskrav

7.1 Examen som utbildningen syftar till
Agronomexamen enligt utbildningsplanen för agronomprogrammet –landsbygdsutveckling uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 270 högskolepoäng, med följande krav:
• minst 90 högskolepoäng agronomprofilerande programkurser enligt bilaga till
utbildningsplanen
• minst 90 högskolepoäng kurser inom specificerade ämnesområden enligt bilaga till utbildningsplanen
• högst 45 högskolepoäng valfria programkurser eller andra kurser av relevans för programmet
• minst 15 högskolepoäng självständigt arbete på grundnivå
• minst 30 högskolepoäng självständigt arbete (examensarbete) på avancerad nivå, med lantbruksvetenskaplig inriktning enligt anvisningar för programmet.

Angiven bilaga till utbildningsplanen utgörs av programmets studieplan, som fastställs av utbildningsnämnden. Student som uppfyller fordringarna för agronomexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen agronomexamen. (Master of Science in Agriculture).

7.2 Övriga examina som utbildningen möjliggör
De kurser som ingår i agronomprogrammet – landsbygdsutveckling möjliggör även följande examina under förutsättning att ställda krav är uppfyllda:
• Kandidatexamen med huvudområdet landsbygdsutveckling
• Magisterexamen med huvudområdet landsbygdsutveckling